Υπεγράφη η σύμβαση μελέτης για τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura2000

 

 

Υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό (Σύμβαση), μεταξύ του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, και του γραφείου μελετών «ENVECO Ανώνυμη Εταιρία Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Α.Ε», για την εκπόνηση της μελέτης «Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000».

Ο ανάδοχος και Συντονιστής του έργου (ENVECO), αναλαμβάνει να υλοποιήσει όσα αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων της προκήρυξηςκαι ειδικότερα τις ακόλουθες ενέργειες:

 • την κατάρτιση αναλυτικών κατευθυντήριων οδηγιών για την εκπόνηση των 11 Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για όλη την Ελλάδα. Οι παραπάνω Μελέτες και τα Σχέδια Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura  2000 θα εκπονηθούν από 11 διαφορετικούς αναδόχους οι οποίοι θα συνεργάζονται άμεσα με τον Συντονιστή.
 • τον συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου των αναδόχων των ΕΠΜ όσον αφορά τον σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, τη βιβλιογραφική αναζήτηση, την παραγωγή παραδοτέων και την εφαρμογή του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Ο Συντονιστής θα αναλάβει τον συντονισμό των αναδόχων των 11 μελετών ώστε να υπάρχει ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τη μεθοδολογία, την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη συνεργασία με όλους τους φορείς, τη διαβούλευση, τη δομή και μορφή των παραδοτέων κ.ά.
 • την κατάρτιση συστήματος δημοσιοποίησης και διαβούλευσης των 11 ΕΠΜ.
 • την οργάνωση της διαβούλευσης των 11 ΕΠΜ
 • την κατάρτιση συστήματος αξιολόγησης και παραλαβής ΕΠΜ από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
 • την κατάρτιση ειδικού οδηγού σύνταξης Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) χαρακτηρισμού και προστασίας και η σύνταξη πρότυπου σχεδίου ΠΔ.
 • την κατάρτιση ειδικού οδηγού σύνταξης μέτρων και δράσεων που εντάσσονται στο Σχέδιο Διαχείρισης (ΣΔ) και η σύνταξη πρότυπου σχεδίου Υπουργικής Απόφασης ΣΔ.
 • την οργάνωση και η υλοποίηση της διαβούλευσης για όλα τα σχέδια ΠΔ και προσχέδια ΣΔ.
 • την κατάρτιση τελικών σχεδίων ΠΔ.
 • την κατάρτιση τελικών προσχεδίων ΣΔ.

 

Οι ανωτέρω ενέργειες χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα, ως ακολούθως:

Φάση Α: Προπαρασκευαστικές εργασίες οργάνωσης του προγράμματος.

Φάση Β: Σύνταξη ειδικών οδηγών. Συντονισμός, παρακολούθηση και υποστήριξη της εκπόνησης των ΕΠΜ για την 1η ομάδα περιοχών  – Οργάνωση της διαβούλευσης.

Φάση Γ: Συντονισμός, υλοποίηση της διαβούλευσης και παραλαβή των ΕΠΜ της 1ης ομάδας περιοχών – Κατάρτιση ΠΔ, Διαβούλευση και Τελική σύνταξη ΠΔ – Συντονισμός, παρακολούθηση και υποστήριξη της εκπόνησης των ΕΠΜ για τη 2η Ομάδα περιοχών.

Φάση Δ:Συντονισμός και υλοποίηση της διαβούλευσης για τις ΕΠΜ της 2ης ομάδας – Παραλαβή ΕΠΜ της 2ης ομάδας – Κατάρτιση ΠΔ, διαβούλευση και τελική σύνταξη ΠΔ – Προετοιμασία φακέλων έργου Σχεδίων Διαχείρισης  – Τελική έκθεση αξιολόγησης της υλοποίησης του προγράμματος.

 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Ο χάρτης ομαδοποίησης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 (Μελέτες 1-11) είναι:

ΜΕΛΕΤΗ 1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΜΕΛΕΤΗ 2: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Μέρους)

ΜΕΛΕΤΗ 3: Περιφέρεια Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (Μέρους)

ΜΕΛΕΤΗ 4: Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΜΕΛΕΤΗ 5: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

ΜΕΛΕΤΗ 6: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΜΕΛΕΤΗ 7: Περιφέρεια Αττικής και Βορείου Αιγαίου

ΜΕΛΕΤΗ 8: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΜΕΛΕΤΗ 9: Περιφέρεια Κρήτης

ΜΕΛΕΤΗ 10: Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΜΕΛΕΤΗ 11: Περιφέρεια Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (Μέρους)

 

 

Με το έργο αυτό, αντιμετωπίζονται χρόνιες καταστάσεις, καθώς:

 • Οριοθετούνται και διασφαλίζονται οι προστατευόμενες περιοχές της χώρας.
 • Καθορίζονται οι ζώνες χρήσεων γης και δραστηριοτήτων εντός προστατευόμενων περιοχών.
 • Εκπληρώνονται υποχρεώσεις της χώρας έναντι των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη φύση.
 • Αποφεύγονται επιβαρύνσεις στην οικονομία και στους πολίτες, από την επιβολή προστίμων.
 • Τίθενται οι βασικοί κανόνες για έναν βιώσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό και για την προώθηση ενός υγιούς περιβάλλοντος ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.