Το όχημα μπορεί να διανύσει μια απόσταση χιλίων χιλιομέτρων