Γεωργικές προειδοποιήσεις για την καρπόκαψα της μηλιάς στην Π.Ε.  Καστοριάς

 

Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιεί ότι  από τα δεδομένα του δικτύου παγίδων για την καρπόκαψα της μηλιάς (cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae)  στην Π.Ε.  Καστοριάς φαίνεται ότι ξεκίνησε η 2η πτήση του εντόμου.

 

Σε συνεννόηση με το ΠΚΠΦ,Π&ΦΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  και τα δεδομένα των θερμοκρασιών ,των Μετεωρολογικών Σταθμών της Π.Ε.  έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών.

 

Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 8-11 Ιουνίου.

 

Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 13-15 Ιουνίου.

 

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

 

  • 10-13 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών
  • 14-16 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.

 

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

 

  • φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών: Abamectin + Chlorantraniliprole (2), Chlorantraniliprole (2), Diflubenzuron(2), Fenoxycarb(2),Methoxyfenozide(3).

 

  • φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών: Abamectin + acrinathrin(1), Beta-cyfluthrin(2), Chlorpyrifos-methyl(1), Deltamethrin(2), Emamectin(3), Etofenprox*(3-έγκριση μόνο για μηλιά ), CpGV (10), Indoxacarb (3), Lambda cyhalothrin (2),  Phosmet(2), Spinetoram (1), Spinosad(3), tau-Fluvalinate(2), Thiacloprid(1).

 

 

Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε , καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

 

Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν  με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς, στην κα Χριστίνα Δώμου στο τηλέφωνο  24673 50253