Η συμβολή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς στην επιμόρφωση εκπαιδευτών στον σχεδιασμό μαθημάτων σε περιβάλλον σύγχρονου elearning

Ιανουάριος – Μάρτιος 2021

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Καστοριάς, υλοποίησε Δωρεάν Εισαγωγικό εξ αποστάσεως (elearning) πρόγραμμα με τίτλο:

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός για την  υλοποίηση μαθημάτων σε περιβάλλον Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (elearning).

 

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν συνολικά 223 εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές ανεξαρτήτως ειδικότητας και εκπαιδευτικού πλαισίου.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η υποστήριξη των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών που έχουν αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν στο μέλλον εκπαιδευτικό έργο με την μέθοδο  της τηλεκατάρτισης (σύγχρονης ή/και ασύγχρονης), ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τον εκπαιδευτικό τους σχεδιασμό και την εκπαιδευτική τους πράξη στις νέες απαιτήσεις.  

 

Το πρόγραμμα με αριθμούς:

 

ü  4 τηλεδιασκέψεις,

ü  223 συμμετέχοντες από 13 Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας,

ü  669 ανθρωποώρες σύγχρονου elearning,

ü  20 διαδραστικοί οδηγοί σε περιβάλλον ασύγχρονου elearning,

ü  5.610 προβολές του ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού,

ü  Εκπόνηση 76 Σεναρίων Διδακτικής Παρέμβασης.

 

 

Για το ΚΔΒΜ

 

 

Φιλίππου Χρυσούλα

Πρόεδρος Δ.Σ.

Μέλλιος Παναγιώτης

Διευθυντής