Η ομιλία Ζήση Τζηκαλάγια για τον Αναπτυξιακό Νόμο όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής

ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από τρεις μεταθέσεις της ημέρας έναρξης της συζήτησης και με μια τριήμερη συζήτηση η οποία είχε επεισοδιακή έναρξη, δεν ξέρω αν είναι τύχη ή ατυχία να ομιλεί κανείς τελευταίος.

Το σημερινό νομοσχέδιο αποτελεί σημαντικό θεσμικό πλαίσιο που επιχειρεί μια μεγάλη τομή. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας και στην περιφέρεια. Το νομοσχέδιο διαθέτει τη δυναμική να μετατρέψει τις τοπικές κοινωνίες σε επενδυτικούς πόλους έλξης, με σκοπό την αειφορική ανάπτυξη. Θα αποτελέσει βασικό κινητήριο μοχλό, που θα δώσει ώθηση στις παραγωγικές τάξεις και θα σηματοδοτήσει τη διεύρυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης από περισσότερους. Μεγάλα και πρότυπα αναπτυξιακά έργα σε περισσότερα μέρη της χώρας έρχονται να δώσουν πνοή και νέες και προσφορότερες θέσεις απασχόλησης. Είναι πασιφανές πως αυτή η μεταρρύθμιση προωθεί δράσεις στοχευμένες και αποτελεσματικές.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο. Συνιστά το νέο θεσμικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα μας και μάλιστα αποτελεί τον καθρέπτη του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και έτσι, η έκθεση Πισσαρίδη, το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης, θα μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο, που εγγυάται νέες επιχειρηματικές προοπτικές, ενώ διαφαίνεται πως είναι ανταποκρινόμενο πλήρως στις απαιτήσεις που επιτάσσει το σύγχρονο επιχειρείν.

Επιτυγχάνεται ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης με προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Επιζητούμε την υλοποίηση της επένδυσης, αυτό θα αποτελέσει και τον πολλαπλασιαστή στις επενδύσεις, την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, την ελκυστική χορήγηση των υψηλών κρατικών ενισχύσεων, για την κινητροδότηση σε στοχευμένες δραστηριότητες και κλάδους.

Προσβλέπουμε στην επιτάχυνση και υλοποίηση των επενδύσεων, με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών, την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για εγκρίσεις επενδυτικών στοιχείων, παρέχοντας πραγματική στήριξη στους επιχειρηματίες.

Στοχεύουμε στην καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την έρευνα, με τον εμπλουτισμό παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με την έγκριση σχεδίων σε απομακρυσμένες και αποκεντρωμένες περιοχές της χώρας.

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε ορεινές περιοχές, σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Μεγάλη καινοτομία τα δεκατρία καθεστώτα με χωριστό εκτελέσιμο προϋπολογισμό. Με την πρωτοβουλία μας οι ενισχύσεις σε τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η κοινωνικού προσήμου επαγγελματική κατάρτιση και για εργαζόμενους με αναπηρία μπορούν πλέον να αποτελούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια. Με τις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού αναμένεται να μειωθεί στις εξήντα μέρες η εκκαθάριση των αιτήσεων και στις εκατό μέρες η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων, όταν μέχρι πρότινος απαιτούνταν δυόμισι χρόνια. Σημαντικό το ότι μπορούμε να έχουμε ελάχιστο ποσό επένδυσης 50.000 ευρώ στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, στις ομάδες παραγωγών και στις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

Η χρηματοδότηση διασφαλίζεται με πέντε εργαλεία από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, την κρατική ενίσχυση, τα κίνητρα φορολογικής απαλλαγής, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή και το Ταμείο Ανάκαμψης. Στη δυτική Μακεδονία και οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντλούν κεφάλαια χρηματοδότησης, ενώ σε όλη την υπόλοιπη επικράτεια οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα λαμβάνουν φορολογικές απαλλαγές. Για όλη την επικράτεια προβλέπουμε επιχορηγήσεις σε μικρές και πολύ μικρές επενδύσεις.

Οι κινητροδοτικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου εγγυώνται την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων και την εξασφάλιση της προσέλκυσης επενδύσεων στις περιοχές των εδαφικών σχεδίων δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Προβλέπεται ειδικό καθεστώς για τις περιοχές αυτές, προκειμένου να στηριχθούν επαρκώς. Στη δυτική Μακεδονία έχοντας ως επίκεντρο τις λιγνιτικές περιοχές Κοζάνη, Φλώρινα, αλλά και την Καστοριά, όπως και τα Γρεβενά. Σκοπός μας είναι να δοθεί η δυνατότητα στις περιοχές αυτές να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να επιτύχουν ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη. Δικαιούχοι οι πολύ μικρές, οι μικρές, οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις, εφόσον οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των Ε.Σ.Δ.Ι.Μ και συμβάλλουν στην μετάβαση σε μια πραγματικά κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050.

Οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 είναι αυξημένες κατά 5% έως 25% συγκριτικά με τα ποσοστά που ισχύουν στην προηγούμενη περίοδο και φτάνουν δυνητικά το 60% στις μεγάλες, το 70% στις μεσαίες και το 80% στις μικρές επιχειρήσεις. Σε αυτές τις περιοχές οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης αυξάνονται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες όταν πραγματοποιούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι εκατοστιαίες μονάδες στις μικρές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον Χάρτη, τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είναι 40%, 50% και 60% αντίστοιχα, σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Αναδεικνύεται και επιβάλλεται η σημασία της ανάγκης της διεύρυνσης του μέγιστου ύψους χρηματοδότησης ανά επενδυτικό σχέδιο, επιχειρηματικό φορέα και όμιλο για τις περιοχές που επηρεάζονται από τη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης, με σκοπό την προσέλκυση και υποστήριξη της υλοποίησης σημαντικού μεγέθους επενδύσεων.

Μόλις τεθεί σε εφαρμογή το αναπτυξιακό σχέδιο δίκαιης μετάβασης η Ελλάδα θα κοινοποιήσει, όπως έχει τη δυνατότητα, στην Επιτροπή τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων με επιπλέον προσαύξηση 10% επί της μέγιστης έντασης ενίσχυσης για τις μελλοντικές περιοχές δίκαιης μετάβασης.

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι 80% ανώτατο όριο…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):Ολοκληρώστε, κύριε Τζηκαλάγια, γιατί και η σύνδεσή σας δεν ακούγεται, είναι κακή. Γι’ αυτό ολοκληρώστε.

ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι εκατό τοις εκατό το ποσοστό ορίζεται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων σε ειδικές περιπτώσεις όταν πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο που αφορά δίκαιη μετάβαση, όταν αφορά ειδικές περιοχές, όταν υλοποιείται σε περιοχές που υπάρχουν επιχειρηματικά πάρκα, όταν είναι σε κτήρια διατηρητέα και λοιπά.

Θέλω να πω λοιπόν, ότι για όλους αυτούς τους λόγους που αναλύθηκαν αυτές τις τρεις ημέρες υπερψηφίζω το νομοσχέδιο και προτρέπω και συναδέλφους από τα άλλα κόμματα να ψηφίσουν, γιατί έτσι θα πάμε όλοι μαζί μπροστά.

Ευχαριστώ.

You May Also Like

Με 16 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη 30/01 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Με 16 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη 30/01 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου…

Με μεγάλη επιτυχία οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις “Μουσικός Αύγουστος 2016»

Στις  19 και 20 Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι Πολιτιστικές…

Δυναμική η παρουσία των Ελλήνων Γουνοποιών στην έκθεση Modexpo στο Βουκουρέστι

Δυναμική η παρουσία των Ελλήνων Γουνοποιών στην έκθεση Modexpo στο Βουκουρέστι  

«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων»

«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων» (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) (3η Πρόσκληση)

«Το Δάσος» με μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς

«Το Δάσος» με μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς…

ΕΒΕ Καστοριάς: Προτεραιότητα στην Τοπική Αγορά

  Στηρίζουμε την Τοπική Αγορά. Στηρίζουμε την Καστοριά. Στηρίζουμε τους δικούς μας…

Δημοπρασία Σεπτεμβρίου της Saga Furs: Σταθερές τιμές και υψηλά ποσοστά πωλήσεων

Δημοπρασία Σεπτεμβρίου της Saga Furs: Σταθερές τιμές και υψηλά ποσοστά πωλήσεων