Στα χέρια του Δημοσίου επιστρέφει μετά από 86 χρόνια το λιγνιτωρυχείο Αχλάδας – Το ΥΠΕΝ κήρυξε έκπτωτη τη μισθώτρια εταιρεία

Τίτλους τέλους – ή, έστω, άνω τελεία – σε μια ιστορία εκμετάλλευσης λιγνιτωρυχείων στην Ελλάδα από ιδιωτική εταιρεία που διήρκεσε 86 χρόνια μέχρι σήμερα βάζει η απόφαση του ΥΠΕΝ με την οποία κηρύσσεται έκπτωτη η εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.» από τα μισθωτικά της δικαιώματα επί του δημόσιου λιγνιτωρυχείου Αχλάδας (Αχλάδα Νο 1 και Αχλάδα Νο 2) του Ν. Φλώρινας.

Με την απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ενέργειας Κ. Σκρέκας λύεται η σύμβαση μίσθωσης του λιγνιτωρυχείου που είχε συναφθεί μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας, λόγω μη τήρησης των συμβατικών της υποχρεώσεων και ειδικότερα λόγω μη καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση, η εταιρεία παρέδοσε 675.510,58 τόνους λιγνίτη λιγότερους από την προβλεπόμενη ελάχιστη ποσότητα για το έτος 2018 και 585.442,65 τόνους για το 2019, ενώ δεν ανταπεξήλθε και στις οικονομικές της υποχρεώσεις.

Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ότι οι δύο εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης όρων σύμβασης που είχε καταθέσει η εταιρεία, ύψους 500.000,00 ευρώ εκάστη, καταπίπτουν στο σύνολό τους υπέρ του Δημοσίου.

Τέλος, η απόφαση ορίζει ότι το λιγνιτωρυχείο αποδίδεται εκ νέου στο Δημόσιο.

Ας σημειωθεί ότι η σύμβαση μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας υπεγράφη για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1936, για να τροποποιηθεί έκτοτε έξι φορές, με την τελευταία να είναι στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2018, όταν και παρατάθηκε η ισχύς της σύμβασης μίσθωσης μέχρι τις 31/12/2023, με δυνατότητα παράτασης για 5 ακόμα χρόνια.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στη σύμβαση που υπέγραψαν οι δύο πλευρές το 2018 περιλαμβάνονταν όρος σύμφωνα με τον οποίο «[η] μισθώτρια υποχρεούται να διατηρήσει την παραγωγή λιγνίτη σε τουλάχιστον 2.000.000 τόνους κατ’ έτος καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας παράτασης…», ενώ επιβεβαιώνονταν και η ισχύς όρου που περιείχε η σύμβαση που είχαν υπογράψει η δύο πλευρές το 1983, σύμφωνα με τον οποίο «[η] καθυστέρησις πληρωμής του οφειλόμενου εις το Δημόσιον μισθώματος, είτε αναλογικού, είτε παγίου, πέραν των εξ (6) μηνών από της βεβαιώσεως του συνεπάγεται την λύσιν της μισθώσεως και την έκπτωσιν του μισθωτού». Επίσης, το συμβόλαιο προέβλεπε ότι η έκπτωση απαγγέλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης.

Αυτές ακριβώς τις διατάξεις επικαλείται η απόφαση του ΥΠΕΝ με την οποία λύεται η σύμβαση με την εταιρεία.

Όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στην απόφαση, η εταιρεία κοινοποίησε το Μάρτιο του 2021 στο ΥΠΕΝ στοιχεία στοιχεία διάθεσης – πώλησης λιγνίτη για το έτος 2020, από τα οποία προέκυπτε η διατεθείσα το έτος αυτό ποσότητα λιγνίτη, υπολειπόμενη των 2.000.000 τόνων, όχι όμως η παραχθείσα ποσότητα. Ακολούθως, το ΥΠΕΝ ζήτησε από την εταιρεία να εκθέσει πλήρη τα στοιχεία παραγωγής (επιπλέον των πωλήσεων) έτους 2020, καθώς και να αιτιολογήσει τυχόν απόκλιση.

Από τα επιπλέον στοιχεία που γνωστοποίησε η εταιρεία στο ΥΠΕΝ τον Ιούλιο του 2021 προέκυψε ότι η παραγωγή λιγνίτη για το έτος 2020 ανήλθε σε 647.719,75 τόνους, υπολειπόμενη κατά 1.352.280,25 τόνους της συμβατικής υποχρέωσης. Η εταιρεία εξήγησε την αδυναμία επίτευξης του ελάχιστου ύψους παραγωγής λιγνίτη για το έτος 2020 επικαλούμενη:

α) την καθυστέρηση στην απόκτηση εδαφών λόγω. της μη ολοκλήρωσης το έτος 2020 της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το Νότιο Πεδίο και της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τριών οικισμών της Αχλάδας,

β) τη μείωση ζήτησης – διακοπή παραδόσεων λιγνίτη για μεγάλα χρονικά διαστήματα στον ΑΗΣ Μελίτης, καθώς και την αδυναμία χρηματοδότησης για την αγορά ή αποζημίωση ιδιοκτησιών για την απόκτηση της περιοχής Α από τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. και

γ) την καθυστέρηση στην αποδέσμευση περιοχών του Νοτίου Πεδίου, λόγω προβλημάτων με την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Στο μεταξύ, το ΥΠΕΝ είχε απευθυνθεί ήδη από το Μάρτιο του 2021 στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης προκειμένου να μάθει κατά πόσο τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας ως προς την καταβολή βεβαιωμένων μισθωμάτων εις βάρος της.

Από την απάνηση που έλαβε το ΥΠΕΝ προέκυψε ότι η εταιρεία δεν είχε προβεί μέχρι τον Απρίλιο του 2021 σε πληρωμή, εντός των προβλεπόμενων από τη σύμβαση προθεσμιών, ούτε σε οικονομική ρύθμιση των εξής βεβαιωμένων ταμειακώς σε βάρος της μισθωμάτων του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας: πάγια β’ εξάμηνο 2018, πάγια β’ εξάμηνο 2019, αναλογικά έτους 2019, πάγια α’ εξάμηνο 2020, πάγια β’ εξάμηνο 2020, καθώς και μέρος των αναλογικών 2017 και των παγίων α’ εξαμήνου 2019.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, το ΥΠΕΝ έθεσε τον Ιούνιο του 2021, με επιστολή του, υπόψη της εταιρείας τον προαναφερθέντα συμβατικό όρο περί καθυστέρησης πληρωμής πέραν των 6 μηνών και κάλεσε την εταιρεία να προβεί σε άμεσες ενέργειες προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 90 ημερών που έληξε στις 22/9/2021. Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, η εν λόγω επιστολή αποτελεί «έγγραφη προειδοποίηση» για τη μισθώτρια να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, προκειμένου να μην επέλθει έκπτωση.

Αναφορικά με την παύση εργασιών που η εταιρεία επικαλέστηκε ως λόγο απόκλισης από τις συμβατικές της υποχρεώσεις τον Ιούλιο του 2021, το ΥΠΕΝ ζήτησε ενημέρωση αναφορικά με τα χρονικά διαστήματα εντός του 2020 που αυτή έλαβε χώρα, καθώς και το μέγεθος της παρεπόμενης υστέρησης στις ετήσιες παραλαβές λιγνίτη στην αυλή του σταθμού.

Στην απάντησή της τον Αύγουστο του 2021, η εταιρεία ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι ποσότητες που έπρεπε να παραδώσει η εταιρεία ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε. στον ΑΗΣ Μελίτης κατά το έτος 2020, ανέρχονται σε 708.666 τόνους . (…) Η εταιρεία ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε. παρέδωσε κατά το έτος 2020 μικρότερη ποσότητα και συγκεκριμένα 632.104 τόνους. Συνεπώς, κατά το έτος 2020 η εταιρεία ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε. δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί ούτε στις μειωμένες (σε σύγκριση με τις συμβατικές) παραδόσεις ποσοτήτων λιγνίτη».

Επίσης, το Σεπτέμβριο του 2021 η εταιρεία με επιστολή της προς το ΥΠΕΝ αναγνώρισε την οφειλή και δήλωσε ότι ανέμενε την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την υποβολή αίτησης ρύθμισης σε 72 δόσεις του ν. 4821/2021. Κατόπιν, το ΥΠΕΝ απευθύνθηκε εκ νέου τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης περί της νέας κατάστασης των οφειλών της εταιρείας ως προς την καταβολή βεβαιωμένων εις βάρος της μισθωμάτων, ζητώντας ταυτόχρονα ενημέρωση για το αν μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 36-72 δόσεων, η εταιρεία έχει υποβάλλει αίτημα υπαγωγής, αν αυτό εγκρίθηκε και αν καταβλήθηκε ήδη η πρώτη δόση.

Από την απάντηση της ΔΟΥ προέκυψε ότι έχει η εταιρεία υπαχθεί σε ρύθμιση του ν. 4821/2021 για τα εξής βεβαιωμένα ταμειακώς εις βάρος μισθώματα: αναλογικά 2017, πάγια β’ εξάμηνο 2018, πάγια α’ εξάμηνο 2019, πάγια β’ εξάμηνο 2019, αναλογικά 2019, πάγια α’ εξάμηνο 2020, πάγια β’ εξάμηνο 2020 και πάγια α’ εξάμηνο 2021.

Επιπλέον, η εταιρεία απέστειλε το Νοέμβριο του 2021 στο ΥΠΕΝ φορολογική ενημερότητα με ισχύ έως 29.12.2021 και στοιχεία ρύθμισης οφειλών και πληρωμών.

Όμως, το ΥΠΕΝ έκρινε ότι τα στοιχεία αυτά είναι ανεπαρκή και το Μάρτιο του 2022 απέστειλε νέα επιστολή στην εταιρεία, με την οποία επεσήμανε ότι η αυτή συνεχίζει να μην εκπληρώνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου να γνωστοποιεί και ότι προτίθετο εισηγηθεί σχέδιο υπουργικής απόφασης περί λύσης της συνομολογηθείσας σύμβασης μίσθωσης του δημόσιου λιγνιτωρυχείου Αχλάδας.

Σε μια τελευταία προσπάθεια να διαπιστώσει αν τυχόν η κατάσταση ως προς τις οφειλές είχε διαφοροποιηθεί στο μεσοδιάστημα, το ΥΠΕΝ απευθύνθηκε εκ νέου στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης στα τέλη Μαρτίου 2022, η οποία βεβαίωσε ότι η εταιρεία έχει απωλέσει τη ρύθμιση των οφειλών της, που αφορά σε μισθώματα και είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του αρ. 75 του ν. 4821/2021, λόγω μη καταβολής δόσεων.

Κατόπιν των παραπάνω, το ΥΠΕΝ θεωρεί πλέον ότι εξάντλησε κάθε περιθώριο χρηστής διοίκησης και επιείκειας καθώς και διαφύλαξης της μεταλλευτικής δραστηριότητας της χώρας έχοντας αποδεχτεί τα υπομνήματα της μισθώτριας εταιρείας περί των λόγων μη επίτευξης της ελάχιστης παραγωγής, για τα έτη 2018 και 2019 αντίστοιχα, η οποία παρουσίαζε υστέρηση από τη συμβατική της υποχρέωση, για ελάχιστη κατ’ έτος παραγωγή 2.000.000 τόνων λιγνίτη κατά 675.510,58 τόνους για το έτος 2018 και κατά 585.442,65 τόνους για το 2019.

Ως εκ τούτου, το ΥΠΕΝ κατέληξε στην απόφαση με την οποία λύεται η σύμβαση μίσθωσης του δημόσιου λιγνιτωρυχείου Αχλάδας, λόγω μη τήρησης των συμβατικών της υποχρεώσεων και ειδικότερα λόγω μη καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων και η εταιρεία κηρύσσεται έκπτωτη  από τα μισθωτικά της δικαιώματα.

πηγη:https://energypress.gr/

You May Also Like

Δυναμικό παρών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Με πλήθος επίσημων παρευρισκόμενων και παρουσία των Πρυτανικών Αρχών και μελών της…

Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Επικάλυψη στέγης Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Λευκοπηγή Κοζάνης με Βυζαντινά κεραμίδια» από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη

Την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης,…

Υπογραφή εκτέλεσης έργου «Επισκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου Αγίου Αντωνίου προς Σιδηροχώρι», από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη.

Την  σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση οδικού δικτύου Αγίου Αντωνίου…

51η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: α)…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της…

kozan.gr: Τι απάντησε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λ. Μαλούτας σε ερώτηση του Φ. Κεχαγιά σχετικά με τι εκδηλώσεις θα γίνουν στην Κοζάνη την περίοδο της Αποκριάς (Βίντεο)

Τι απάντησε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λ. Μαλούτας σε ερώτηση του Φ. Κεχαγιά…

Ενεργειακές Κοινότητες:αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις και πολίτες κάνουν πράξη τη Δίκαιη Μετάβαση

  Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η περιβαλλοντική δεξαμενή σκέψης The Green…

Νέος εξοπλισμός για το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Επίσκεψη στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας πραγματοποίησαν στις 15 Σεπτέμβρη 2022, ο Aντιπεριφερειάρχης…