Δ. Καστοριάς: Δασική Αστυνομική Διάταξη Βοσκής. Οι παραβάτες θα διώκονται και τιμωρούνται

Σύμφωνα με την Δασική Αστυνομική Διάταξη Βοσκής η οποία εκδόθηκε στις 21-12-2017 με αριθ.πρωτ. 203935 από τη Δ/νση Δασών Καστοριάς και βρίσκεται δημοσιευμένη στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” με ΑΔΑ:ΨΕ9ΜΟΡ1Γ-97Ι απαγορεύεται η βοσκή στη θέση «Γεροδήμου-Σγουρό» λόγω υλοτομίας.

Αναλυτικά συμφώνα με την απόφαση απαγορεύεται η βοσκή των αιγών για δέκα (10) χρόνια συνέχεια, των μεγάλων ζώων για επτά (7) συνεχή χρόνια και των προβάτων για πέντε (5) συνεχή χρόνια, στο ΔΤ 21δ του Δημοσίου Δάσους Βυσσινιάς και στη δασική θέση «Γεροδήμου-Σγούρο» έκτασης 651,00 στρεμμάτων με τα παρακάτω όρια:

ΑΝΑΤ. Ράχη όριο με ΔΤ 21γ Βυσσινιάς

ΔΥΤ.   Δασόδρομος όριο με ΔΤ 22ε και 22στ Βυσσινιάς

ΒΟΡ.   Δασόδρομος όριο με ΔΤ 22β-22γ-22δ

ΝΟΤ.   Ράχη όριο με ΔΤ 21ε Βυσσινιάς

 

Οι παραβάτες αυτής και εκείνοι που ενεργούν κατ΄εντολή αυτών, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις δ/ξεις των Δασικών Νόμων και Διαταγμάτων που ισχύουν κάθε φορά. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 23-04-2018 και η τήρηση της ανατίθεται στη Δασοφυλακή και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.