Κατατέθηκε στη Βουλή ο αναπτυξιακός νόμος. Η συζήτησή του, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται να ξεκινήσει το μεσημέρι της Δευτέρας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.


Ο αναπτυξιακός νόμος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα της Βουλής με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» ( http://www.orizontespress.gr/www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=9b433789-dc33-4a10-a454-a61901526035)

Επτά είδη ενισχύσεων στο νέο αναπτυξιακό


Tο νέο επενδυτικό πλαίσιο περιλαμβάνει επτά είδη ενισχύσεων που αφορούν τους περισσότερους κλάδους της οικονομίας με βασικότερη εξ αυτών τις φοροαπαλλαγές.

Επίσης προβλέπει σταθερό φορολογικό συντελεστή για δώδεκα έτη για τις μεγάλες επενδύσεις οι οποίες δανειοδοτούνται με τη διαδικασία του fast track

Πέραν των φοροαπαλλαγών άλλες μορφές είναι ή άμεση επιχορήγηση, η επιδότηση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η χρηματοδοτική μίσθωση,  ο συνδυασμός σύγχρονων εργαλείων, η χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών.

Ο νόμος είναι «κωδικοποιημένος», ώστε να μην χρειάζεται να ανατρέχει ο κάθε ενδιαφερόμενος σε άλλο κανονιστικό πλαίσιο. Η δομή του νόμου διακρίνεται σε δύο μέρη, στο Γενικό και στο Ειδικό:

•    Στο Γενικό μέρος περιέχονται οι Βασικές ρυθμίσεις, καθώς και οι Βασικοί περιορισμοί του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού που αφορούν σε όλα τα καθεστώτα.
•    Στο Ειδικό μέρος περιγράφονται τα καθεστώτα, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του Γενικού μέρους και άρα από τις προϋποθέσεις που τίθενται για τις κρατικές ενισχύσεις. Το ειδικό μέρος διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν 8 επί μέρους καθεστώτα ενισχύσεων.
Κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αν και δίνεται έμφαση στις φοροαπαλλαγές δεν εξαλείφονται οι άμεσες επιχορηγήσεις οι οποίες θα προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου, ενώ το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με βάση τα ποσοστά που προβλέπει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων Τα ποσοστά είναι διαφορετικά ανά περιοχή και μέγεθος επιχείρησης, με τα μεγαλύτερα κίνητρα να δίδονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα στο πλαίσιο των επιδοτήσεων, προβλέπεται και η επιδότηση του επιτοκίου δανείων επενδυτικού σκοπού, αλλά και η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Επιπλέον θα υπάρχει κάλυψη μέρος του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

Παρατάσεις

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης παρατάσεις για τα υπάρχοντα επενδυτικά σχέδια και συγκεκριμένα νέα προθεσμία ολοκλήρωσης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και η ημερομηνία ολοκλήρωσής τους έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για 18 επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και η προθεσμία ολοκλήρωσής τους λήγει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 με την προϋπόθεση της υλοποίησης, μέχρι την ημερομηνία αυτή, ήτοι τις 31-12-2016, της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η υποβολή, έως τις 31 Μαρτίου 2017, από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωμών για το έργο. Η δήλωση αυτή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση υποβολής αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης στην περίπτωση αιτήματος καταβολής του 50% της επιχορήγησης ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρμόδια Υπηρεσία εγγυητικής επιστολής.

Επίσης η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 παρατείνεται:
•    μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012,
•    μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί εντός των ετών 2013 και 2014.

Η ένταση ενισχύσεων ανά περιοχή

Η ένταση των ενισχύσεων , καθορίζεται από τον Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που έχει υποβάλλει η Ελλάδα και έχει εγκριθεί από την Commission από τα μέσα του 2014 .Σε σχέση με τους αντίστοιχους προηγούμενους χάρτες , περιέχει όρια ενισχύσεων μικρότερα ακόμη και κατά 15% , σε σχέση με τους προκατόχους του . Στο τωρινό νόμο υπάρχουν τρείς βαθμίδες ενισχύσεων:

1. Η μέγιστη ένταση ενισχύσεων χάρτη φτάνει του 25% και προβλέπεται για περιοχές κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 68% του μέσου όρου της χώρας .

Στην ανώτατη ένταση ενισχύσεων βρίσκονται ,η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη , η Κεντρική Μακεδονία ,η Θεσσαλία , Ήπειρος , Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο .

Στις περιοχές αυτές όπως και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η πρόβλεψη η ανώτερη κατά περίπτωση ενισχύσεων να αυξάνεται κατά 10% αν η επένδυση γίνεται από μεσαία επιχείρηση και κατά 20% αν η επένδυση γίνεται από μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση . Συνεπώς στις παραπάνω περιοχές η ανώτερη ένταση ενισχύσεων μπορεί να φτάσει το 45%.

2. Η αμέσως μεγαλύτερη κρατική ενίσχυση φτάνει το 15% και προβλέπεται για περιοχές με μέσο κατά κεφαλή εισόδημα έως και το 75% του μέσου όρου της χώρας και αφορά περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα τους νομούς Γρεβενών , Καστοριάς , Κοζάνης και Φλώρινας . Αφορά επίσης τα Ιόνια νησιά και την Κρήτη.

Ως αραιοκατοικημένες περιοχές σε αυτή την κατηγορία ενισχύσεων εντάσσονται από την Στερεά Ελλάδα ο Νομός Ευρυτανίας.

Όπως είναι αυτονόητο και εδώ το ποσοστό ενίσχυσης φτάνει το 25% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 35% για τις μικρές επιχειρήσεις.

3. Η χαμηλότερη ένταση ενισχύσεων που δεν ξεπερνά το 10% προβλέπεται για τις περιοχές που έχουν πάνω από το 85% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας και είναι βιομηχανικά ανεπτυγμένες .

Ανώτατη ένταση ενισχύσεων 10% προβλέπεται για τις περιοχές της Αττικής του Νότιου Αιγαίου της Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα των νομών Βοιωτίας , Φθιώτιδας , Εύβοιας και Φωκίδας.

Εδώ το ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης θα φτάνει το 20% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και το 30% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής: Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης περιφερειακής ενίσχυσης, εξαιρουμένης της ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο). Για το τμήμα της δαπάνης από 50 έως 100 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου, ενώ για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ δεν παρέχεται καμία ενίσχυση, εκτός αν δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή : prlogos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Θρίλερ στην Ταϊβάν: Αναχώρησε από Μαλαισία το αεροσκάφος της Πελόζι – Άγνωστο αν επιβαίνει η ίδια.

Το αεροσκάφος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφερε την πρόεδρο της Βουλής…

Σαντορίνη: Έστριψε να φωτογραφήσει την καλντέρα και σκότωσε ένα 34χρονο

Ένα ακόμη δυστύχημα που μεγαλώνει τη λίστα με τους θανάτους στον δρόμο…

Οπλικά συστήματα νέας γενιάς: Ρομπότ-δολοφόνοι στα πεδία μάχης;

Αυξάνονται οι χώρες που επενδύουν σε οπλικά συστήματα νέας τεχνολογίας όπως drones –…

Κύμα ακραίου καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη – Περισσότεροι από 1000 θάνατοι

Table of Contents Hide Πιο ζεστό το Λονδίνο από την Σαχάρα σήμερα  Από…

Εβρος: Αφησαν στην τύχη του το φράγμα που θα έσωζε την Δαδιά

Ο αναπλ. Καθηγητής του τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Παν/μίου και μέχρι πριν…

Κρις βαν Χόλεν στην «Κ»: Ασυνεπής σύμμαχος η Τουρκία

Ο σημαντικός ρόλος της Ελλάδας έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μετά την επίθεση…

Reuters: Οι G7 μιλούν για όριο τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο – Φόβοι για την αντίδραση Πούτιν

Για την επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου συζητούν οι…

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία κατά αγνώστου για τον άνδρα που πάτησε το γατάκι

Δικογραφία κατά αγνώστου, με την κατηγορία της πιθανής θανάτωσης ζώου, ασκήθηκε σε…

Τα πάνω κάτω στην Γερμανία – Κλείνουν οι πισίνες, χαμηλώνουν τα φώτα, πέφτουν οι θερμοστάτες

Τα πάνω κάτω στην Γερμανία – Κλείνουν οι πισίνες, χαμηλώνουν τα φώτα,…