Αύριο  Πέμπτη 21/12, η 52 Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Την Πέμπτη  21  Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η 52η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων
  2. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού – πίνακα στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καστοριάς έτους 2018
  3. Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά των υπ’ αριθμ. 1786/2017 και 1787/2017 αποφάσεων του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (υπόθεση Κυριλλίδου Κυριακή)
  4. Υποβολή ή μη έγκλησης για την διαπιστωθείσα κλοπή στο αμαξοστάσιο του Δήμου Καστοριάς
  5. Συγκρότηση Επιτροπής του Ν.4412/2016 Διενέργειας Διαγωνισμών-Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Υπηρεσιών
  6. Συγκρότηση Επιτροπής του Ν. 4412/2016 Διενέργειας Διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €
  7. Έγκριση – Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Δ. Βασιλειάδας- Μελισσοτόπου και Σταυροποτάμου Δήμου Αγίων Αναργύρων»
  8. Έγκριση – Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Δ. Κορησού Δήμου Αγίων Αναργύρων»
  9. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου
  10. Ενημέρωση των μελών Οικονομικής Επιτροπής επί της υπ’ αριθμ. 76/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και περαιτέρω ενέργειες.