Έργο EPICAH: Θεματικό Σεμινάριο & Επισκέψεις μελέτης σε Καστοριά και Πρέσπες

Εκπρόσωποι όλων των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς» από 8 διαφορετικές χώρες, εκπρόσωποι του Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών αλλά και μεγάλος αριθμός εκπροσώπων τοπικών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, πρόκειται να συμμετάσχουν στις πολύ σημαντικές εργασίες με επίκεντρο τον τουρισμό, που θα πραγματοποιηθούν στις 04 & 05 Ιουνίου στην Καστοριά και στις Πρέσπες.

Οι Διήμερες εργασίες του Διαπεριφερειακού έργου EPICAH που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των τοπικών φορέων, των οργανώσεων και των επαγγελματιών που άπτονται και δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού αλλά και της προστασίας και διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιφερειακό επίπεδο.

Συγκεκριμένα:
– στις 05 Ιουνίου στην Καστοριά θα πραγματοποιηθούν παράλληλες συναντήσεις εργασίας της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και της Επιτροπής Καθοδήγησης του έργου, συνέντευξη τύπου για τα ΜΜΕ καθώς και Θεματικό Σεμινάριο με θέμα: «Νέες προσεγγίσεις στον τομέα του τουρισμού σε επίπεδο τοπικής, περιφερειακής, διασυνοριακής και ευρωπαϊκής συνεργασίας». Οι εργασίες της ημέρας θα ολοκληρωθούν με την Επίσκεψη μελέτης στην πόλη της Καστοριάς και Πεζοπορία σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς.

– στις 06 Ιουνίου στις Πρέσπες θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη μελέτης στις λίμνες Πρεσπών και κοινή συνάντηση εργασίας της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων και της Επιτροπής Καθοδήγησης του έργου προκειμένου να γίνει μια σύντομη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επισκέψεων μελέτης.

Οι ως άνω Διήμερες εργασίες του έργου EPICAH στοχεύουν κυρίως στην ανάδειξη και προβολή των καλών πρακτικών, οι οποίες αναπτύχθηκαν καταρχήν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων περιφερειακού ή/ και διασυνοριακού χαρακτήρα, αλλά συνεχίζουν να είναι 100% βιώσιμες και αξιοποιήσιμες και μετά την ολοκλήρωση των έργων αυτών και έχουν ήδη δημιουργήσει μία νέα αντίληψη αναφορικά με τον τουρισμό σε περιφερειακό επίπεδο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ελκυστικότητας και την αύξηση της επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ευρύτερα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ EPICAH

Το EPICAH στοχεύει στη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ εταίρων με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, έργων και δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας.
Η αμοιβαία μάθηση και εργασία των εταίρων και των εμπλεκομένων θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης μέσω των προτάσεων νέων τύπων δράσεων στα τρέχοντα διασυνοριακά προγράμματα ή ακόμα με προτάσεις για ένα νέο πλαίσιο των έργων του Interreg για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Με τον τρόπο αυτό οι περιφέρειες θα βελτιώσουν τη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς και θα της προσδώσουν αξία μέσω μίας κοινής προσέγγισης για την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας.