Το  Τμήμα  Νηπιαγωγών  της  Παιδαγωγικής  Σχολής  Φλώρινας  του   Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας,  οργανώνει  και  λειτουργεί  για  το  ακαδημαϊκό έτος 2016‐2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες  της  Αγωγής:  Εκπαίδευση  στη  Διαχείριση  Ανθρώπινου  Δυναμικού» (Υ.Α. αρ. 3910 ΦΕΚ 1578/03‐06‐2016 τ. Β΄) το οποίο απονέμει: Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης  στις  «Επιστήμες  της  Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού»

Το  Π.Μ.Σ.    σύμφωνα  με  τον   Ν. 3848/2010  πληροί  τις  προϋποθέσεις  εξασφάλισης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Το  αντικείμενο    του Προγράμματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών  έχοντας ως αφετηρία  το  διεθνή  πολιτικό  και  πολιτισμικό  ανταγωνισμό,  τη  σύγχρονη  επιστημονική  και  τεχνολογική  εξέλιξη  και  διεύρυνση  του  επαγγελματικού  χώρου  σε  συνάφεια  με  τα  επικείμενα  εργασιακά  προβλήματα, επικεντρώνεται  στις  εκπαιδευτικές  και  αναπτυξιακές  ανάγκες  του  ανθρώπινου  δυναμικού. 

Δίνεται  προτεραιότητα  στις  επικοινωνιακές  δεξιότητες  σε  συνδυασμό  με  τη  διαμόρφωση  “ηγετικών”  προσωπικοτήτων, σε  ζητήματα  ανάπτυξης  και  διαχείρισης  της  επικοινωνίας,  ανάπτυξης  “ηγετικών” δεξιοτήτων για υψηλόβαθμα στελέχη φορέων και οργανισμών, σε  στρατηγικές και πολιτικές στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ‐ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Π.Μ.Σ., T.Θ. 21, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100  Τηλ.: 23850‐55100, fax: 23850‐55099, e‐mail: [email protected]

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016‐2017 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα  δίδακτρα  ανέρχονται  στο  ποσό  των 2.800€. Το  ποσό  αυτό  καταβάλλεται  σε  3 δόσεις. Ειδικότερα,  το ποσό  των 1.000€ καταβάλλεται κατά  την εγγραφή,  το ποσό  των  900€  με  την  έναρξη  του  δευτέρου  εξαμήνου,  ενώ  το  εναπομείναν  ποσό  των  900€ με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το  ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και  αναγνωρισμένων  ομοταγών  ιδρυμάτων  της  αλλοδαπής  καθώς  και  πτυχιούχοι  Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς αντικειμένου. Υποψήφιοι  μπορούν  να  είναι  φοιτητές  οι  οποίοι  αναμένεται  να  καταστούν  πτυχιούχοι/διπλωματούχοι  μέχρι  το  τέλος  της  περιόδου  των  εγγραφών  με  την  προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους στο  Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία (3) εξάμηνα. Στο τελευταίο  εξάμηνο εκπονείται διπλωματική εργασία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ‐ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Π.Μ.Σ., T.Θ. 21, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100  Τηλ.: 23850‐55100, fax: 23850‐55099, e‐mail: [email protected] ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΔΕ Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται: 1. Η  υποχρεωτική  παρακολούθηση  και  επιτυχής  εξέταση  σε  οκτώ  (8) μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και  Β΄) 2. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Γ΄ εξάμηνο) Για  τη  λήψη  του  ΜΔΕ  απαιτούνται  συνολικά  ενενήντα  (90)  πιστωτικές  μονάδες  (ECTS). Κάθε υποχρεωτικό μάθημα πιστώνεται με 10 πιστωτικές μονάδες και κάθε  μάθημα  επιλογής  πιστώνεται  με  5  πιστωτικές  μονάδες.  Η  διπλωματική  εργασία  αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με δια ζώσης διδασκαλίες σε συνδυασμό με τη  χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μαθήματα Α’  Εξαμήνου  1 Εκπαίδευση στις Ρητορικές Τεχνικές και στα Μοντέλα Επικοινωνίας 2 Ποσοτικές  και  Ποιοτικές  μέθοδοι  έρευνας  στην  Εκπαίδευση  Ανθρώπινου  Δυναμικού    3 Μάθημα Επιλογής  4 Μάθημα Επιλογής         Μαθήματα Β’ Εξαμήνου  1 Κοινωνιολογία Οργανώσεων   2 Πολιτισμική Εκπαίδευση και Ετερότητες   3 Μάθημα Επιλογής  4 Μάθημα Επιλογής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ‐ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Π.Μ.Σ., T.Θ. 21, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100  Τηλ.: 23850‐55100, fax: 23850‐55099, e‐mail: [email protected] Γ΄ εξάμηνο  Μεταπτυχιακή Εργασία

Μαθήματα επιλογής  Α/Α   Τίτλος μαθήματος  Εξάμηνο 

1  Οικονομική κρίση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού  Α΄ 

2 Μοντέλα ηγεσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  Α΄ 

3  Πρακτικές έρευνας προβλημάτων στους εργασιακούς  χώρους  Α΄ 

4  Ηγεσία και Θρησκευτική Ταυτότητα  Α΄ 

5 6 Μοντέλα οικονομικής οργάνωσης των εργασιακών χώρων  Μέθοδοι λήψης αποφάσεων και άμβλυνσης διαφορών  B΄  B΄ 

7 Εφαρμογή και Διαχείριση Οργανωτικών Αλλαγών  Β΄ 

8 Ετερότητα, Μετανάστες και Πρόσφυγες  Β΄  ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση και η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται ως εξής:

1) Η  γραμματεία  του  Π.Μ.Σ  συλλέγει  τα  στοιχεία  από  τις  Αιτήσεις  των  υποψηφίων  που  έχουν  κατατεθεί  ηλεκτρονικά  μέσα  στις  προθεσμίες  που  ορίζονται από τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Συντάσσει  πίνακα  υποψηφίων  και  τον  διαβιβάζει  στην  Επιτροπή  Αξιολόγησης  και  Επιλογής  που  έχει  οριστεί  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  Ειδικής  Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος.

2) Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης  και Επιλογής σε δύο φάσεις αξιολόγησης: Στην  πρώτη  φάση, γίνεται  αξιολόγηση  των  υποψηφίων  σε  κλίμακα  από  0 μέχρι  100  και  κάθε  υποψήφιος  πιστώνεται  με  συγκεκριμένο  αριθμό  αξιολογικών μονάδων (α.μ.) αυτής της κλίμακας. Τα κριτήρια ανά κατηγορία, που  πιστώνονται  με  α.μ.  αναφέρονται  στον  παρακάτω  πίνακα. Ο  συντελεστής βαρύτητας στην πρώτη φάση είναι 70%.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη (δια ζώσης) των προκρινόμενων  υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ‐ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Π.Μ.Σ., T.Θ. 21, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100  Τηλ.: 23850‐55100, fax: 23850‐55099, e‐mail: [email protected] Ο συντελεστής βαρύτητας στη δεύτερη φάση είναι 30%.  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (70%)

Μέγιστος  αριθμός α.μ. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών  Π.χ: 10×2=20 20 Αριθμός  προπτυχιακών  μαθημάτων  σχετικών  με  το  αντικείμενο του ΠΜΣ  0 μαθήματα = 0 α.μ. 1 έως 3 μαθήματα = 5 α.μ. 4 έως 6 μαθήματα = 10 α.μ. 10 Εκπόνηση  πτυχιακής  εργασίας  σχετικής  ή  μη  με  το  αντικείμενο του ΠΜΣ  Μη εκπόνηση = 0 α.μ. Μη σχετική εργασία = 5 α.μ. Σχετική εργασία = 10 α.μ. 10 Αποδεδειγμένη  συμμετοχή  σε  επιμορφωτικά  προγράμματα  Καθόλου = 0 α.μ. 1 εξάμηνο = 5 α.μ. 2 εξάμηνα = 10 α.μ. 10 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  10 Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ  1 α.μ. ανά δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου  1,5 α.μ. ανά κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο  2 α.μ. ανά δημοσίευση σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά  3 α.μ. ανά βιβλίο ή μονογραφία 

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (30%)

Μέγιστος  αριθμός α.μ. Αιτιολόγηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ 10 Υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας ή άλλης δραστηριότητας 10 Παρουσίαση δραστηριότητας σχετικής με το ΠΜΣ 5 Διάγνωση ικανοτήτων επικοινωνίας‐ωριμότητα υποψηφίου 5 Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  και  Επιλογής  συνεκτιμώντας  τα  τυπικά  και  ουσιαστικά  προσόντα  των  υποψηφίων  καθώς  και  την  παρουσία  τους  κατά  την  προφορική  συνέντευξη  συντάσσει  Πίνακα  Επιτυχόντων/ουσών  και  Πίνακα  Επιλαχόντων/χουσών  κατά  αξιολογική  σειρά. 

Ο  Διευθυντής  του  Π.Μ.Σ.  εισηγείται  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ‐ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Π.Μ.Σ., T.Θ. 21, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100  Τηλ.: 23850‐55100, fax: 23850‐55099, e‐mail: [email protected] προς  έγκριση  στη  Γ.Σ.Ε.Σ.  τους  ανωτέρω  πίνακες  επιτυχόντων/χουσών  και  επιλαχόντων/χουσών για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Οι  επιτυχόντες/ούσες  ειδοποιούνται  να  εγγραφούν  σε  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα, το οποίο καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Τα  αποτελέσματα  της  αρχικής αξιολόγησης, καθώς και  ο  τόπος και  η ώρα που  θα  διεξαχθεί  η  συνέντευξη  θα  αναρτηθούν  στην  ιστοσελίδα  του  Π.Μ.Σ.   http://www.orizontespress.gr/nured.uowm.gr/metaptichiakes/titli-pms/pmsedad/

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Φλώρινα.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά 

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 

3. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Αν ο τίτλος σπουδών έχει  απονεμηθεί  από  ίδρυμα  του  εξωτερικού,  θα  πρέπει  να  υποβληθεί  και  η  σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ΔΙΚΑΤΣΑ)

4. Αντίγραφο  πιστοποιητικού  αναλυτικής  βαθμολογίας  βασικού  τίτλου  σπουδών στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  δεν  είναι  ακόμη  πτυχιούχος/διπλωματούχος,  στο  πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πρέπει να αναγράφεται και ο Μ.Ο. της  βαθμολογίας  των  μαθημάτων  στα  οποία  έχει  επιτύχει  μέχρι  εκείνη  τη  στιγμή.

5. Αντίγραφο  αποδεικτικού  ξένης  γλώσσας, που  να  πιστοποιεί  την  ικανοποιητική εκμάθηση της γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω). Τα αναφερόμενα, κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης,  δικαιολογητικά κατατίθενται  σε απλή φωτοτυπία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ‐ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Π.Μ.Σ., T.Θ. 21, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100  Τηλ.: 23850‐55100, fax: 23850‐55099, e‐mail: [email protected]

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Για  να  γίνει  δεκτή  η  υποψηφιότητά  τους,  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  ακολουθήσουν  την παρακάτω διαδικασία: Να  υποβάλλουν  ηλεκτρονική  αίτηση, εντός  της  προβλεπόμενης,  στην  παρούσα  Προκήρυξη,  προθεσμίας  στον  σύνδεσμο  http://www.orizontespress.gr/nured.uowm.gr/metaptichiakes/titlipms/pmsedad/

Για  το  δικαίωμα  συμμετοχής  τους  οι  υποψήφιοι  καταβάλουν  τέλος  συμμετοχής 20€ σε ειδικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΡ. ΛΟΓ.: GR33 0172 2500 0052 5004 4580 343 Στο  έντυπο  κατάθεσης  πρέπει  να  αναγράφεται  η  αιτιολογία: τέλος  συμμετοχής και ονοματεπώνυμο καταθέτη. Σε  περίπτωση  μη  επιλογής  του  υποψηφίου  το  τέλος  συμμετοχής  δεν  επιστρέφεται.

1. Να  αποστείλουν  με  απλό  ταχυδρομείο  εντός  της  προβλεπόμενης,  στην παρούσα  Προκήρυξη,  προθεσμίας  φάκελο  υποψηφιότητας που θα περιέχει   το απόκομμα της κατάθεσης του τέλους συμμετοχής και όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά  που  πιστοποιούν  τα  προσόντα  που  δήλωσαν  στην  αίτησή  τους στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  3ο  χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας ‐ Νίκης Τ.Κ. 53100 Φλώρινα  Με τη ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου  Δυναμικού»

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν  την Αίτηση για ένταξη στο Π.Μ.Σ. από 16/06/2016 έως 19/08/2016 Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν  να  απευθύνονται  στη  Γραμματεία  του  Π.Μ.Σ.:   

τηλ.  επικοινωνίας  2385055100, 2385055102, email: [email protected] 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Δυναμικό παρών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Με πλήθος επίσημων παρευρισκόμενων και παρουσία των Πρυτανικών Αρχών και μελών της…

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;) στην Καστοριά Του Γιώργου Τ. Αλεξίου

Παναγία, “Η Οδηγήτρια των Οδηγών” (!). Η μοναδική εικόνα της (16ος αιών;)…

Νίκος Παπαγεωργίου: Ένας άγνωστος ευεργέτης – Η ορφάνια, το γουνεμπόριο και η βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών

Ο Νίκος Παπαγεωργίου είναι ένας από τους εθνικούς ευεργέτες, που η ζωή…

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Jean Monnet Chair στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων στην Ευρώπη | Ενημερωτική Εκδήλωση

Την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη…

Ξεκίνησαν οι Μικροβιολόγοι την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Ξεκίνησαν οι Μικροβιολόγοι την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, κοπή κλαδιών, χόρτων και καθαρισμό βλάστησης

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το ανθρώπινο…