#image_title

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς ανακοινώνεται ότι
από τη Τετάρτη 12-10-2022 έως και την Τετάρτη 19-10-2022 και ώρα 23.59, θα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εξετάσεις
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ εξεταστικής περιόδου 2022.
Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 και την Κυριακή 27
Νοεμβρίου 2022 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής ως εξής:
α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)
στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία
(test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις παρακαλούμε να μεριμνήσουν
ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας για την
υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Συγκεκριμένα, έως
την Τετάρτη 19-10-2022 και ώρα 23.59:
Α) Να έχουν εκδώσει και να έχουν πληρώσει το παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) για
το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμούν. Η δημιουργία του
e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων www.gsis.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη
πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες
μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω
πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών.
Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο είναι τα εξής:
α. 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1 & Β2)
β. 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1 & Γ2)
Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού
παραβόλου απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του για τις Εξετάσεις
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας από τον αρμόδιο υπάλληλο της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.
Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω
πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε.
Καστοριάς γίνεται άμεσα. Ενώ, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου
γίνεται μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, για τη δέσμευσή του απαιτούνται αναλόγως δύο με
τρεις εργάσιμες ημέρες.Β) Να συγκεντρώσουν (και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων τύπου pdf) και να
μεταφορτώσουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, δηλαδή:
1. Ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο νόμιμο ισχύον
έγγραφο ταυτοπροσωπίας όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο
ασθενείας, με το οποίο πιστοποιείται το όνομα πατρός του υποψηφίου και το οποίο
φέρει επικυρωμένη πρόσφατη φωτογραφία). Για ανηλίκους υποψήφιους κάτω των
δώδεκα ετών, που δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου
συναφούς δημοσίου εγγράφου, ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας ισχύει η βεβαίωση
ταυτοπροσωπίας από το Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι, ή από τα Κ.Ε.Π. Για
αλλοδαπούς υποψήφιους, εφόσον είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες
περιπτώσεις φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου
επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες
ελληνικές αρχές.
2. Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου δημοσίου (e-παράβολο) όπου αναγράφεται ο
Κωδικός Παραβόλου.
3. Στην περίπτωση ανηλίκου υποψηφίου (<18 ετών), υπογεγραμμένη δήλωση του
γονέα ή του τρίτου που έχει την επιμέλειά του στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητά
του (ως προς την επιμέλεια του υποψηφίου) και ότι υποβάλει εκ μέρους του την
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Η δήλωση μπορεί να είναι
έγγραφη και υπογεγραμμένη ή έγγραφη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
ή ηλεκτρονική (εκδοθείσα μέσω της υπηρεσίας Gov.gr). Σε περίπτωση που η δήλωση
είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη, απαιτείται και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
ή το διαβατήριο του δηλούντος.
4. Στην περίπτωση υποψηφίου με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες, ανάλογα με την περίπτωση της ειδικής ανάγκης ή της μαθησιακής
δυσκολίας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
3699/2008 (Α’ 199) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4823/2021 (Α ́
136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αξιολογική έκθεση/διάγνωση γνωμάτευση από
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή
Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), ή από
Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)
(πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.), ή από Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων
(Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) ή από Κέντρο Ψυχικής Υγείας από τα οποία να προκύπτει η
συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλείται και οι ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζει
ή/και, προκειμένου για υποψηφίους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες η ειδική
μαθησιακή δυσκολία του υποψηφίου με λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης και
των ιδιαίτερων δυσκολιών του. Στην περίπτωση υποψηφίου με ειδικές ανάγκες και
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χωρίς πιστοποίηση από ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατη Υγειονομική
Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας και μέχρις ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές
γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
1 του άρθρου 54 του ν. 4823/2021 (Α ́ 136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Στην περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου από μη κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ο οποίος δεν έχει αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια και έχει νομίμως τη συνήθη
διαμονή του στην Ελλάδα, ισχύουσα άδεια διαμονής στην Ελλάδα.
Γ) Να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως τη Τετάρτη 19-10-2022 και ώρα
23.59, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης αιτήσεων
υποψηφίων, η οποία είναι προσπελάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://kpg.it.minedu.gov.gr/
ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό αναρτημένο
εγχειρίδιο (manual).
Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις για την απόκτηση του ΚρατικούΠιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, (Τετάρτη 19-10-2022 και ώρα 23.59) ισχύει για
όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τον υποψήφιο, προκειμένου να
ολοκληρωθεί με επιτυχία η καταχώριση και υποβολή της αίτησής του ως μη
οριστικοποιημένης. Δηλαδή πριν την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει
να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του παραβόλου για το
αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει συγκεντρώσει (και
σε ηλεκτρονική μορφή) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να
μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του. Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να
μεταβεί στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κ α σ τ ο ρ ι ά ς για την
υποβολή δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη
διαδικασία είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική και γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος καταχώρισης των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Επισημαίνεται ότι για την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής του αίτησης ο
υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» προκειμένου η
αίτηση του να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Καστοριάς, για να ελεγχθεί και να οριστικοποιηθεί, ειδάλλως η αίτηση θεωρείται
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ και δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και να
οριστικοποιηθεί από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.
Ο έλεγχος των στοιχείων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των
υποψηφίων και των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν μεταφορτώσει οι
υποψήφιοι στην ηλεκτρονική αίτησή τους, η δέσμευση του παραβόλου των
εξέταστρων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων των υποψηφίων
πραγματοποιούνται από την αρμόδια Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και
αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που λειτουργεί στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων
των υποψηφίων κατά τις ημερομηνίες από τη Τετάρτη 12-10-2022 έως την
Παρασκευή 21-10-2022 και ώρα 17.00.
Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς (εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος αυτής), ο
υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων συμμετοχής για την
οριστικοποίηση της αίτησής του και λαμβάνει μέσω αυτού το «ΔΕΛΤΙΟ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» σε ηλεκτρονική μορφή.
Επισυνάπτεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων ΚΠΓ Β’ εξεταστικής
περιόδου 2022 και οι Προδιαγραφές των Εξετάσεων ΚΠΓ Β’ εξεταστικής περιόδου
2022.
Λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων, επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι για τη
διενέργεια των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα ληφθεί
υπόψη η ισχύουσα με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55384/30.9.2022 (ΦΕΚ Β’ 5129) Κοινή
Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid- 19 στο σύνολο
της Επικράτειας, όπως εκάστοτε θα ισχύει.
Η Διευθύντρια της ΔΔΕ Καστοριάς
Ευγενία Μαρνέρη

You May Also Like

Θρίλερ στην Ταϊβάν: Αναχώρησε από Μαλαισία το αεροσκάφος της Πελόζι – Άγνωστο αν επιβαίνει η ίδια.

Το αεροσκάφος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφερε την πρόεδρο της Βουλής…

Σαντορίνη: Έστριψε να φωτογραφήσει την καλντέρα και σκότωσε ένα 34χρονο

Ένα ακόμη δυστύχημα που μεγαλώνει τη λίστα με τους θανάτους στον δρόμο…

Οπλικά συστήματα νέας γενιάς: Ρομπότ-δολοφόνοι στα πεδία μάχης;

Αυξάνονται οι χώρες που επενδύουν σε οπλικά συστήματα νέας τεχνολογίας όπως drones –…

Κύμα ακραίου καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη – Περισσότεροι από 1000 θάνατοι

Table of Contents Hide Πιο ζεστό το Λονδίνο από την Σαχάρα σήμερα  Από…

Εβρος: Αφησαν στην τύχη του το φράγμα που θα έσωζε την Δαδιά

Ο αναπλ. Καθηγητής του τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Παν/μίου και μέχρι πριν…

2ο Ενημερωτικό Σεμινάριο – Αναδυόμενος πολιτιστικός και περιπατητικός τουρισμός – Cult2Routes

2ο Ενημερωτικό Σεμινάριο – Αναδυόμενος πολιτιστικός και περιπατητικός τουρισμός  – Cult2Routes

Κρις βαν Χόλεν στην «Κ»: Ασυνεπής σύμμαχος η Τουρκία

Ο σημαντικός ρόλος της Ελλάδας έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μετά την επίθεση…

Reuters: Οι G7 μιλούν για όριο τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο – Φόβοι για την αντίδραση Πούτιν

Για την επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου συζητούν οι…

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία κατά αγνώστου για τον άνδρα που πάτησε το γατάκι

Δικογραφία κατά αγνώστου, με την κατηγορία της πιθανής θανάτωσης ζώου, ασκήθηκε σε…

Τα πάνω κάτω στην Γερμανία – Κλείνουν οι πισίνες, χαμηλώνουν τα φώτα, πέφτουν οι θερμοστάτες

Τα πάνω κάτω στην Γερμανία – Κλείνουν οι πισίνες, χαμηλώνουν τα φώτα,…