ΥΠΕΣ: Έκδοση προκήρυξης θέσεων προσωπικού των Δήμων για την παροχή υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι»

Ενόψει της έκδοσης προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε δήμους, κατά τα άρθρα 18 του ν. 2190/1994 και 91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύουν, σας ενημερώνουμε ότι στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα προσωπικού (https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_ΤΑ/), στη διαδρομή που προορίζεται για την άντληση αρχείων (https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/downloads/) / υποφάκελος: «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», έχει αναρτηθεί απόσπασμα από το σχέδιο της προκήρυξης και παρακαλούμε να ελέγξετε τους πίνακες (μόνο τις εγγραφές – πεδία που αφορούν το φορέα σας) και να επιβεβαιώσετε, σύμφωνα τις κατωτέρω αναφερόμενες οδηγίες, τα εξής :

α) Την ύπαρξη των κενών οργανικών θέσεων σε συνάρτηση με τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων. Επισημαίνεται ότι, στον παρόν σχέδιο προκήρυξης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιπλέον θέσεις που συστήθηκαν και θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες με τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν. 2643/1998.

β) Την ταύτιση της λεκτικής ονομασίας των κλάδων / ειδικοτήτων που προκηρύσσονται, με αυτήν που περιγράφεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου σας.

γ) Τα προσόντα που έχουν τεθεί για τις προκηρυσσόμενες θέσεις γενικά και απαιτούμενα (κατά περίπτωση, τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, γνώση Η/Υ, άδειες άσκησης επαγγέλματος, άδειες οδήγησης αυτοκινήτου κ.α.).

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο ΕΔΩ