Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) καλεί τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση την Τρίτη 02/08/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού (σύμφωνα με το Ν.3316/2005,άρθρο 21,παρ.1 και 3) ,για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «Τεχνική –επιστημονική υποστήριξη για την εξυγίανση –αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-κατασκευή ΧΥΤΑΜ»,της πράξης (464962) : «Εξυγίανση –αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ –κατασκευή ΧΥΤΑΜ»

 3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη ή μειοδοτών για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (είδη ένδυσης και υπόδησης)για τις ανάγκες των εργαζομένων στα εργοτάξια της Π.Δ.Μ. και Π.Ε.Κοζάνης

 4. Έγκριση πρακτικού V του επαναληπτικού ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-έδρας

 5. Έγκριση πρακτικού V του επαναληπτικού ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 6. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ενός πετρελαιοκίνητου αγροτικού οχήματος 4χ4 για τις ανάγκες του τμήματος κτηνιατρικής της Π.Ε.Κοζάνης,προϋπολογισμού 35.000,00 €

 7. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 60 kwp,λαμπτήρων τύπου LED ,πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου,αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»προϋπολογισμού 366.212,00 € (συμπ.ΦΠΑ 23%)

 8. Έγκριση σύστασης τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών όσον αφορά την προμήθεια : « Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος GALET

 9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου : « Αντικατάσταση τμήματος στέγης Πολιτιστικού κέντρου Βράχου»

 10. Έγκριση συγκρότησης α)πενταμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές της)για τη διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2016-2018 και β) τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για την παρακολούθηση του έργου μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2016-2018

 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγωγός διασύνδεσης Φράγματος Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο»

 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση κέντρου Αντισφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας»

 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : « Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήματα των λεκανών του υδατορέματος Βυσσινιάς (ΚΑ 110503)σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε.Καστοριάς»

 14. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το 2015

 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης με ΦΠΑ ,για τις εργασίες συντήρησης αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων Διοικητηρίου Π.Ε.Κοζάνης

 16. Έγκριση δαπάνης που αφορά υπερωρίες Αυγούστου-Δεκεμβρίου 2016 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π..Ε.Κοζάνης

 17. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης

 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 20. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων της Π.Ε.Γρεβενών

 21. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε.Φλώρινας

 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε.Φλώρινας

 23. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε.Φλώρινας

 24. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης,στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο Μορφωτικός Σύλλογος Καστανιάς από 7-15 Αυγούστου 2016

 25. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης,στο Πολιτιστικό διήμερο που θα διοργανώσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Χριστοφόρου «Μέγας Αλέξανδρος»στις 17-18 Αυγούστου 2016

 26. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης,στο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με την συμμετοχή όλων των Πρωτοβάθμιων Πολιτιστικών Συλλόγων του νομού Κοζάνης ,που θα διοργανώσει ο Σύλλογος Ποντίων Αναρράχης στις 21 Αυγούστου 2016

 27. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως συνδιοργανωτές στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλάτειας

 28. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Περικοπής «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» στις 15 Αυγούστου 2016 στην Περικοπή

 29. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας στις 14 Αυγούστου 2016 στην Κρυσταλλοπηγή

 30. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Κατασκευή υπόστεγου και wc στο γήπεδο στην Τ.Κ.Αλώνων»,προϋπολογισμός δαπάνης 15.000,00 € Π.Ε.Φλώρινας

 31. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «Κατασκευή υπόστεγου και wc στο γήπεδο στην Τ.Κ.Αλώνων»,Π.Ε.Φλώρινας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Το «Σπασμένο Ρόδι» παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Πάμε πάλι!», σε σκηνοθεσία Σπύρου Αθηναίου

Το «Σπασμένο Ρόδι» παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση  «Πάμε πάλι!», σε σκηνοθεσία Σπύρου…

Έως τις 31 Μαΐου οι αιτήσεις των υποψηφίων μαθητών για την διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς

Έως τις 31 Μαΐου οι αιτήσεις των υποψηφίων μαθητών για την διαδικασία…

Συνελήφθησαν μάνα και κόρη σε περιοχή της Καστοριάς για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Κατασχέθηκαν πάνω από -35- κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Σήμερα εκδήλωση από το Δημοτικό Σχολείο Τοιχιού και την  Ένωση Γονέων Δήμου Καστοριάς με θέμα « Ανακαλύπτοντας τον “κώδικα” του “Ταλέντου”»

Σήμερα η εκδήλωση από το Δημοτικό Σχολείο Τοιχιού και την Ένωση Γονέων…

Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση για το γήπεδο beach volley στο Άργος Ορεστικό

Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση για το γήπεδο beach volley στο Άργος Ορεστικό

Την Παρασκευή 22/05 η δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Την Παρασκευή 22/05 η δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ – pizza & bar food «Η ΠΑΠΙΑ»

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της ΕΠΣ Καστοριάς, ανακοινώνει ότι οι αγώνες του…