ΕΟΓ: Ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα LIFE ATIAS