Αύριο συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς

Την Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθεί  η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση  του Δήμου Καστοριάς για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
2.           Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 291/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς σχολ. έτους 2020-2021», για την ίδρυση 1ης λυκειακής τάξης, ως συνέχεια του Μουσικού Γυμνασίου. Έγγραφο Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης

Ν. Καστοριάς

-Απόφαση Δ.Ε.Π.

3.           Έγκριση της υπ’ αριθ. 48/20 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., που αφορά στην επιβολή πρόσθετου τέλους επεξεργασίας λυμάτων σε επιχείρηση – βυρσοδεψείο. Απόφαση Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
4.           Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
5.           Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Εισηγήσεις Δ/νσης Τεχνικών Υπ/σιών
6.           Έγκριση χορήγησης Άδειας Παραγωγού – Πωλητή Λαϊκών Αγορών. Εισήγηση Δ/νσης Τοπικής & Οικ/κής Ανάπτυξης

 Η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και η διαδικασία της «δια περιφοράς» συνεδρίασης επιλέγεται για τη λήψη αποφάσεων στα παραπάνω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και β) των με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 και 18639/16-03-2020 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών.