Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» , που εδρεύει στην περιοχή «Χλόη» στην Καστοριά, και συγκεκριμένα ως εξής: ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

 

ΤΕ Καθηγητών θεωρητικών,(υποχρεωτικών και ανωτέρων μαθημάτων)    8 μήνες    3
ΤΕ Καθηγητών Πληκτών Οργάνων (πιάνου)    8 μήνες    3
ΔΕ Καθηγητής Πληκτών Οργάνων (αρμονίου)    8 μήνες    1
ΤΕ Καθηγητών Εγχόρδων Οργάνων ( κιθάρας)    8 μήνες    3
ΤΕ Καθηγητή Εγχόρδων Οργάνων (Βιολιού)    8 μήνες    1
ΔΕ Καθηγητής Εγχόρδων Οργάνων (Ηλεκτρικής κιθάρας)    8 μήνες    1
ΤΕ Καθηγητή Πνευστών Οργάνων (Τρομπέτας)    8 μήνες    1
ΤΕ Καθηγητή Πνευστών Οργάνων ( Φλάουτου)    8 μήνες    1
ΤΕ Καθηγητή Πνευστών Οργάνων (Σαξοφώνου)    8 μήνες    1

ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών Οργάνων (Κλαρίνου)    8 μήνες    1
ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών Οργάνων (Ποντιακής Λύρας)    8 μήνες    1
ΔΕ Καθηγητή Παραδοσιακών Οργάνων (Μπουζούκι)    8 μήνες    1
ΔΕ Καθηγητή Κρουστών Οργάνων (Ντραμς & Παραδοσιακών Κρουστών)    8 μήνες    1
ΔΕ Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής    8 μήνες    1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
-Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να συνάψουν μόνο μία σύμβαση με τον φορέα και γι’ αυτό πρέπει να δηλώσουν μόνο έναν κωδικό προτίμησης.

-Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, απλά φωτοαντίγραφα, για όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά. Επιπλέον απαιτούνται:
1)    Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα)
2)    Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).
3)    Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.
4)    Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

 •  Το έτος γέννησης του υποψηφίου.
  •    Ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
 •  Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλ¬ληλότητας του.
  •    Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιαδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για όποια αιτία.
  •    ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα και
 •  Οι άνδρες ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
  Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή(η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08.30¬14.30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της γραμματείας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς περιοχή Χλόη Τ.Κ 52100 Καστοριά υπόψη κας. Μαυροδήμου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2467027720). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Η τριμελής επιτροπή θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα τους κατατάξει βάσει των προσόντων και της εμπειρίας. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά
  2.    Οι έχοντες αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα
 2.  Οι έχοντες αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα: Συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κ.λπ.
  4.    Παιδαγωγικές Σπουδές από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες
  Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.

Δείτε την προκήρυξη εδω

dikaiologitika.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Σε επιφυλακή η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών – Προχωράει στην προμήθεια 15.000 δόσεων εμβολίων

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την πρόληψη της μετάδοσης…

Ιστορικά Καστοριάς: Το πρώτο νοσοκομείο στην Καστοριά

Ιστορικά Καστοριάς: Το πρώτο νοσοκομείο στην Καστοριά

Στη Βιέννη η Βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου

Στην Ετήσια Χειμερινή Ολομέλεια του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

Μεγαλώνοντας το παιδί μου με ενσυναίσθηση (vol 2)

Μετά την πρώτη επιτυχημένη ομάδα, και έπειτα από το μεγάλο ενδιαφέρον που…

Στο πρόγραμμα “Εικονική Επιχείρηση” του Junior Achievement Greece

Δημιουργίες από Κεραμικές Αναμνήσεις του του τόπου μας!

Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η 16η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η 16η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Δισπηλιό. Ένας οικισμός γεωργοκτηνοτρόφων της 6ης χιλιετίας π.Χ. στην όχθη της Λίμνης της Καστοριάς.

Δισπηλιό. Ένας οικισμός γεωργοκτηνοτρόφων της 6ης χιλιετίας π.Χ. στην όχθη της Λίμνης…

Σε εορταστικές εκδηλώσεις στην Σαμαρίνα η Μαρία Αντωνίου, τηρώντας τις παραδόσεις του Δεκαπενταύγουστου

Την Σαμαρίνα Γρεβενών επισκέφθηκε την Τρίτη 16 Αυγούστου, η Μαρία Αντωνίου, προσκεκλημένη…

Με 21 θέματα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Ποια αφορούν την Π.Ε. Καστοριάς;

Με 21 θέματα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Ποια αφορούν την…