Σε συνεδρίαση την Τρίτη 18/09/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 

1.      Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

2.      Διενέργεια κλήρωσης για την για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ     ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΤΕ (ΕΔΡΑ)/ΠΔΜ» .

3.      Έγκριση ή μη πρακτικού III (Δικαιολογητικά Μειοδότη) του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υλικών σήμανσης για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ.

4.      Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ

ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ    “ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ” ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

προϋπολογισμού 48.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

5.      Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία & Διευθετήσεις στην Περιοχή Γέφυρας Νεστορίου», Π.Ε. Καστοριάς.

6.      Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ», Π.Ε. Φλώρινας.

7.      Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου :«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Τ. ΞΥΝΟΥ ΝΕΡΟΥ», Π.Ε. Φλώρινας.

8.      Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΤΣΟΒΟ», Π.Ε. Φλώρινας.

9.      Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση ΜοΓεΐ Εχή 2018 που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο ΜΕΤΚΟΡΟΤΓΓΑΝ ΕΧΚΟ στην Αθήνα.

 

10.  Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.

11.  Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.

12.  Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

13.  Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

14.  Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

15.  Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας επιδαπέδιου φορητού κλιματιστικού για τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γ ρεβενών.

16.  Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας λαμπτήρων & συναφούς υλικού, ΠΕ Γ ρεβενών.

17.  Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης του ανοίγματος του 421 γραφείου του Διοικητηρίου Γρεβενών αλλά και της προμήθειας κλειδαριάς και κλειδιών, ΠΕ Γ ρεβενών.

18.  Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

19.  Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας.

20.  Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας.

21.  Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

22.  Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς.

23.  Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

24.  Έγκρισης ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για τη φιλοξενία του σεμιναρίου Διαιτητών Πετοσφαίρισης Γ ρεβενών.

25.  Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με θέμα: «Οι παραδοσιακές φορεσιές της Φλώρινας» του Λυκείου Ελληνίδων Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο από 20 Οκτωβρίου έως 20 Νοεμβρίου 2018 στη Φλώρινα.

26.  Έγκριση Τροποποίησης της Αριθμ. 2210/18 (ΑΔΑ 6Ε677ΛΨ-ΤΞΑ)Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την ημερομηνία της εκδήλωσης κατόπιν του αιτήματος του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών «Λυκγηστές».

27.  Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης- παρουσίαση του βιβλίου «Ιστορία του Ελληνικού Στρατού» του 1ον Συντάγματος Πεζικού Ν. Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2018 στην αίθουσα του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στην Φλώρινα.

28.  Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πνευματικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης, στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2018 στη Μελίτη.

29.  Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) σημαίων, Π.Ε. Γ ρεβενών.

30.  Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

31.  Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και απόφαση κατακύρωσης του έργου: «Αποκατάσταση Ε.Ο. από Νεστόριο προς Μελάνθιο», Π.Ε. Καστοριάς.

32.  Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση – επισκευή των κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.

33.  Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ).

34.  Έγκριση Προγραμματισμός-Πρόβλεψη Μετακινήσεων εκτός Έδρας, Υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, Π.Ε. Καστοριάς.

35.  Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς.

 

36.    Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς.

37.    Έγκριση ή μη του από 10/09/2018 πρακτικού για την απευθείας ανάθεση που αφορά στην ασφάλιση των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2018 – 2019 προϋπολογισμού 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

38.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

39.    Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 178.020,00 €.

40.    Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 3.923,11 €.

41.    Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:              «Εσωτερική Οδοποιία

Καλοχωρίου», Π. Ε. Καστοριάς.

42.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π. Δ. Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

43.    Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

44.    Έγκριση δαπάνης, Π. Ε. Καστοριάς.

45.    Έγκρισης ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Δημιουργία εκτυπώσεων Χρηματικών Ενταλμάτων (Χ.Ε.) ετών 2007 – 2008 – 2009 – 2010″», Π.Ε. Γρεβενών.

46.    Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας στεφάνων κατάθεσης, Π.Ε. Γ ρεβενών.

47.    Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας καρεκλών υποπόδιου & βιβλιοθήκης, Π.Ε. Γ ρεβενών.

48.    Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς.

49.    Έγκριση της Απευθείας ή μη ανάθεσης για την αγορά ελαστικών (θερινά) για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-8534 τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης (έδρα) της Π.Δ.Μ..

50.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

51.    Έγκριση Τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 18/2018.

52.    Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού στο 6° χλμ του Επαρχιακού δρόμου Κοζάνης – Αιανής».

53.    Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μετακίνηση και διαμονή του προσωπικού στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ΓΝΤΕΚΚΕΟ “βηΜΕ^», Π.Ε. Γ ρεβενών.

54.    Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ ΚΗΥ 3737″», Π.Ε. Γρεβενών.

55.    Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή κουφωμάτων στα γραφεία του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καστοριάς.

56.    Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αντικατάσταση δύο υαλοπινάκων στα γραφεία του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καστοριάς.

57.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 124,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για την αγορά άδειας εφαρμογής για προστασία του ΜαΐΙ-δετνεΓ για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

58.    Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

59.     Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.

60.    Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

61.     Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.

62.    Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Σύλλογο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης, στην 4η ανάβαση Καστανιάς, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018.

63.    Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 

64.   Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

65.   Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

66.   Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: «Θεατρική Αναζήτηση Πτολεμαϊδας», στις θεατρικές παραστάσεις με τίτλο: «ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ».

67.   Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

68.   Έγκριση Ανάθεσης υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων με αριθμό 679/2016 (Οεηε^Ι ^αΐα Ρ^ίε^ΐοη – Ο^ΡΚ)».

69.   Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

70.    Έγκριση  παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

71.   Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

72.   Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 520,80 € για την προμήθεια έξι (6) συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων (ΟΡδ) για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

73.    Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 7.229,20 € για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής συνδρομής της εφαρμογής των συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων (ΟΡδ) και εργασιών εγκατάστασης/απεγκατάστασης των συσκευών ΟΡδ επί των μισθωμένων εκχιονιστικών μηχανημάτων στην έναρξη και λήξη αντίστοιχα της χειμερινής περιόδου.

74.   Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον «Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης».

75.   Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης».

76.   Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για Υ-1 Διοικητικές Δαπάνες: Διοικητική, Διαχειριστική και Λοιπή Υποστήριξη Ενοικίαση Αποθήκης για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Καστοριάς /(ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙδ 5000192).

77.   Τυπική επανέγκριση σύστασης επιτροπών διενέργειας διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς.

78.   Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (ΟΡδ) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.

79.   Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.

80.   Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στην «18η Γιορτή Κρασιού», μαζί με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αγιάσματος Βοΐου στις 7 Οκτωβρίου 2018.

81.   Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

82.   Έγκριση ανάθεσης ή μη για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων για χορήγηση πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας στο πρώην Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, το οποίο έχει παραχωρηθεί και στεγάζει το Ειδικό Εργαστήριο Πτολεμαΐδας του ΚΕΚ ΑΜΕΑ Π.Ε. Κοζάνης.

83.   Έγκριση δαπάνης για την επανέκδοση του Προσκυνηματικού Οδηγού του Ιερού Κοινοβίου «Κοιμήσεως της Θεοτόκου» Μικροκάστρου Σιατίστης.

84.   Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

85.   Έγκριση Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2018 έως και Οκτώβριο 2019 και πετρελαίου

 

θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2019».

 

 

You May Also Like

Σύλληψη 43χρονου σε περιοχή της Φλώρινας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

Σύλληψη 43χρονου σε περιοχή της Φλώρινας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό…

Αποτελέσματα αγώνων των τμημάτων του Α.Σ Καστοριάς 21-22 Απρ. 2018

Αποτελέσματα αγώνων των τμημάτων του Α.Σ Καστοριάς  

Οι συναντήσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα

Συνέντευξη τύπου της Μαρίας Αντωνίου για όλα τα τρέχοντα ζητήματα

Κοινές δηλώσεις με το Δήμαρχο Καστοριάς για τη «ΜΑΚΕΔΝΟΣ»

Δήμος Καστοριάς: Ξεκινά η νέα αποστακτική περίοδος

Ενόψει της νέας αποστακτικής περιόδου των μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων), για την περιφέρεια…

Η Μαρία Αντωνίου στις εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου

Απ’ άκρη σ’ άκρη, σε όλο το Νομό Καστοριάς, κορυφώνονται οι πανηγυρικές…

Ζήσης Τζηκαλάγιας: Ο Μητσοτάκης δεύτερη φορά στην Καστοριά σε τρεις μήνες

«Προσκαλώ όλους τους πολιτικούς μου φίλους να δώσουν δυναμικό παρόν»

Αναλυτικά οι τιμές για τη “Λίμνη των Ευχών”

Τέλη χρήση κοινοχρήστων χώρων για τη λειτουργία του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Πάρκου «Η Λίμνη…

Συνελήφθησαν 17 ημεδαποί σε περιοχή της Πτολεμαΐδας για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης. Η συνολική ζημία για την επιχείρηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ανέρχεται στα 19.606,27 ευρώ

Συνελήφθησαν  17 ημεδαποί σε περιοχή της Πτολεμαΐδας για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, κατόπιν…