Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) καλεί τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση την Τρίτη 14/06/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση επαναπροκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας είκοσι πέντε (25) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 3. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: « Βελτίωση Οδικού Δικτύου Ρυμνίου-Τριγωνικού» Π.Ε. Κοζάνης

 4. Έγκριση πρακτικού του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια εμβολίων για την καταπολέμηση της νόσου της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών για τις ανάγκες τις Π.Δ.Μ.», με αριθ. διακήρυξης 17/2016

 6. Έγκριση όρων δημοπράτησης του υποέργου: «Ολοκλήρωση εργασιών-εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθύλακκου Δήμου Σερβίων –Βελβεντού» αρχικού προϋπολογισμού 336.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. της πράξης «Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα υδρεύσεων οικισμών Καστανιάς, Βαθύλακκου, Ίμερων-Αύρας, Ροδίτη, Μεσιανής και Β’ φάσης Σερβίων Δήμου Σερβίων –Βελβεντού» Π.Δ.Μ.

 7. Έγκριση συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής για την επιβολή ποινής (χρηματικής ή διοικητικής) στους μεταφορείς που είναι συμβεβλημένοι με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έργο «Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης» και έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα όρου των συμβάσεων (σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 19) που έχουν υπογράψει με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 8. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του επαναληπτικού ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –έδρας

 9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : « Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βαρυκού» Π.Ε. Φλώρινας

 10. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : « Τοποθέτηση προστατευτικών κάγκελων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Κέλλης» Π.Ε. Φλώρινας

 11. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών και συμπληρωματική σύμβαση του έργου : « Αποπεράτωση κτηρίου Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης»Π.Ε. Φλώρινας

 12. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του αντικειμένου «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προεκτιμώμενης αμοιβής 430.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 13. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου : «Συντήρηση τεχνικών έργων 2016» προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ041 έτους 2016 2014 ΕΠ04100002

 14. Έγκριση της διάθεσης πίστωσης για το έργο : «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων στιγμιαίας ένδειξης ταχύτητας οχημάτων (rantar) Π.Ε.Κοζάνης»

 15. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 17. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 18. Έγκριση δαπάνης για επιδικασθείσα με την αριθ.392/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Π.Ε. Καστοριάς

 19. Έγκριση αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 Π.Ε. Φλώρινας

 20. Έγκριση εισήγησης για την συμπλήρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 1592/2015,για την παράταση της σύμβασης με Α.Π.45364/1368/24-4-2015 Π.Ε. Φλώρινας

 21. Έγκριση προπληρωμής χρηματικού εντάλματος για την πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων ,τελών κυκλοφορίας, μεταβιβάσεων κ.λ.π., των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κοζάνης

 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 25. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 26. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 27. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 29. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 30. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στην μουσικοχορευτική παράσταση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοζάνης «ΟΙ ΜΑΚΕΔΝΟΙ»

 31. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κοίλων, μέρος των εσόδων της οποίας θα διαθέτουν για την ενίσχυση του ειδικού Εργαστηρίου Κοζάνης –ΚΕΚ ΑμεΑ

 32. Έγκριση δαπάνης και την διάθεση ισόποσης πίστωσης για την προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού ο οποίος θα βοηθήσει στην ασφαλή διέλευση οχημάτων και την αποφυγή ατυχημάτων στις οδούς της Τ.Κ. Μεσοβούνου

 33. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής (συνδιοργάνωση) της Π.Ε.Φλώρινας ,για την σίτιση των χορευτικών συγκροτημάτων στις εκδηλώσεις «ΞΙΝΟΝΕΡΙΤΙΚΑ 2016» στις 15 & 16 Ιουλίου 2016 του Προοδευτικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Ξινού Νερού στο Ξινό Νερό

 34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής (συνδιοργάνωση) της Π.Ε. Φλώρινας ,για κάλυψη ηχητικών ,σίτισης χορευτικών και φιλοξενούμενων , στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου

 35. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής (συνδιοργάνωση) της Π.Ε. Φλώρινας ,για κάλυψη εκτυπωτικών, ηχητικών ,σίτισης χορευτικών , στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Θρακιωτών Φιλώτα «Ο ΦΙΛΩΤΑΣ»

 36. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής (συνδιοργάνωση) της Π.Ε. Φλώρινας ,για κάλυψη εκτυπωτικών, σίτισης χορευτικών και φιλοξενούμενων, στις εκδηλώσεις του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης «ΜΕΛΙΤΕΥΣ»

 37. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.Γρεβενών

 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Κάτανα Ηλία

 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φλώρινας

 40. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 41. Έγκριση των δικαιούχων και του αντίστοιχου μηνιαίου ορίου, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα χρήσης κινητής τηλεφωνίας λόγω υπηρεσιακών αναγκών

 42. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Β εξαμήνου 2016 υπαλλήλου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Π.Δ.Μ.

 43. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου Καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016-2017 (αριθμ. 05/2016 διακήρυξη)

 44. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου ΠΔΕ της Π.Ε. Γρεβενών

 45. Έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου για την «Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού Περιόδου 2015-2016 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

 46. Διάθεση πίστωσης για το έργο : «Προμήθεια και μεταφορά 5.000 (πέντε χιλιάδων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2016-2017»

 47. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης έργων ΠΔΕ της Π.Ε. Γρεβενών

 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την χρηματοδότηση της μελέτης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Γέφυρας Βενέτικου ποταμού»12948379_611927492297572_1540501829_o-1

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

H WWF Ελλάς με το πρόγραμμα «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» στην Καστοριά

H WWF Ελλάς   με το πρόγραμμα «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» στην Καστοριά

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στη Δυτική Μακεδονία την Παρασκευή 23 Ιουνίου στο Αμύνταιο

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού…

Με έξι θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Με έξι θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Ειδικού Νηπιαγωγείου Καστοριάς και του Συλλόγου προσωπικού των Σχολείων

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου –  Ειδικού Νηπιαγωγείου…

Ζήσης Τζηκαλάγιας: «Από την Τσικνοπέμπτη και μετά δε θα παραστώ σε καμία κοπή βασιλόπιτας»

Ζήσης Τζηκαλάγιας: «Από την Τσικνοπέμπτη και μετά δε θα παραστώ σε καμία…

ΕΡΓΑΣΙΑ: Συνεχής ενημέρωση από την εφημερίδα “Ορίζοντες” για όλες τις θέσεις που έχουν ανοίξει στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ

Προσλήψεις 2 Κτηνιάτρων στην ΠΕ Κοζάνης

Σύλληψη 30χρονου αλλοδαπού σε περιοχή της Καστοριάς για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

  Σύλληψη 30χρονου αλλοδαπού σε περιοχή της Καστοριάς για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Μοναδική και άκρως επιτυχημένη η 13η Πανελλήνια Γιορτή Μανιταριού στην Καστοριά

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 7 , 8 και 9  Οκτωβρίου στο…

Η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου εγκαινίασε την έκθεση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Δυτικής Μακεδονίας

Η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου εγκαινίασε την έκθεση αρωματικών…