Την Πέμπτη 19/07 θα πραγματοποιηθεί η 25η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Την  Πέμπτη  19  Ιουλίου  2018 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η  25η Οικονομική Επιτροπή για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Αποδέσμευση πίστωσης προϋπολογισμού που είχε διατεθεί με προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 2. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων
 3. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος (προδικασία) αναφορικά με την μίσθωση του Δημοτικού ακινήτου επί της οδού Αλ. Κομνηνού 22
 4. Εξέταση ενδεχόμενου προς εξωδικαστικό συμβιβασμό για τον προσδιορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για τη ρυμοτομούμενη έκταση 24,50 τ.μ. ( αίτηση με αριθμ. πρωτ. Υπηρ. Δόμ. 1048/18)
 5. Εξέταση ενδεχόμενου προς εξωδικαστικό συμβιβασμό για τον προσδιορισμό τιμής μονάδας προσκυρωμένης έκτασης 81,50 τ.μ. ( αίτηση με αριθμ. πρωτ. Υπηρ. Δόμ. 1048/18)
 6. Εξέταση ενδεχόμενου προς εξωδικαστικό συμβιβασμό για τον προσδιορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για ρυμοτομούμενη έκταση 35,30 τ.μ. (αίτηση με αριθμ. πρωτ. 30626/14-11-2016)
 7. Εξέταση της αίτησης αποζημίωσης με αριθμ. πρωτ. 2933/9-2-18
 8. Εξέταση της αίτησης αποζημίωσης με αριθμ. πρωτ. 4662/5-3-18
 9. Επανεξέταση της υπ΄αριθμ. 270/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 10. Έγκριση ή μη του από 05-07-2018 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εορταστικού στολισμού», Α.Μ. 87/2017, προϋπολογισμού 56.000,00€
 11. Έγκριση ή μη του από 13-07-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του έργου με τίτλο: «Μέτρα προστασίας κοινώς ή επικινδύνως ετοιμόρροπων διατηρητέων ή μη κτισμάτων», Α.Μ. 12/2018, προϋπολογισμού 40.000,00€
 12. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων», Α.Μ. 19/2018, προϋπολογισμού 201.940,30€
 13. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου