Η διαδικασία στήριξης των εργαζομένων που κλείνουν υποχρεωτικά οι επιχειρήσεις που δουλεύουν

Τον μηχανισμό στήριξης των εργαζομένων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας καθώς οι επιχειρήσεις που εργάζονταν τελούν υπό το καθεστώς προσωρινού κλεισίματος για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 περιλαμβάνει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του». Ακόμη περιλαμβάνει προσλήψεις έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για ρα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ειδικότερα λόγω του ότι πλέον καθημερινά κλείνουν επιχειρήσεις με απόφαση της κυβέρνησης η ΠΝΠ περιγράφει μόνο τον τρόπο που θα χορηγηθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού όχι όμως το ποσό το οποίο θα οριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας κατόπιν φυσικά και από την συνεδρίαση του Eurogroup.
Παράλληλα για την άδεια ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας, ύδρευσης καθώς και σε επιχειρήσεις εφοδιασμού και σε δομές παροχής υγείας θα αποφασίζει η διοίκηση των επιχειρήσεων.
Επίσης η λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών θα γίνεται και τις Κυριακές και τις αργίες.
Ακόμη μέσω τηλεκατάρτισης θα γίνουν τα προγράμματα ανέργων και εργαζομένων συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Μηχανισμός στήριξης

Για τη στήριξη των εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, λόγω της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,θεσπίζεται μηχανισμός στήριξης ως εξής :

α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
β. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων – εργοδοτών, υποβάλλουν ατομικά Υπεύθυνη Δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα μέτρα οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων, επιταγών κατάρτισης, που θα θεσπιστούν και θα εφαρμοστούν για τη στήριξη των εν λόγω εργαζομένων.
γ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκείμενων σε όλες τις προβλεπόμενες επεξεργασίες του θεσπίζονται στο παρόν.
δ. Από την ανωτέρω διαδικασία εξαιρούνται :
-όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
-όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
-όσοι αποτελούν προσωπικό ασφαλείας ,
-και εν γένει όσων η σύμβαση δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Άδεια ειδικού σκοπού για συγκεκριμένους τομείς

Ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας, καθώς και σε επιχειρήσεις εφοδιασμού και σε δομές παροχής υγείας.
Για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού σε γονείς εργαζομένους σε, εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και ύδρευσης και που οφείλουν να ενεργούν για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα και παροχή ύδατος, σε επιχειρήσεις/εργοδότες που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών, καθώς και σε δομές παροχής υγείας του ιδιωτικού τομέα, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της επιχείρησης. Τα αρμόδια όργανα διοίκησης αποφαίνονται εάν, με βάση τη θέση και τα καθήκοντα που ασκούν οι εργαζόμενοι γονείς, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού ή στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι των ανωτέρω εταιρειών ή επιχειρήσεων, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή.
Για τους εργαζόμενους αυτούς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη.

Υπερωρίες

Κατ’ εξαίρεση και για όσο διαρκούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, επιχειρήσεις/εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν.Δ. 264/1973. Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

Εργασία κατά τις Κυριακές και Αργίες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις

Κατ’ εξαίρεση και για όσο διαρκούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων της παρούσης και για όσο χρόνο ισχύουν τα ανωτέρω μέτρα, ήτοι μέχρι 10.4.2020.

Θέματα συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

1. Για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας από τη διάδοσή του, καθώς και παροχής υπηρεσιών, ιδίως απολύμανσης, μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων του, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

2. α. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 1.3.2020 για τις ανάγκες καθαριότητας και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων του, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας μέχρι 31/12/2020. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

3. Για χρονικό διάστημα έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, λόγω της αντιμετώπισης και του κινδύνου περαιτέρω διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας και των κατεπειγόντων μέτρων που λαμβάνει εξαιτίας των αρνητικών συνεπειών αυτού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς του δύνανται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ, με αντικείμενα ενδεικτικά, τη συντήρηση υφιστάμενων κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων τους, την επέκταση τους, την εγκατάσταση συστημάτων, εφαρμογών και υπηρεσιών για την ασφαλή διαχείριση της πληροφορίας (ένχαρτης ή ηλεκτρονικής) και για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, για τις υπηρεσίες ενημέρωσης πολιτών, την ανάπτυξη νέων μέσων και εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), την προμήθεια των σχετικών υλικών, καθώς και την προμήθεια υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και του απαραίτητου λογισμικού και εφαρμογών και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστημα τριών ημερών. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά.

Τηλεκατάρτιση στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων

Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης, τα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων που υλοποιεί ή και χρηματοδοτεί (από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους) το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα οποία περιλαμβάνουν: συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων και είτε είναι ήδη σε εξέλιξη, είτε έχουν ενταχθεί, είτε βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο, δύνανται να υλοποιηθούν εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτιση) λόγω της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η τηλεκατάρτιση μπορεί να υλοποιείται είτε με τη μορφή της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, είτε με τη μορφή της σύγχρονης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής, όταν η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (e-learning) που έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία». H πιστοποίηση με την εξ αποστάσεως μέθοδο θα υλοποιείται μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου έχουν διαπιστευθεί από το ΕΣΥΔ.
Με τη δημοσίευση της παρούσης, όλες οι εκδοθείσες προσκλήσεις και οι αποφάσεις έγκρισης των δράσεων, ως και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, θεωρούνται ήδη τροποποιημένες επί του σημείου του τρόπου υλοποίησης ως ανωτέρω περιγράφεται.

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών

Στα έμμεσα μέλη, που είχαν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 29 η Φεβρουαρίου 2020, αλλά την απώλεσαν στη συνέχεια, και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους εξαρτώνται παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την ΑΑΔΕ και όχι πέραν της 30 ης Απριλίου 2020.
Επίσης οι προθεσμίες για την άσκηση ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, ιεραρχικών προσφυγών και γενικά διοικητικών προσφυγών που απευθύνονται σε τοπικές διοικητικές επιτροπές ή σε άλλα διοικητικά όργανα και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, εφόσον λήγουν στον ενδιάμεσο από την δημοσίευση της παρούσας χρόνο, παρατείνονται μέχρι την 30 η Απριλίου 2020.

Προσλήψεις προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω αρμόδιος είναι ο διοικητής ή ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κάθε φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις θα καλυφθούν κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω προνοιακών φορέων οφείλουν να παρέχουν άμεσα στον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την τεκμηρίωση των ανωτέρω αναγκών τους. Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν δύναται να διαρκούν μετά από τις 30.9.2020.
Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού στους προνοιακούς φορείς, η διαδικασία πρόσληψης και τα λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Στους υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στους προνοιακούς φορείς απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του διοικητή ή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου για την παροχή των διευκολύνσεων της άδειας ειδικού σκοπού ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή αυτή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.

dikaiologitika.gr

You May Also Like

13033: Πώς θα στέλνετε δωρεάν sms για να πάρετε άδεια κυκλοφορίας

13033: Πώς θα στέλνετε δωρεάν sms για να πάρετε άδεια κυκλοφορίας

Κάποιος έφτιαξε έναν Κούγια σε κάδο σκουπιδιών (pic)

Ένας τύπος ξεδίπλωσε τις καλλιτεχνικές του ικανότητες, ζωγραφίζοντας τον Αλέξη Κούγια σε…

Θ. Καράογλου: «Προικίζουμε τη Βόρεια Ελλάδα με υποδομές που έλειψαν τις προηγούμενες δεκαετίες»

    Θ. Καράογλου: «Προικίζουμε τη Βόρεια Ελλάδα με υποδομές που έλειψαν…

ΓΣΕΕ: Για την τραγωδία της Πύλου

Η εκμετάλλευση της ανάγκης για επιβίωση και η ατολμία της πολιτικής διαχείρισης προσφύγων οδηγεί σε θανάσιμες θαλάσσιες διαδρομές

ΚΑΣ: Ναι στον αρχαιολογικό χώρο στο Ελληνικό!

Τα μέλη του ΚΑΣ γνωμοδότησαν υπέρ της κήρυξης του αρχαιολογικού χώρου στο…

Προειδοποίηση ΟΗΕ: «Ο κόσμος εισέρχεται σε μια εποχή χάους»

Πόλεμοι στη Γάζα και την Ουκρανία αλλά και “πόλεμος κατά της φύσης”

Θεσσαλονίκη: Γιατί συνεχίζεται το ξέφρενο πάρτι με τις τιμές στην αγορά κατοικίας

Σε πονοκέφαλο έχει εξελιχθεί η αναζήτηση κατοικίας στη Θεσσαλονίκη

Τσίπρας: «Επικίνδυνος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης – Να φύγει το συντομότερο»

Table of Contents Hide «Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει και είναι έτοιμος να αναλάβει…

Αφρικανοί βάφτηκαν για να μοιάζουν Άραβες ώστε να μπουν στο Ντουμπάι

Είχαν βάψει τα πρόσωπά τους, ώστε να μη δείχνουν Αφρικανοί, ωστόσο γρήγορα…

Παύλος Φύσσας: Η δολοφονία του μουσικού που οδήγησε στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Παύλος Φύσσας: Η δολοφονία του μουσικού που οδήγησε στη δίκη της Χρυσής…