Παράταση μέχρι 30/07/2018 για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση για την ένταξη δράσεων συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων,εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 

 

Εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έρευνας για τις δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000€, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1-“Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Η τροποποίηση αφορά στα εξής:

 

  1. Στον χρόνο υποβολής αιτήσεων Χρηματοδότησης κατά 1 μήνα (έως 30-07-18 ώρα 15:00),
  2. Στην αποσαφήνιση/ερμηνείας των κριτηρίων Β1 έως Β4 και Β7.
  3. Στην αντικατάσταση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (σελ. 15 της Αναλυτικής Πρόσκλησης) με τον: «Κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016.»
  4. Στην προσθήκη της φράσης «Ειδικά στις Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων ή/και με άλλους φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που οι Οργανισμοί δεν δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα ισχύει η πρόβλεψη του άρθρου 70 παρ. 2.β του Καν. 1303/2013: «Το συνολικό ποσό που χορηγείται βάσει του προγράμματος στις πράξεις οι οποίες υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος δεν υπερβαίνει το 15% της υποστήριξης από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ σε επίπεδο προτεραιότητας»» στην παράγραφο 1.4-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ-ΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
  5. Στην προσθήκη της φράσης «Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, [email protected] (ώρες γραφείου 09:00-17:00.» στη παράγραφο 1.16–ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.

 

 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η 36836/ΕΥΚΕ571/30.03.2018 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων για την Δράση 1.2.1.01 «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020».

 

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους Αγροδιατροφής, Οινοποιίας – Αμπελουργίας και Γουνοποιίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη.

 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Δευτέρα 16/04/2018 και ώρα 10:00, με ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 30/07/2018 και ώρα 15:00.

 

Το πλήρες κείμενο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση:

http://www.pepdym.gr/upload/5pep/prosklisi56tropo1.pdf

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις Προσκλήσεις, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.

 

 

You May Also Like

Αποτελέσματα Αγώνα Μπάσκετ Παιδικού Πρωταθλήματος Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. Α.Σ. Καστοριάς Β΄-Α.Ο. Νεάπολης

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β΄ Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ – Α.Ο. ΝΕΑΠΟΛΗΣ  89-66 Την Τετάρτη…

Ικανοποιημένος ο Γιώργος Κασαπίδης από την αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης του Μέτρου 16.1

  Ικανοποιημένος ο Γιώργος Κασαπίδης από την αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης…

Σύλληψη 34χρονου ημεδαπού σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστηρίου στη Φλώρινα

Σύλληψη 34χρονου ημεδαπού σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση δικαστηρίου στη Φλώρινα

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σας καλεί στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας…

Σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης λιγνιτικών περιοχών/ Οδοιπορικό στη Δυτική Μακεδονία του Κωστή Μουσουρούλη

Σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης λιγνιτικών περιοχών/ Οδοιπορικό στη Δυτική Μακεδονία του Κωστή…

Σε ακινησία τα 7 από τα 14 νέα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Κοζάνης – Μόνο 3 θέσεις στη Δυτική Μακεδονία από τους 100 διασώστες

Σύμφωνα με το υπάρχον προσωπικό του ΕΚΑΒ Κοζάνης από τα 14 νέα…

Υποχρεωτική η Δήλωση Κατεχόμενων Κυψελών για τους Μελισσοκόμους. Αιτήσεις έως τις 20/10/21

Υποχρεωτική η Δήλωση Κατεχόμενων Κυψελών για τους Μελισσοκόμους. Αιτήσεις έως τις 20/10/21

Άλλο ένα φαινομενικά «πλούσιο» τεχνικό πρόγραμμα (73.000.000 €), αλλά στην πραγματικότητα πολύ φτωχό.

Με έργα που, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν ανταποκρίνονται στις βασικές μεγάλες ανάγκες των δημοτών της Καστοριάς.