Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση την Τρίτη 17/05/2016 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Γέφυρας Μπέλεϋ στην Τ.Κ. Τρεπαζίτσας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» προϋπολογισμού 24.530,11 € (με Φ.Π.Α.)

 3. Επαναδημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή γηπέδου Τ.Κ. Φλάμπουρου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Ιτιάς , προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,000€ Π.Ε. Φλώρινας

 5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Ιτιάς Π.Ε. Φλώρινας

 6. Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στο 2ο στάδιο αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για την Προμήθεια: «Προμήθεια και εγκατάσταση α) Συστήματος (αστικού εξοπλισμού) φόρτισης ποδηλάτων με χρήση Φ/Β β) Ηλεκτρικών Ποδηλάτων γ) Βάσης στάθμευσης για τα συμβατικά ποδήλατα δ) Συμβατικών ποδηλάτων» Π.Ε. Καστοριάς

 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς

 8. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο. 11» Π.Ε. Καστοριάς

 9. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια 4 σαρωτών για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.

 10. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 11. Αναστολή της 2045/15 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την προσωρινή αντικατάσταση μεταφορά Π.Ε. Κοζάνης

 12. Έγκριση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για το σχολικό έτος 2015-2016

 13. Λήψη απόφασης επί καταγγελίας γονέων για την μεταφορά μαθήτριας Π.Ε. Κοζάνης

 14. Έγκριση αγοράς και έγκριση της διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ενός πετρελαιοκίνητου αγροτικού οχήματος 4Χ4, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 35.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

 15. Έγκριση του από 09/05/2016 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και χαρτιού (φωτοτυπικού – fax) για κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2016

 16. Έγκριση του από 08/04/2016 πρακτικού του διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ηλιακού σκάφους με σκοπό τν διεξαγωγή περιηγητικών διαδρομών στη λίμνη της Καστοριάς» / «GreeceAlbaniaEnergy TourismG.AL.E.T. του ΙΡΑ του Ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013» με αριθμό Διακήρυξης 2/2016 Π.Ε. Καστοριάς

 17. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών για την προμήθεια οκτώ (8) εξυπηρετητών για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ. και την προμήθεια τεσσάρων (4) σαρωτών (scanners) για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.

 18. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή μικροδαπανών, προμήθειας υλικών και εργασιών του Τμήματος ΚΤΕΟ Π.Ε. Κοζάνης και ορισμός υπολόγου

 19. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 20. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 21. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 22. Έγκριση αποδοχής ποσού του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς διάθεση και καταβολή δαπανών μισθοδοσία μηνός Ιουνίου 2016 του μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίσου χρόνου προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και Έδρας της Π.Δ.Μ.

 23. Έγκριση δαπάνης για την εξαγορά ακινήτου για την κατασκευή της σήραγγας του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα ΕΕΛ Δήμου Ασκίου» Π.Ε. Κοζάνης

 24. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή συμβολαίων συντήρησης έτους 2016 για τις εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας 4Μ Π.Ε. Κοζάνης

 25. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών – χρωμάτων για την βαφή γραφείων στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης

 26. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στην συμμετοχή του Συλλόγου Βοϊωτών Κοζάνης στο 21ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού στο Άνω Σούλι Πατρών

 27. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις εκδηλώσεις για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τις οποίες διοργανώνει η Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης

 28. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων και των Περιβαλλοντικών δράσεων με τίτλο «Αντάμωμα Κτηνοτρόφων Δυτ. Μακεδονίας»

 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

 31. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών Π.Ε. Γρεβενών

 32. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

 33. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 34. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Μορφωτικού Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» Παπαγιάννη στις 21 Μαΐου 2016

 35. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στο Conceptual Change Meets Other Disciplines, σε συνδιοργάνωση με το Π.Δ.Μ.- Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στην Φλώρινα 9 με 12 Ιουνίου 2016

 36. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις Florina Trail Challenge που θα πραγματοποιηθούν στις 11 και 12 Ιουνίου 2016 στη Φλώρινα σε συνδιοργάνωση με την All Cycling και τον ΣΕΟΦ

 37. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016

 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 41. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου κ. Καλαϊτζόπουλου Ματθαίου

 42. Έγκριση μετακίνησης της εκτός έδρας του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Κάτανα Ηλία

 43. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Συνελήφθη 46χρονος ημεδαπός στη Σιάτιστα Κοζάνης για κατοχή κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης

Συνελήφθη 46χρονος ημεδαπός στη Σιάτιστα Κοζάνης για κατοχή κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης

Μεγάλη φωτιά σε καμινάδα σπιτιού, στην οδό Γράμμου (απέναντι από το Γηροκομείο).

Μεγάλη φωτιά σε καμινάδα σπιτιού, στην οδό Γράμμου (απέναντι από το Γηροκομείο).

Ενημερωτική-επιστημονική ημερίδα από το Σύλλογο Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Καστοριάς

Ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Καστοριάς    με αφορμή την Παγκόσμια…

«Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες: Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα της ΠΕ Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής των ιχθύων».

«Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες: Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα της ΠΕ Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής των ιχθύων».

Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας στο Άργος Ορεστικό, με τον θεατρικό μονόλογο της Μελίνας Μποτέλλη

Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας στο Άργος Ορεστικό, με τον θεατρικό μονόλογο της…

Π.Ε. Καστοριάς: Επαγρύπνηση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ)

Π.Ε. Καστοριάς: Επαγρύπνηση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ)

Ερώτηση Ολυμπίας Τελιγιορίδου για την αναγκαιότητα κήρυξης της Π.Ε. Καστοριάς σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης

Ερώτηση Ολυμπίας Τελιγιορίδου για την αναγκαιότητα κήρυξης της Π.Ε. Καστοριάς σε Κατάσταση…

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Άργος Ορεστικό η εκδήλωση- εκστρατεία για την πρόληψη του Καρκίνου του μαστού

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Άργος Ορεστικό η εκδήλωση- εκστρατεία για την…

ΠΑΝΣΕΚΤΕ: «Άδικη και άστοχη η χρέωση του ενός εκ των δύο self test στον καταστηματάρχη της εστίασης»

  ΠΑΝΣΕΚΤΕ:  «Άδικη και άστοχη η χρέωση του ενός εκ των δύο…