Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τριών μηνών απασχόλησης, επτά(7) ατόμων για την κάλυψη  κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ανακοίνωσε ο Δήμος Άργους Ορεστικού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο

δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση (δίδεται από την υπηρεσία).

2.Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν

τα στοιχεία της ταυτότητας.

3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης

των τριών μηνών).

  1. Αντίστοιχος τίτλος σπουδών όπως ορίζεται στην ανακοίνωση.
  2. Πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τυχόν προϋπηρεσία.

6.Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του αιτούντος.

7.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο μας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ.επικοινωνίας:24673 51322) του Δήμου Άργους Ορεστικού, από τις από 06.06.2017 έως και τις 12.06.2017,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.