Μέχρι 31 Δεκέμβρη αιτήσεις κτηνοτρόφων για διόρθωση σφαλμάτων βοσκότοπων

 

Από τo Τμήμα Κτηνοτροφίας και Αλιείας του Δήμου Καστοριάς, ανακοινώνεται ότι, όσοι κτηνοτρόφοι του Δήμου Καστοριάς ή φορείς έχουν αιτήματα για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή αστοχιών στην κατανομή των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών έτους 2017, για κατανομή σε νέους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ή και κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, για μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων χρήσης επιλέξιμης βοσκήσιμης έκτασης, κλπ, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κτηνοτροφίας & Αλιείας του Δήμου Καστοριάς (γραφείο Μεσοποταμίας) ή στην ΔΑΟΚ ΠΕ Καστοριάς ( Διοικητήριο, γραφείο 7, αρμόδια Τσούτση Ευπραξία, τηλ. 2467350318), έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, υποβάλλοντάς τα εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1332/93570/23-8-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2848/Β΄/7-9-2016), ώστε να εξεταστούν από την Επιτροπή Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης της Βοσκής (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4351/2015).