?

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Διαδικτυακή Συνάντηση με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως εταίροι του έργου finMED «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area», και στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου, πραγματοποίησαν Διαδικτυακή Συνάντηση με το «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ». Στην διαδικτυακή συνάντηση έγινε παρουσίαση του έργου finMED και των δραστηριοτήτων του, ενώ αντίστοιχα το «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ» παρουσίασε της δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που παρέχει για την υποστήριξη των ΜΜΕ στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης.

Η συζήτηση που αναπτύχθηκε, στόχευε στο να:

  • συζητήσουν τρόπους διαμεσολάβησης και υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, ερευνητικής συνεργασίας, διεθνοποίησης και εξωστρέφειας
  • συζητήσουν προτάσεις χρηματοδότησης όπως τρέχοντα προγράμματα χρηματοδότησης έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης

 

Η Διαδικτυακή Συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00, με συμμετέχοντες εκ μέρους του Δικτύου ΠΡΑΞΗ τον κ. Καραντώνη Ηρακλή, Σύμβουλο Τεχνολογίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, εκ μέρους του ΕΚΕΤΑ, τον κ. Κετικίδη Χρυσοβαλάντη, εκ μέρους του ΠTA Δυτικής Μακεδονίας τους κ. Μακρή Ιωάννας και κ. Κούτσιανου Κατερίνας. Μετείχε επίσης ο Σύμβουλος Επικοινωνίας του έργου finMED.

 

Το «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ» παρουσίασε αναλυτικά τις υπηρεσίες που παρέχουν, εν προκειμένω:

  • υπηρεσίες πληροφόρησης, διαμεσολάβησης και υποστήριξης προς ΜΜΕ και ερευνητικούς φορείς σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, ερευνητικής συνεργασίας, διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, καθώς και της αξιοποίησης και ενσωμάτωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία,

Ενώ έκανε αναφορά και σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, πέραν των υφιστάμενων Τραπεζικών εργαλείων, όπως :

  • Cascade Funding (Financial Support to Third Parties) μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Η2020, το οποίο ως εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα σε ένωση εταιρειών, η οποία έχει ήδη χρηματοδοτηθεί μέσω το H2020, να διαθέσει μέρος του προϋπολογισμού δημοσιεύοντας τις δικές της προκηρύξεις όπου μπορούν να μετέχουν Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια βελτιστοποίησης του αποτελέσματος.
  • Greek Green Funds, μέσω του οποίου προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προτάσεις στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σύσταση και διαχείριση επενδυτικών σχημάτων επιχειρηματικών συμμετοχών αποκλειστικά για “πράσινες” start-ups.
  • Ταμείο «Συνεπένδυσης – COINVESTMENT FUND» όπου προσκαλούνται ενδιαφερόμενα ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού να υποβάλουν προτάσεις στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων για την υλοποίηση συν-επενδύσεων με τη μορφή ιδίων ή οιωνοί ιδίων κεφαλαίων (equity capital/quasi equity capital) σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

 

Το έργο finMED στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της καινοτομίας σε τομείς πράσινης ανάπτυξης μέσω της βελτιωμένης εφαρμογής πολιτικών και στρατηγικών και της εισαγωγής καινοτόμων υπηρεσιών Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters) και παρέχει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε τρία πεδία:

  1. ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών, αναπτύσσοντας και υιοθετώντας νέες έννοιες, αρχές και πρακτικές για τη χρηματοδότηση στρατηγικών πράσινης ανάπτυξης
  2. καινοτομία και επιχειρηματικό περιβάλλον, βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία (σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο) μεταξύ των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων φορέων (stakeholders) και γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ επιχειρήσεων και χρηματοδοτών
  3. δυνατότητες πράσινων τομέων, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας ενεργά την προσαρμοστικότητά τους στις πιο απρόσκοπτες χρηματοδοτικές προκλήσεις

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου finMED σχεδιάστηκε το Εργαλείο finMED, το οποίο παίζει το ρόλο ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, προκειμένου να βοηθήσει Συνεργατικούς Σχηματισμούς/Οργανισμούς Υποστήριξης Επιχειρήσεων να προσφέρουν βοήθεια στις ΜΜΕ που σχεδιάζουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για καινοτόμες λύσεις στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης. Στόχος του, η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων και κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της έρευνας των ΜΜΕ.

 

 Περισσότερες πληροφορίες

 Βαλάντης Kετικίδης

Επιστημονικός Συνεργάτης, Msc Χημικός Μηχανικός

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Τ: 24630 55300 (Εσωτ. 0203)

Email: [email protected]

Μακρή Ιωάννα

Project Manager finMED

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

T: 24613 50985

Email: [email protected]

Website: https://finmed.interreg-med.eu
                   

                     

 

@finMEDProject

Finmed Project

finMED Project   

Περιγραφή του έργου

Το εταιρικό σχήμα του έργου finMED, αποτελούμενο από 15 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων περιφερειών, ομάδων και οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων, παρόχων γνώσεων και αναπτυξιακών οργανισμών, από 9 διαφορετικές χώρες, ενώνει τις δυνάμεις του για τη βελτίωση της γνώσης και την παροχή μέσων τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς φορείς, με στόχο τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Το έργο finMED είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο έργο (Integrated Project) που ανήκει στην Κοινότητα της Πράσινης Ανάπτυξης του Προγράμματος MED, το οποίο θα μελετήσει, θα δοκιμάσει, θα μεταφέρει και θα αξιοποιήσει συγκεκριμένες λύσεις για τη διατήρηση της χρηματοδότησης της καινοτομίας στους πράσινους τομείς. Ενσωματώνει τις προσπάθειες, τις πρακτικές και τις δράσεις μεταξύ διαφορετικών φορέων, ενισχύοντας την ιδέα ότι η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί μια επικερδή βιώσιμη στρατηγική για το μέλλον των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, των επενδυτών και των χρηματοδοτών και πρέπει να διατηρηθεί με κατάλληλες χρηματοδοτικές πρακτικές.

Το έργο έχει διάρκεια 48 μηνών (Φεβρουάριος 2018 – Ιανουάριος 2022) και συνολικό προϋπολογισμό 4,3 εκατ. ευρώ.                                                             

You May Also Like

Δυναμικό παρών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Με πλήθος επίσημων παρευρισκόμενων και παρουσία των Πρυτανικών Αρχών και μελών της…

Νίκος Παπαγεωργίου: Ένας άγνωστος ευεργέτης – Η ορφάνια, το γουνεμπόριο και η βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών

Ο Νίκος Παπαγεωργίου είναι ένας από τους εθνικούς ευεργέτες, που η ζωή…

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Jean Monnet Chair στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων στην Ευρώπη | Ενημερωτική Εκδήλωση

Την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη…

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, κοπή κλαδιών, χόρτων και καθαρισμό βλάστησης

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το ανθρώπινο…

Εργαστήριο Παραδοσιακής Δόμησης στα Κορέστεια Καστορίας

Πρόσκληση Συμμετοχής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ…