Με 40 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Μ.

 

Ποιά θέματα αφορούν την Π.Ε. Καστοριάς;

 

Την Παρασκευή 29/12/2017 και ώρα  10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τα εξής θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος λόγου θεομηνίας στην Τ. Κ. Περδίκκα Εορδαίας».
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ» Π. Ε. Φλώρινας.
 5. Έγκριση ή μη του από 09/11/2017 πρακτικού διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.104.002,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.
 6. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 7. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 8. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
 9. Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 11. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 12. Έγκριση α) της ακύρωσης της υπ. αριθμ. 7624/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με ΑΔΑ: 7Μ027ΛΨ-ΦΟΜ και β) της απευθείας ανάθεσης ποσού 843.20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 13. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπών α) Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών Έργων γ) Χαρακτηρισμού Εκσκαφών Εδάφους Έργων και δ) Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Έργων, ημερολογιακού έτους 2018.
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικού της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.
 15. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς .
 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών στα ΜΕ4977 και ΜΕ4976 μηχανήματα τον Τμήματος Μηχανημάτων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π .Ε. Φλώρινας.
 17. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη.
 18. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Καστοριάς.
 19. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 20. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 21. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.
 22. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2641/17 απόφασης και νέα έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω του ορίων του Ν. 4412/2016, του έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βεύης», προϋπολογισμού 80.000 €.
 23. Έγκριση σύστασης των ακόλουθων επιτροπών: α) συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών, όσο αφορά το έτος 2018 β) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων, όσο αφορά το έτος 2018, γ) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών και όσο αφορά τις Δημόσιες Σχέσης και την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και οργάνωση συνεδρίων και της διαφημιστικής προβολής για το έτος 2018.
 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή (αλλαγή ταπετσαρίας) σε καναπέ του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Π.Ε. Καστοριάς.
 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την τοποθέτηση συστήματος συναγερμού πυρανίχνευσης για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού εκτυπωτή του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Π.Ε. Καστοριάς.
 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης τεσσάρων ελαστικών (275/80/R20) για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Γρεβενών.
 28. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης τεσσάρων ελαστικών(235/75/R15) για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Γρεβενών.
 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2017-2018.
 30. Έγκριση παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 31. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.
 32. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 33. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 34. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.
 35. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 2.000.000,00 €.
 36. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 1.173.000,00 €.
 37. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 38. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 39. Παραίτηση από ένδικα μέσα λόγω αποδοχής πρότασης συμβιβασμού Π.Ε.Καστοριάς.
 40. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 

 

 

You May Also Like

Δυναμικό παρών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Με πλήθος επίσημων παρευρισκόμενων και παρουσία των Πρυτανικών Αρχών και μελών της…

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;) στην Καστοριά Του Γιώργου Τ. Αλεξίου

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;)…

Νίκος Παπαγεωργίου: Ένας άγνωστος ευεργέτης – Η ορφάνια, το γουνεμπόριο και η βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών

Ο Νίκος Παπαγεωργίου είναι ένας από τους εθνικούς ευεργέτες, που η ζωή…

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Jean Monnet Chair στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων στην Ευρώπη | Ενημερωτική Εκδήλωση

Την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη…

Ξεκίνησαν οι Μικροβιολόγοι την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Ξεκίνησαν οι Μικροβιολόγοι την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, κοπή κλαδιών, χόρτων και καθαρισμό βλάστησης

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το ανθρώπινο…