Αποτελέσματα απόρριψης τον πράξεων του προγράμματος της δυτικής Μακεδονίας COVID-19


Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» με Κωδικό ΟΠΣ 4592 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα κάνοντας κλικ πάνω στην απόφαση: 9Ρ1Δ7ΛΨ-20Δ