Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 2 θέσεις εργασίας στην Π.Ε.  Καστοριά

Ανακοινώνει την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Καστοριά.

Οι θέσεις εργασίας είναι οι ακόλουθες:

1 ΠΕ Κτηνιάτρων
1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-2-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «Προσκόμιση τίτλων, Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων» του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν:

Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται, στο Τμήμα Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς (2° όροφος, Γραφείο 5) Διοικητήριο, Τ.Κ. 52100 Καστοριά στον κ. Σίσκο Γεώργιο τηλέφωνο επικοινωνίας 24673 50355 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 9.00 – 13.00.

Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας – Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού -Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς-Τμήμα Προσωπικού , Μισθοδοσίας & Γραμματείας .Διοικητήριο ,Τ.Κ. 52100 Καστοριά, υπόψη κας Στεργίου Μαρίνας και κας Μαμάρα Γλυκερίας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 24673 50311και 24673 50270).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δύναται να δηλώσει στην αίτησή του πέραν του ενός κωδικού θέσης, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καστοριάς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση- β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

 

You May Also Like

Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι λόγω των καιρικών συνθηκών αναβάλλονται οι δράσεις Φιλοζωίας και Περιβάλλοντος που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουνίου, στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.

Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι λόγω των καιρικών συνθηκών αναβάλλονται οι δράσεις …

Η πόλη της Καστοριάς θυμάται και τιμά την χαμένη Εβραϊκή της Κοινότητα

Η πόλη της Καστοριάς θυμάται και τιμά την χαμένη Εβραϊκή της Κοινότητα

Κε.Δι.Βι.Μ. Καστοριάς: «Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων μέσω του ΛΑΕΚ 1-49»

  Κε.Δι.Βι.Μ. Καστοριάς: «Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων  μέσω του ΛΑΕΚ 1-49»

Ξεκινά για ακόμα μία χρονιά το τμήμα ενηλίκων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς

Από σήμερα, Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου

Δήμοι: Δεκάδες νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα σε τρία χρόνια

Με αφορμή τον τραγικό θάνατο της 30χρονης συμβασιούχου – παρατασιούχου, Ανδριάνας Σταμοπούλου…

Ο βυζαντινός ναός της Παναγίας στο χωριό Χάλαρα Κορεστείων Καστοριάς/ Γράφει ο Γιώργος Τ. Αλεξίου

  Ο βυζαντινός ναός της Παναγίας στο χωριό Χάλαρα Κορεστείων Καστοριάς/ Γράφει…

Υπογραφή συμβάσεων μελετών από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

  Υπογραφή συμβάσεων μελετών από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Αποστολή του ΟΑΣΕ στο ΜΠΑΚΟΥ

Στο Μπακού βρίσκεται η Μαρία Αντωνίου, εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλήνων