Την Τρίτη 12/09/2017 και ώρα  11:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), θα πραγματοποιηθεί η 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500.000,00 € για το έργο «Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.».
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.000,00 € για το έργο «Κατακόρυφη σήμανση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο περιοχής Δήμου Βοΐου».
 4. Έγκριση της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς» Αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε, (Έδρας)/ΠΔΜ, έτους 2017», Προϋπολογισμού έργου : 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 5. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΕΛΕΥ ΣΤΗ ΤΚ ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», Προϋπολογισμός: 24.729,54 € (με Φ.Π.Α.).
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 000,00 €.
 7. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ».
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης για την ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή γέφυρας Ποριάς»-Π.Ε. Καστοριάς.
 9. Έγκριση αποτελέσματος του πρακτικού της δημοπρασίας και ανάθεση στον μειοδότη- προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανακαίνιση χρωματισμών του χώρου της Δ/νσης Υγείας του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης».
 10. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Σερβίων-Βελβεντού».
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκιού».
 12. Έγκριση του 2ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο νότιο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2017».
 13. Έγκριση του 2ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Προστασία συντήρηση γεφυρών κοιτών ποταμών και ρεμάτων στην Π.Ε. Γρεβενών».
 14. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου : «Κατασκευή Γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ.Μελίτης»-Π.Ε.Φλώρινας .
 15. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου .
 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ενός (1) στεφανιού για την εκδήλωση εθνικού χαρακτήρα «Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας» στις  17-09-2017 Π.Ε.Γρεβενών.
 17. Έγκριση  ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης εθνικού χαρακτήρα «Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας» στις 17-09-2017 Π.Ε.Γρεβενών.
 18. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών .
 19. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών .
 20. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών .
 21. Έγκριση α) ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, β) δαπάνης για την αποζημίωση εννέα (9) ατόμων Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου Γρεβενών» ,δαπάνη ύψους 13.000,00 € .
 22. Έγκριση διαπίστωσης πλήρους και λυσιτελούς εφαρμογής του Διπλογραφικού συστήματος στη Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Έδρας & Π.Ε Κοζάνης και της αναγκαιότητας περίληψης αντίστοιχων θέσεων στον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .
 23. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των δημοσίων σχέσεων του Γραφείου Περιφερειάρχη και τον γραφείων των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Δ.Μ.
 24. Έγκριση απευθείας αναθέσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Π.Ε.Καστοριάς .
 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017 .
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ετήσια αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου και του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς .
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για το service 2 φωτοτυπικών μηχ/των της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς .
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός βιβλίου «Δημοσιονομική Διαφάνεια, Κατερίνα Σαββαίδου» για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς .
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλίου με τίτλο «Σύμβαση εκτέλεσης Δημοσίου Έργου» για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς .
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλίου με τίτλο «Νέος Κώδικας για Δημόσια Έργα & Μελέτες με Νομολογία κατ’ άρθρο» για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.
 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης θανάτωσης προβατοειδών λόγω ΜΣΕ Π.Ε.Φλώρινας.
 32. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης με ΑΠ. 52432/5270/12-05-2017 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού της εταιρείας Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε (O.T.S Α.Ε) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 33. Έγκριση ή μη της ακύρωσης της αριθ. 1335/2017 Απόφασης της Ο.Ε. με τη οποία κατακυρώθηκε στην ΑΦΟΙ Παπακοσμά Ο.Ε. η ανάθεση του έργου της εκτύπωσης (βιβλιοδεσία κλπ.) εντύπων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας» και έγκριση της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου στον επόμενο μειοδότη.
 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 2017» του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Παντελεήμονα, που θα πραγματοποιηθούν στις 1 Οκτωβρίου 2017 στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα.
 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων (μπλουζάκια- κύπελα – πλακέτες – πινακίδες) στα πλαίσια του 6ου αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro και 3ου αγώνα Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος, του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθούν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2017, στη Φλώρινα.
 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΠΑΤΡΙΔΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ – ΤΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ TOY ΓΑΜΟΥ» της Εύξεινου Λέσχης Φλώρινας, του Πολιτιστικού Συλλόγου η «ΠΑΡΑΔΟΣΗ», του Συλλόγου Μοναστηριωτών & Πέριξ «Η ΕΛΠΙΣ», του Συλλόγου Θεσσαλών και φίλων Ν. Φλώρινας, του Συλλόγου Κρητών Φλώρινας «ΟΙ ΕΤΕΟΚΡΗΤΈΣ» του Συλλόγου Κιουταχειωτών και Μικρασιατών Φλώρινας «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ», του Πολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Πολυπλατάνου «Ο MEΓAΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», του Συλλόγου Σαρακατσάνων Δυτικής Μακεδονίας και του Συλλόγου Ηπειρωτών Ν.Φλώρινας το πρώτο 15ημερο του Σεπτεμβρίου 2017 στην αίθουσα «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας.
 37. Έγκρισης Δαπάνης ποσού 7.250,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την αποπληρωμή της 6μηνιαίας συνδρομής για το πρώτο εξάμηνο του 2017 των εφημερίδων και περιοδικών.
 38. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 39. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 40. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
 42. Έγκριση δαπανών Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
 44. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 45. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 46. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 47. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης – Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
 48. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης – Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
 49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης – Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση 21 οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 51. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις μνήμης 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τούρκικο κράτος και β)την ανάθεση της συγκεκριμένης δαπάνης από την Οικονομική Επιτροπή στον Βωβό Ελευθέριο.
 52. Έγκριση δαπάνης για την ένταξη του εθίμου «Τρανός Χορός» Βλάστης στον Εθνικό κατάλογο της Αυλής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Υπουργείο Πολιτισμού.
 53. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στον Εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο, μαζί με Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης και Δήμο Κοζάνης.
 54. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου.
 55. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.
 56. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση τμήματος στέγης του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης».
 57. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού της δημοπρασίας και ανάθεση στον μειοδότη- προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».
 58. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών.
 59. Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση έντυπου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την μαζική ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την δράση της Συντονιστικής Επιτροπής Συνταξιούχων Νομού Κοζάνης.
 60. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 165.952,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Αύγουστο.
 61. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών για τη συντήρηση του Εργοταξίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Μ. στον Πεντάλοφο.
 62. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς .
 63. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ.Κάτανα Ηλία.
 64. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Κώττα Παναγιώτη.
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.916,65 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 1-6 έως 31-8-2017 από τις πιστώσεις των ΚΑΠ Περιφ.Δυτ.Μακεδονίας.
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 47.000,00 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την μελέτη «Παρακολούθηση και Συνθετική Αξιολόγηση Γεωκινδύνων και Λιγνιτικών Πεδίων Δυτικής Μακεδονίας» .
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 13.415,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από 1-6 έως 31-8-2017.
 4. Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας 2 κλιματιστικών μηχανημάτων και συντήρησης 2 κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
 5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρονικής πλακέτας οδήγησης και ρελέδων εκκίνησης καθώς και προγραμματισμός και παραμετροποίηση αυτών εξ αποστάσεως για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Κοζάνης.
 6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτύπωσης έντυπων μπλοκ για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης.
 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 27.467,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Νοσοκομείο Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο για το χρονικό διάστημα από 1-6 έως 31-8-2017 από τις πιστώσεις του ΕΑΠ Δυτ.Μακεδονίας.
 1. Έγκριση νέων δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.
 2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης ή μη για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης «ΑΚΡΙΤΑΣ» στα πλαίσια του ΕΥΞΕΙΝΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

“ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ”: Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Άργους Ορεστικού και 10ου Πειραματικού Σχολείου Καστοριάς

Οι μαθητές γνώρισαν την ιστορία του πηλού και δημιούργησαν τα δικά τους κεραμικά πιατάκια

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Ημερίδα Παρουσίασης του έργου HapticSOUND“

Συμμετοχή του Ινστιτούτου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πηγές ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις ανοικτές Δράσεις «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και «Ενίσχυση Ρευστότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020

  Πηγές ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις ανοικτές Δράσεις «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και…

Εργασίες κοπής  κλαδιών στο δρόμο προς το δασάκι Κολοκυνθούς από την  Π.Ε. Καστοριάς  

Εργασίες κοπής  κλαδιών στο δρόμο προς το δασάκι Κολοκυνθούς από την  Π.Ε.…

Μία ακόμη απ’ ευθείας παρουσίαση της Καστοριάς στην ΕΡΤ

  Μία ακόμη απ’ ευθείας παρουσίαση της Καστοριάς στην ΕΡΤ

Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης

    Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με τον Περιφερειάρχη…

Λήψη Έκτακτων Μέτρων λόγω Κατηγορίας Κινδύνου επιπέδου 4 (πολύ υψηλή) προς αποφυγή εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Λήψη Έκτακτων Μέτρων  λόγω Κατηγορίας Κινδύνου επιπέδου 4 (πολύ υψηλή) προς αποφυγή…