Με έξι θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Την  Παρασκευή  15  Ιουνίου  2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα  Καστοριάς (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η  22η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου (6ης ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2018
  2. Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 40/2018 αποφάσεως του Μον. Εφ. Δυτ. Μακεδονίας – Διορισμός Δικηγόρου (υπόθεση Κοιν/ξια Σκρέκας – Καλημέρη)
  3. Επέκταση διορισμού δικηγόρου στην από 16-12-2016 έφεση των Ευαγγέλου & Σοφίας Ζέρβα κατά του Δήμου Καστοριάς και κατά της υπ’ αριθμ. 138/2016 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
  4. Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου με τίτλο:«Μέτρα οδικής ασφάλειας Δ.Ε. Καστοριάς»Α.Μ. 11/2018, προϋπολογισμού 90.000,00 €
  5. Έγκριση ή μη των από 29-05-2018 και 30-05-2018 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) του έργου με τίτλο: «Χρωματισμοί Δημοτικού Σχολείου Μεσοποταμίας» Α.Μ. 60/2017, προϋπολογισμού 71.150,00€
  6. Εξέταση αίτησης της εταιρείας VS MODA για αλλαγή – συμπλήρωση του με αριθμ. πρωτ. 34224/06-12-2017 συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου