640 επενδυτικά σχέδια, με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 44,96 εκ. ευρώ, υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, καθώς υποβλήθηκαν 640 επενδυτικά σχέδια, με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 44.965.102,30 ευρώ, υπερκαλύπτοντας τα 5.960.000 ευρώ που ήταν η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της Δράσης.

 

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, βάσει αυτών που δήλωσαν οι επιχειρήσεις, διαπιστώνονται τα κάτωθι :

 

Δράση “Επιχειρηματική Ευκαιρία”/Στοιχεία υποβολών ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια

Περιφερειακή Ενότητα

Πλήθος Υποβολών

Αιτούμενος Συνολικός Προϋπολογισμός (€)

Αιτούμενος Επιλέξιμος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (€)

Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη

(€)

Δυτική Μακεδονία

Γρεβενών

80

7.399.455,92

7.277.666,58

5.095.366,52

Καστοριάς

91

10.093.556,43

9.933.395,32

7.023.867,56

Κοζάνης

389

38.092.376,42

37.409.396,45

26.522.183,68

Φλώρινας

80

8.981.188,95

8.957.644,23

6.323.684,54

ΣΥΝΟΛΟ

640

64.566.577,72

63.578.102,58

44.965.102,30

 

 

 

 

Δράση “Επιχειρηματική Ευκαιρία”/Στοιχεία υποβολών ανά Μέγεθος Επιχείρησης

Περιφέρεια

Mέγεθος Επιχείρησης

Πλήθος Υποβολών

Αιτούμενος Συνολικός Προϋπολογισμός (€)

Αιτούμενος Επιλέξιμος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (€)

Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη (€)

Δυτική Μακεδονία

Πολύ Μικρή

568

51.605.433,20

50.897.193,47

36.088.465,98

Μικρή

58

9.919.934,09

9.689.698,68

6.782.789,03

Μεσαία

14

3.041.210,43

2.991.210,43

2.093.847,29

ΣΥΝΟΛΟ

640

64.566.577,72

63.578.102,58

44.965.102,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση “Επιχειρηματική Ευκαιρία”/Στοιχεία υποβολών ανά Τύπο Επιχείρησης

Περιφέρεια

Τύπος Επιχείρησης

Πλήθος Υποβολών

Αιτούμενος Συνολικός Προϋπολογισμός (€)

Αιτούμενος Επιλέξιμος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (€)

Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη (€)

Δυτική Μακεδονία

Υφιστάμενη

451

40.739.695,14

40.009.719,72

28.323.273,57

Υπό Σύσταση

123

17.590.124,59

17.348.242,23

12.279.051,54

Νέα

66

6.236.757,99

6.220.140,63

4.362.777,19

ΣΥΝΟΛΟ

640

64.566.577,72

63.578.102,58

44.965.102,30

 

 

Δράση “Επιχειρηματική Ευκαιρία”/Στοιχεία υποβολών ανά Περιοχή Παρέμβασης-Υλοποίησης

Περιφέρεια

Περιοχή Παρέμβασης-Υλοποίησης

Πλήθος Υποβολών

Αιτούμενος Συνολικός Προϋπολογισμός (€)

Αιτούμενος Επιλέξιμος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (€)

Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη (€)

Δυτική Μακεδονία

ΒΑΑ

163

13.223.654,01

13.182.872,16

9.231.110,34

ΟΧΕ

93

11.732.062,68

11.658.425,51

8.186.538,70

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΒΑΑ ΚΑΙ ΟΧΕ

384

39.610.861,03

38.736.804,91

27.547.453,26

ΠΣΥΝΟΛΟ

640

64.566.577,72

63.578.102,58

44.965.102,30

 

 

Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει ο έλεγχος διασταύρωσης των στοιχείων και η αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκλησης της Δράσης.

 

Υπενθυμίζεται ότι η Δράση «Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» αφορά στην Επιχορήγηση με 70% των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας (μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο, υπηρεσίες, κατασκευές, μεταφορές, κ.λ.π.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που είναι και οι Δικαιούχοι της Δράσης.

 

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Φορείς υλοποίησης της Δράσης είναι η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΕΦΕΠΑΕ και η ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Οι επιχειρήσεις μέσω της Δράσης έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν σε ποσοστό επιχορήγησης 70% τα επενδυτικά τους σχέδια, ελάχιστου αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 15.000€ και μέγιστου 280.000€, για την υλοποίηση δαπανών όπως :

Κτηριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος (Ανέγερση-Ανακαίνιση-Διαμορφώσεις), Αγορά Εξοπλισμού, Μηχανημάτων και Λογισμικών, Αγορά Μεταφορικών Μέσων Επαγγελματικής και  Μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεις, Κατασκευή  Ιστοσελίδας/E-shop,  Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών, Σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, Λειτουργικές Δαπάνες, Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού κλπ.

 

Για την ενημέρωσή τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 

·         στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-mail: pd[email protected], [email protected]) και

·         στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 2461/24022 , anko@anko.gr.

 

Επίσης μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους, μέσω της ιστοσελίδας www.kepaanem.gr (πεδίο “Στείλε το ερώτημά σου” στη διεύθυνση :https://kepaanem.gr/steiletoerotimasou/), καθώς και στα: lpapaterpou@anko.gr και skellidis@anko.gr.

You May Also Like

Φλώρινα: Συνελήφθη 56χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς

Συνελήφθη 27χρονος ημεδαπός στην Κοζάνη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Κατασχέθηκαν -52,67- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, -5- γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη, -1- ζυγαριά ακριβείας και -1- τρίφτης κάνναβης

Συνελήφθη 61χρονος στην Φλώρινα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Φλώρινας

Συνελήφθη 35χρονος αλλοδαπός σε περιοχή της Φλώρινας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας

Εξιχνιάσθηκαν δύο κλοπές από Ιερούς Ναούς σε περιοχή της Φλώρινας για τις οποίες συνελήφθη 50χρονος ημεδαπός

Σε βάρος του50χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της κλοπής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας