Ενημερωτική Ημερίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ) διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες για την πορεία υλοποίησης και τον προγραμματισμό των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στην Π.Ε.  Καστοριάς  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, στην  Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.

Στόχος των ημερίδων είναι η ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς επίσης και για τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των ευκαιριών χρηματοδότησης νέων έργων στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Κατά τη διάρκεια των ημερίδων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση των έργων και των αποτελεσμάτων τους, καθώς επίσης και των νέων αναγκών και δυνατοτήτων χρηματοδότησης σε επίπεδο Δήμων της Περιφέρειας. Οι ενημερωτικές ημερίδες είναι ανοιχτές για το κοινό.

Η ενημέρωση θα γίνει από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες και τους Δήμους της Περιφέρειας με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

09:30-10:00: Προσέλευση – Εγγραφή

10:00-10:15: Χαιρετισμοί

10:15-10:40: Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020: Πορεία Υλοποίησης – Προγραμματισμός Προσκλήσεων            ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ

10:40-10:50:Εκχώρηση Ταμείου Συνοχής 2014-2020: Πορεία Υλοποίησης – Προγραμματισμός Προσκλήσεων       ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ

10:50-11:20: Εκχώρηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Πορεία Υλοποίησης – Προγραμματισμός Προσκλήσεων   –   ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ –  Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

11:20-11:35: Το πρόγραμμα LEADER: Πορεία Υλοποίησης – Προγραμματισμός Προσκλήσεων     Αναπτυξιακές Εταιρείες

11:30- 11:50:       Αναπτυξιακός Νόμος Ν. 4399/2016: Πορεία Υλοποίησης – Προγραμματισμός    Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

11:50-12:10:        Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης: Πορεία Υλοποίησης – Προγραμματισμός          Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

12:10-12:30: Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων:

Πορεία Υλοποίησης – Προγραμματισμός             Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

12:30-12:45: Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

12:45-13:00:        Άλλα Προγράμματα Δήμων        Δήμοι

13:00-13:30:        Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα του Δήμου: Πορεία – Προοπτική             , Δήμαρχοι

13:30-13:45:        Διάλειμμα

13:45-14:30:        Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις

14:30:    Ανασκόπηση – Συμπεράσματα Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας