Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

στ) Την υπ΄αριθμ. 110478/3-7-2023 αίτηση παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γιάτσιου Ιωάννη

ζ) Την υπ΄αριθμ. 128079/2-8-2023 δήλωση ανεξαρτοποίησης του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κιοσέ Ιωάννη

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Άμπας Βασίλειος
 4. Ντιό Ευφροσύνη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

 

σε συνεδρίαση την Τρίτη 31/10/2023 και ώρα 10:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 5ης Τροποποίησης (Τροπ. 5) του Προγράμματος  που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ -ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 6. Κατάρτιση για το έτος 2023 του Πίνακα  έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ441) κ.ε. 2023ΝΠ44100013  ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)(2014ΕΠ54100002) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 7. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Β’  ΦΑΣΗ» και ακύρωση της υπ’ αριθμ. 1205/23 Απόφασης (Πρακτικό 40ο/01-08-2023) λόγω λάθους αναγραφής στον τίτλο του έργου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 8. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας (οριακή) για το έργο  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚHΣ ΕΝOΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση του Πρακτικού 1 (12-10-2023) της Επιτροπής  Διαγωνισμού για την διόρθωση των  αναδόχων των αριθμ. 44, 6Ε και 3Ζ Δρομολογίων που κατακυρώθηκαν στο  πλαίσιο των  αριθμ. 156779/26-9-2023  και 158530/28-9-2023 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που προέκυψαν κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024 χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση του Πρακτικού 2 (9-10-2023) της Επιτροπής  Διαγωνισμού για την διόρθωση του αναδόχου του αριθμ. 3ΣΤ Δρομολογίου που κατατέθηκε στο  πλαίσιο της αριθμ. 158530/28-9-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την ανάθεση 16 νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που προέκυψαν κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024 χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 19ης  Σεπτεμβρίου 2023 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑ –  ΔΙΣΤΡΑΤΟ ( ΒΑΛΙΑ ΚΙΡΝΑ)» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης και ορισμού δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου κατά της Αριθμ. 1188/2023 Αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης και ορισμού δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης (3μελές) επί εφέσεως της Ουρανίας Γεωργίτση (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης και ορισμού δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου κατά της Αριθμ. 30/2022 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 16. Έγκριση του Πρακτικού Ι (έλεγχος Τεχνικών Προσφορών) και Πρακτικού ΙΙ (αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) της ανοικτής διεθνούς διαδικασίας για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών της δράσης – υπηρεσίας: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης οδικής ασφάλειας του Εθνικού Οδικού Δικτύου» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 17. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ  (29.830,00€), πλέον Φ.Π.Α., για την επισκευή τμημάτων αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή της Τ.Κ. Τριγωνικού, για την προάσπιση της προσβασιμότητας και την άρση της επικινδυνότητας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 19. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού-υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 20. Έγκριση δαπάνης Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

You May Also Like

Συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός για παράβαση του τελωνειακού κώδικα στην Φλώρινα

  Κατασχέθηκαν 500 πακέτα τσιγάρα, 1 όχημα και 2 κινητά τηλέφωνα

Απαγόρευση αλιείας της καραβίδας στα εσωτερικά ύδατα της ΠΕ Κοζάνης

Απαγόρευση αλιείας της καραβίδας στα εσωτερικά ύδατα της ΠΕ Κοζάνης

Καλή σαρακοστή σε όλους από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστοριάς “Αθανάσιος Χριστόπουλος”

Καλή σαρακοστή σε όλους από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστοριάς “Αθανάσιος Χριστόπουλος”(βίντεο)

Tην Κυριακή 21 Απριλίου η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Μορφωτικού Συλλόγου «Η Ορεστίς»

Tην Κυριακή 21 Απριλίου η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Μορφωτικού Συλλόγου…

Θ. Καρυπίδης: «Ό,τι δεσμευτήκαμε γίνονται πράξη. Και τα καλύτερα …έρχονται!»

Ιδιαίτερη έκπληξη μας προκαλεί το ερώτημα του κ. Δακή περί αξιοπιστίας του…

Δήμος Καστοριάς: «Παρακαλούμε οι μαθητές να διατηρούν το σχολικό περιβάλλον καθαρό»

  Δήμος Καστοριάς: «Παρακαλούμε οι μαθητές να διατηρούν το σχολικό περιβάλλον καθαρό»

Με μεγάλη επιτυχία έγινε το γλέντι των Υγειονομικών του Κ.Υ Καστοριάς.

”Ζήσαμε ευχάριστες στιγμές αναμνήσεων με αγαπημένους φίλους-συναδέλφους που συνυπάρξαμε και πορευθήκαμε μαζί.”

Ζήσης Τζηκαλάγιας: Μηνύματα από τον Άϊ-Γιώργη του Βουνού

Αυτόν τον πολιτισμό και αυτούς τους ιστορικούς θησαυρούς οφείλουμε όλοι εμείς να συντηρούμε και να αναδεικνύουμε

Αγιασμό στο εργαστήρι του κεριού

Αγιασμό στο Κηροπλαστείο της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.…