Αρχική Επικαιρότητα Άδεια ειδικού σκοπού και για παιδιά που δεν πηγαίνουν βρεφονηπιακό σταθμό –...

Άδεια ειδικού σκοπού και για παιδιά που δεν πηγαίνουν βρεφονηπιακό σταθμό – Η άδεια για τους δημοσίους υπαλλήλους σε καραντίνα

Τρίτη 24/03/20 3:00 ΜΜ

Άδεια ειδικού σκοπού και για παιδιά που δεν πηγαίνουν βρεφονηπιακό σταθμό – Η άδεια για τους δημοσίους υπαλλήλους σε καραντίνα

Δεν χορηγείται αναρρωτική άδεια για περιπτώσεις εργαζομένων που βρίσκονται σε καραντίνα ενώ την άδεια ειδικού σκοπού την δικαιούται και οι γονείς που τα παιδιά τους δεν πήγαιναν σε κάποιο βρεφονηπιακό σταθμό.

Ειδικότερα σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

Οι υπάλληλοι προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Ο υπάλληλος για τη δικαιολόγηση της απουσίας του καταθέτει με κάθε πρόσφορο τρόπο αμελλητί ή σε εύλογο χρόνο αμέσως μετά την επάνοδό του στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, από το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να προκύπτουν αδιαμφισβήτητα εκείνα τα στοιχεία (ιδίως αρμόδιος φορέας και ποιος έδωσε την οδηγία, πότε, για ποιο λόγο), τα οποία δύναται να ελεγχθούν από το Αρχείο άλλων δημοσίων υπηρεσιών, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 1599/1986, και να προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα, για το οποίο δόθηκε η οδηγία για τη θέση σε περιορισμό.

Οι υπάλληλοι αυτοί προσμετρώνται στους υπαλλήλους, που δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Άδεια ειδικού σκοπού για παιδιά που δεν πάνε σε βρεφονηπιακό σταθμό

Οι διευκολύνσεις της άδειας ειδικού σκοπού καθώς και στην παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο ημερησίως μέχρι και 25% προβλέπονται, εφόσον εγκρίνονται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες από το αρμόδιο όργανο και χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και στους γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως 4 ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Όπως αναφέρεται η πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί, αποδεικνύει ότι πέραν των τέκνων που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, άμεση φροντίδα απαιτείται και για τα βρέφη και νήπια, των οποίων η φροντίδα έχει ανατεθεί σε μέλη της οικογένειας και κυρίως σε γονείς ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με τα τέκνα αυτά λόγω κινδύνου διάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η φροντίδα των ανήλικων τέκνων αποτελεί υποχρέωση, επεκτείνονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις και σε γονείς, των οποίων τα τέκνα δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά η φροντίδα των νηπίων έχει ανατεθεί κυρίως στους οικείους τους.

Διευκρινίζεται ότι για αυτήν την κατηγορία γονέων προβλέπεται ότι χορηγείται κατ’ αρχάς η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως και κατ’ εξαίρεση η άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Για τη χορήγηση των ως άνω διευκολύνσεων και εφόσον δεν προκύπτει ήδη από το Αρχείο της Υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει η υπαγωγή τους στο πλαίσιο εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων.

Άδεια ειδικού σκοπού σε διάφορες ειδικότητες

Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικοτήτων ιατρών, φαρμακοποιών, βοηθών φαρμακοποιών και λοιπών κλάδων που εργάζονται στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και σε προϊσταμένους κάθε επιπέδου ευθύνης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της άδεια ειδικού σκοπού ενώ απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.

Επανέλεγχος των αιτήσεων που έχουν χορηγηθεί

Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες μέχρι στιγμής διευκολύνσεις και άδειες που κατ’ εξαίρεση προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Δημοσίου στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού (άδεια ειδικού σκοπού σε γονείς για φροντίδα των τέκνων, ειδική άδεια απουσίας για ομάδες υψηλού κινδύνου, αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού κ.λπ.), αλλά και του ιδιαίτερου τρόπου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων (εκ περιτροπής εργασία, εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, προσωπικό ασφαλείας), καλούνται οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού για τον επανέλεγχο των αδειών ειδικού σκοπού που έχουν χορηγηθεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η άδεια ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως ισχύει, δύναται να χορηγείται συνεχόμενη ή και διακεκομμένη και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται ο υπάλληλος να επιστρέφει την πέμπτη ημέρα στην εργασία του προκειμένου να στοιχειοθετήσει εκ νέου δικαίωμα για την άδεια ειδικού σκοπού. Αντίθετα, η χορήγηση ή μη καθώς και η διάρκεια της άδειας ειδικού σκοπού προσδιορίζεται από τους παράγοντες που καθιστούν αναγκαία τη χορήγησή της, όπως την επανέναρξη λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και των σχολικών μονάδων, τη δυνατότητα εκ νέου ανάθεσης της φροντίδας των βρεφών και νηπίων στους οικείους, εφόσον αυτά δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και από τις διευκολύνσεις ή τον τρόπο εργασίας του/της συζύγου στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Επομένως, ανά τετραήμερο γίνεται ο τρόπος υπολογισμού της άδειας ειδικού σκοπού και όχι η χορήγησή της. Οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού καλούνται να προβούν σε επανέλεγχο των αδειών ειδικού σκοπού που έχουν χορηγήσει βάσει του κατ’ εξαίρεση νομικού πλαισίου, όπως προβλέπεται μέχρι στιγμής.

dikaiologitika.gr