ΠΔΜ: Διαδικτυακό συνέδριο για την μείωση των απορριμμάτων από τρόφιμα

Πραγματοποιήθηκε συνέδριο για την υποστήριξη της οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση των απορριμμάτων από τρόφιμα και την προώθηση μιας περισσότερο αποδοτικής οικονομίας με την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Την Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το συνέδριο για την «Υποστήριξη της οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση των απορριμμάτων από τρόφιμα και την προώθηση μιας περισσότερο αποδοτικής οικονομίας με την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων» (Supporting eco-innovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy).

Το “ECOWASTE4FOOD” αποτελεί ένα έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Interreg-Europe και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος των απορριμμάτων τροφίμων μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών και την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας στις συμμετέχουσες περιοχές του έργου.

Στο συνέδριο το παρών έδωσε ο πρόεδρος του Γαλλικού συμβουλίου τροφίμων, για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έλαβε μέρος ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κύριος Βασίλειος Άμπας, και ακόμη 5 περιφερειακές αρχές που αποτελούν τους εταίρους του έργου ECOWASTE4FOOD.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου έγινε λόγος για τις καλές πρακτικές (οικολογικές καινοτομίες) που υλοποιούνται από κάποιες περιφερειακές αρχές με σκοπό να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν χρηματοδοτικά με την δημιουργία clusters για την διεθνή ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ώστε να βοηθηθούν οι stakeholders για να βελτιώσουν, να εξελίξουν και να επεκτείνουν τις πρακτικές τους.

Σημαντική αναφορά έγινε για την εκπόνηση σχετικών ειδικών στρατηγικών και πολιτικών, οι οποίες πρέπει να δημιουργηθούν και να υιοθετηθούν, με σκοπό την διευθέτηση του ευρύτερο θέματος της Κυκλικής Οικονομίας συμπεριλαμβανομένου του θέματος του food waste.

Επιπροσθέτως είναι απαραίτητη και η σύνδεση μεταξύ τοπικών/περιφερειακών πολιτικών / στρατηγικών για την καλύτερη αντιμετώπιση του food waste ώστε να προωθηθεί η συμπληρωματικότητα των δράσεων και να αποφευχθούν επικαλύψεις και επαναλαμβανόμενες δράσεις.

Τελευταίες αλλά εξίσου σημαντικής αναφοράς ήταν και οι συνεργίες οι οποίες παίζουν ιδιαίτερο ρόλο καθώς συνδέουν την συνεργασία ιδιωτικών και δημόσιων φορέων ώστε οι περιφερειακές πολιτικές και στρατηγικές που εκπονούνται να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες των επιχειρήσεων που θέλουν να επενδύσουν σε πρωτοβουλίες μείωσης του food waste στις περιφέρειες.

Η δημιουργία clusters τα οποία θα αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας επιχειρήσεων, ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων και δημοσίων φορέων ώστε να ενισχυθεί η μεταφορά αποτελεσμάτων έρευνας σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και σε σχετικές πολιτικές κρίθηκε απαραίτητη.