Η απάντηση του Δήμου Καστοριάς στο Σύλλογο Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Καστοριάς, στην αίτηση αναίρεσης της απευθείας ανάθεση της μερικής κατεδάφισης του Αρχοντικού Παπαχρήστου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7482/29-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 του Ν. 3852/10) με θέμα:

 

 1. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 7325/28-03-2017 αίτησης του Συλλόγου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Καστοριάς με θέμα «Αίτηση αναίρεσης όρων δημοπράτησης έργουΕργασίες μερικής καθαίρεσης αρχοντικού Παπαχρήστου”»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη, έξι (6) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αγγελής Ανέστης, Πρόεδρος
Λιάνος Σωκράτης
Ζήσης Λάζαρος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Βελλίδης Βασίλειος
Καρανικολόπουλος Αθανάσιος

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ
Φωτιάδης Νικόλαος
Κωτούλας Δημήτριος
Τόσκος Πέτρος
 
 
 

 

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Κυριακή Καραγιαννίδου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα, το οποίο κρίνεται επείγον, διότι θεωρείται σκόπιμο να εξεταστεί άμεσα η εν θέματι αίτηση δεδομένου του ότι κοινοποιήθηκε και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, όπου έχουν ήδη σταλεί οι αποφάσεις της ανάθεσης για τον σχετικό έλεγχο και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος.

ΘΕΜΑ 1ο: «Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 7325/28-03-2017 αίτησης του Συλλόγου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Καστοριάς με θέμα: « Αίτηση αναίρεσης όρων δημοπράτησης έργου ‘Εργασίες μερικής καθαίρεσης αρχοντικού Παπαχρήστου»»

Αριθμός απόφασης: 66/2017

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:

Α. Την με αριθμ. πρωτ. 46/27-03-2017 αίτηση του Συλλόγου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Τεχνικών Επιχειρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ Υ»»

Με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς, επιθυμούμε την άριστη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη μας και στο Δήμο Καστοριάς. Η άριστη συνεργασία συνεπάγεται ρητή εφαρμογή των νόμων από την αναθέτουσα αρχή και καλότεχνη και έγκαιρη εκτέλεση των έργων από την πλευρά των μελών μας.

Μετά από τη δημοσίευση του Πρακτικού της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του Δήμου να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΑΣΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ», Α.Μ. 25/2017, προϋπολογισμού 20.000,00 Ευρώ, με το άρθρο 32 παρ. 2γ αυτού, του Ν. 4412/2016.

Εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας στο κατεπείγον της ανάθεσης για τους εξής λόγους:

 • Η μη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση οφείλονται σε «απρόβλεπτα» γεγονότα,
 1. πως είναι δυνατόν να είναι απρόβλεπτο ένα γεγονός που προβλέφθηκε στο εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017
 2. πως είναι δυνατόν να θεωρείται απρόβλεπτο γεγονός οι λιγοστές βροχοπτώσεις στην πόλη της Καστοριάς.
 3. πως είναι δυνατόν τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν για τη μη κατάρρευση του κτιρίου να μη επαρκούν για τις συνήθεις βροχοπτώσεις
 • Ζητούμε να αρθεί η ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία δημοσιότητας και διαφάνειας για τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων συμμετεχόντων, προς όφελος των δημοτών του Δήμου Καστοριάς.

Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς δεν έχει προβεί σε δημοπρατήσεις από την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 (08-08-2016) για μικρά και μεγάλα έργα παρόλο που άλλες αναθέτουσες αρχές προχωρούν σε συνεχείς δημοπρατήσεις έργων.»

Β. Την από 29-03-2017 εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγελή Ανέστη η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: «Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 7325/28-3-2017 αίτησης του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς με θέμα Αίτηση αναίρεσης όρων δημοπράτησης έργου «Εργασίες μερικής καθαίρεσης αρχοντικού Παπαχρήστου»

 • Η Ο.Ε., την Τρίτη 21/3/2017, με την 45/2017 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΠΞΞΩΕΥ-Ζ40) -έπειτα από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σαν έκτακτο θέμα-, αποφάσισε ομόφωνα την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου «Εργασίες μερικής καθαίρεσης Αρχοντικού Παπαχρήστου», λόγω της συνδρομής των προϋποθέσεων ύπαρξης κατεπείγουσας ανάγκης, η οποία δεν προκύπτει από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής και εξουσιοδότησε το Δήμαρχο για την αποστολή πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων (υποψήφιων αναδόχων), για υποβολή προσφορών.
 • Την Τετάρτη 22/3/2017 απεστάλησαν προσκλήσεις σε δύο εργολήπτες, α) την Τεχνική Εταιρία Χρήστος Μίντζιας & ΣΙΑ Ε.Ε. και β) τον Τσιτσικλή Βασίλειο με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 24/3/2017 και ώρα 12:00 μεσιμβρ.
 • Την Παρασκευή 24/3/2017 και ώρα 13:30 συνεδρίασε η Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου. Μαζί με τις προσφορές των ανωτέρω υποψηφίων αναδόχων υποβλήθηκε και σφραγισμένος φάκελος προσφοράς του κ. Μπίλλια Γεωργίου, τον οποίο δεν αποσφράγισε σύμφωνα με το σκεπτικό της 64/2017 (ΑΔΑ: Ψ9Σ7ΩΕΥ-ΡΘ0) απόφασης. Στην εν λόγω απόφαση η Ο.Ε. κρίνοντας τις προσφορές μη ικανοποιητικές και στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης αποφάσισε να καλέσει τους ανωτέρω εργολήπτες να βελτιώσουν τις προσφορές τους.
 • Την Δευτέρα 27/3/2017 και ώρα 11:00 π.μ. η Ο.Ε. προέβη στην ανάθεση του έργου σύμφωνα με την 65/2017 (ΑΔΑ: 78ΚΡΩΕΥ-ΖΛ6) απόφασή της.
 • Την Δευτέρα 27/3/2017 υποβλήθηκε η υπ ’ αριθμ. πρωτ. 46/27-3-2017 αίτηση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς ή οποία πρωτοκολλήθηκε την Τρίτη 28/3/2017 με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 7.325/28-3-2017.

Με δεδομένα ότι

 • οι υπ’ αριθμ. 64/2017 και 65/2017 αποφάσεις για την ανάθεση του παραπάνω έργου έχουν αναρτηθεί στο Διαύγεια και έχουν αποσταλεί στην Αποκ/νη Δ/ση για έλεγχο την Τρίτη 28/3/2017 και
 • η ανωτέρω αίτηση του ΣΠΕΔΕ Ν. Καστοριάς έχει επίσης αποσταλεί στην Αποκ/νη Δ/ση κρίνεται σκόπιμο να συνέλθει η Ο.Ε. σε Έκτακτη Συνεδρίαση για την εξέταση της ανωτέρω αίτησης.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και μετά από εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 46/27-3-2017 αίτησης του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς

ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

 1. Την απόρριψη της «Αίτηση αναίρεσης όρων δημοπράτησης έργου Εργασίες μερικής καθαίρεσης αρχοντικού Παπαχρήστου»
 2. Την απάντηση στην ανωτέρω αίτηση όπως παρακάτω :

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής αίτησης σας που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι στην 45/2017 ομόφωνη απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΠΞΞΩΕΥ-Ζ4Ο) αναλύεται εκτενώς η υφιστάμενη κατάσταση και αιτιολογείται πλήρως η κατεπείγουσα ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων άρσης της επικινδυνότητας του διατηρητέου κτιρίου Αρχοντικού Παπαχρήστου.

Ειδικότερα, οι εργασίες μερικής καθαίρεσης του διατηρητέου που προβλέφθηκαν στο Αρχικό Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Αρχικό Προϋπολογισμό -με βάση τη σχετική αλληλογραφία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες- θα εκτελούνταν στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης δημοσίου έργου με τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών δημοσιότητας από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412.2016, υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή χωρίς την εμφάνιση απρόβλεπτου γεγονότος.

Εξ άλλου, η παραπάνω ένταξη -όπως αναφέρεται και στο σκεπτικό της 45/2017 απόφασης- αποδεικνύει τη μη ύπαρξη αμέλειας από την αναθέτουσα αργή.

Η εκτέλεση των εργασιών αυτών κατέστη αναγκαία με τήρηση κατεπειγουσών διαδικασιών, λόγω της πρόσφατης κατάρρευσης τμημάτων των ορόφων και μεσοτοιχιών του διατηρητέου, η οποία προκλήθηκε από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού εκτίμησε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για το κατεπείγον της υπόθεσης και (παράλληλα) έλαβε υπόψη της:

 1. Το χρονικό διάστημα που θα απαιτούνταν για τη σύνταξη της μελέτης με όλες τις εργασίες που προβλέπονται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 409/15-2-2017 έγγραφο του Τμ. Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων του ΥΠ.ΕΣ. (π. ΥΜΑΘ) (ΑΔΑ: 625Ο465ΧΘ7-4ΟΗ)
 2. Το διάστημα για τη σύναψη σύμβασης έπειτα από διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, αφού δεν είναι δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (κλήρωσης), το οποίο εκτιμάται σε πάνω από 2 μήνες (σύνταξη τευχών – κατάρτιση όρων δημοπράτησης, ελάχιστο χρονικό διάστημα δημοσίευσης, διαγωνισμός, ελάχιστο χρονικό διάστημα για υποβολή ενστάσεων, κατακύρωση, έγκριση, πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – έλεγχος, πρόσκληση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης – έλεγχος, πρόσκληση υπογραφής σύμβασης – σύναψη σύμβασης) και
 • Την ευθύνη του δήμου για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων (παρ. 11 κεφ. Γ άρθρ. 75 «Αρμοδιότητες» του ΔΚΚΝ.3463/2006), σύμφωνα με το οποίο: a. «Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας

των κατοίκων, κλπ               , η ληψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία απο

επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων»

προχώρησε ομόφωνα στη λήψη της υπ’ αριθμ. 45/2017 ανωτέρω απόφασής της για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και στη συνέχεια με τις υπ’ αριθμ. 64/2017 και 65/2017 (ΑΔΑ: Ψ9Σ7ΩΕΥ-ΡΘ0 και 78ΚΡΩΕΥ-ΖΛ6 αντίστοιχα) αποφάσεις της στην ανάθεση του έργου.

Με βάση λοιπόν τις απολύτως αιτιολογημένες αποφάσεις της ΟΕ και τις παραπάνω επισημάνσεις, οι προβαλλόμενες στο σχετικό έγγραφο αντιρρήσεις σας κρίνονται αβάσιμες και ατεκμηρίωτες, συνεπώς μη αποδεκτές, παράλληλα δε, καλούμε τη διοίκηση του ΣΠΕΔΕ Ν. Καστοριάς να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ιδιαίτερες καταστάσεις με επίγνωση της σοβαρότητας τους: αναγκαιότητα άμεσης λήψης ανάλογων αποφάσεων, αφού -στη συγκεκριμένη περίπτωση, (όπως και σε όλες τις αντίστοιχες)- η αποτροπή των εγκυμονούντων κινδύνων για τη ζωή των διερχόμενων κατοίκων και η προστασία της όμορης ιδιοκτησίας από την πλήρη κατάρρευση του(ων) κτιρίου(ων) αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του δήμου.

 1. Τη διαβίβαση της εν λόγω απόφασης στον Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς και στους λοιπούς φορείς στους οποίους κοινοποιήθηκε ή αίτησή του (Αποκ/νη Δ/ση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας και Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.) και
 2. Την επισύναψη στην παρούσα απόφαση φωτογραφιών του διατηρητέου κτιρίου στην οποία φαίνεται η κρισιμότητα της κατάστασης.»

Γ. Το από 29-03-2017 έγγραφο των δημοτικών συμβούλων Τόσκου Πέτρου και Βελλίδη Βασιλείου το οποίο έχει ως εξής:

«Κύριε Πρόεδρε,

Ύστερα από την αίτηση με αριθμ. πρωτ. 7325/28-03-2017 του Συλλόγου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Καστοριάς με θέμα «Αίτηση αναίρεσης όρων δημοπράτησης έργου ‘Εργασίες μερικής καθαίρεσης αρχοντικού Παπαχρήστου”» και την διαδικασία που έχει ακολουθηθεί γι ατην Απευθείας ανάθεση του Έργου των 20.000 € με την οποία είμαστε αρνητικοί και διαφωνούμε, αιτούμαστε την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 65/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς για την απευθείας ανάθεση και επιθυμούμε την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Καστοριάς.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Ο κ. Βελλίδης ζήτησε κατ’ επανάληψη το λόγο, για να τοποθετηθεί επί του θέματος, δεν του δόθηκε από τον Πρόεδρο και σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησε από την συνεδρίαση.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την απόρριψη της «Αίτηση αναίρεσης όρων δημοπράτησης έργου Εργασίες μερικής καθαίρεσης αρχοντικού Παπαχρήστου»
 2. Την απάντηση στην ανωτέρω αίτηση όπως παρακάτω :

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής αίτησης σας που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι στην 45/2017 ομόφωνη απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΠΞΞΩΕΥ-Ζ4Ο) αναλύεται εκτενώς η υφιστάμενη κατάσταση και αιτιολογείται πλήρως η κατεπείγουσα ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων άρσης της επικινδυνότητας του διατηρητέου κτιρίου Αρχοντικού Παπαχρήστου.

Ειδικότερα, οι εργασίες μερικής καθαίρεσης του διατηρητέου που προβλέφθηκαν στο Αρχικό Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Αρχικό Προϋπολογισμό -με βάση τη σχετική αλληλογραφία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες- θα εκτελούνταν στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης δημοσίου έργου με τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών δημοσιότητας από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412.2016, υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή χωρίς την εμφάνιση απρόβλεπτου γεγονότος. Εξ άλλου, η παραπάνω ένταξη -όπως αναφέρεται και στο σκεπτικό της 45/2017 απόφασης- αποδεικνύει τη μη ύπαρξη α»έλειας από την αναθέτουσα αργή.

Η εκτέλεση των εργασιών αυτών κατέστη αναγκαία με τήρηση κατεπειγουσών διαδικασιών, λόγω της πρόσφατης κατάρρευσης τμημάτων των ορόφων και μεσοτοιχιών του διατηρητέου, η οποία προκλήθηκε από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού εκτίμησε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για το κατεπείγον της υπόθεσης και (παράλληλα) έλαβε υπόψη της:

 1. Το χρονικό διάστημα που θα απαιτούνταν για τη σύνταξη της μελέτης με όλες τις εργασίες που προβλέπονται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 409/15-2-2017 έγγραφο του Τμ. Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων του ΥΠ.ΕΣ. (π. ΥΜΑΘ) (ΑΔΑ: 625Ο465ΧΘ7-4ΟΗ)
 2. Το διάστημα για τη σύναψη σύμβασης έπειτα από διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, αφού δεν είναι δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (κλήρωσης), το οποίο εκτιμάται σε πάνω από 2 μήνες (σύνταξη τευχών – κατάρτιση όρων δημοπράτησης, ελάχιστο χρονικό διάστημα δημοσίευσης, διαγωνισμός, ελάχιστο χρονικό διάστημα για υποβολή ενστάσεων, κατακύρωση, έγκριση, πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – έλεγχος, πρόσκληση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης – έλεγχος, πρόσκληση υπογραφής σύμβασης – σύναψη σύμβασης) και
 • Την ευθύνη του δήμου για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων (παρ. 11 κεφ. Γ άρθρ. 75 «Αρμοδιότητες» του ΔΚΚ Ν.3463/2006), σύμφωνα με το οποίο:
 1. a. «Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας

των κατοίκων, κλπ               , η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από

επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων»

προχώρησε ομόφωνα στη λήψη της υπ’ αριθμ. 45/2017 ανωτέρω απόφασής της για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και στη συνέχεια με τις υπ’ αριθμ. 64/2017 και 65/2017 (ΑΔΑ: Ψ9Σ7ΩΕΥ-ΡΘ0 και 78ΚΡΩΕΥ-ΖΛ6 αντίστοιχα) αποφάσεις της στην ανάθεση του έργου.

Με βάση λοιπόν τις απολύτως αιτιολογημένες αποφάσεις της ΟΕ και τις παραπάνω επισημάνσεις, οι προβαλλόμενες στο σχετικό έγγραφο αντιρρήσεις σας κρίνονται αβάσιμες και ατεκμηρίωτες, συνεπώς μη αποδεκτές, παράλληλα δε, καλούμε τη διοίκηση του ΣΠΕΔΕ Ν. Καστοριάς να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ιδιαίτερες καταστάσεις με επίγνωση της σοβαρότητας τους: αναγκαιότητα άμεσης λήψης ανάλογων αποφάσεων, αφού -στη συγκεκριμένη περίπτωση, (όπως και σε όλες τις αντίστοιχες)- η αποτροπή των εγκυμονούντων κινδύνων για τη ζωή των διερχόμενων κατοίκων και η προστασία της όμορης ιδιοκτησίας από την πλήρη κατάρρευση του(ων) κτιρίου(ων) αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του δήμου.

 1. Τη διαβίβαση της εν λόγω απόφασης στον Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Καστοριάς και στους λοιπούς φορείς στους οποίους κοινοποιήθηκε ή αίτησή του (Αποκ/νη Δ/ση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας και Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.) και
 2. Την επισύναψη στην παρούσα απόφαση φωτογραφιών του διατηρητέου κτιρίου στην οποία φαίνεται η κρισιμότητα της κατάστασης.»

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2017

Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Α. Αγγελής

Η Γραμματέας

Κ. Καραγιαννίδου

Τα Μέλη

Σ. Λιάνος

Λ. Ζήσης

Γ. Παπαδόπουλος

Β. Βελλίδης

Α. Καρανικολόπουλος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.