Ενέργεια, τουρισμός και τηλεπικοινωνίες είναι οι τρεις κλάδοι που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις με δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με ανάλυση της Grant Thornton. Γεωγραφικά το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδυτικών σχεδίων καταγράφεται στην Αττική και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα και η Αν. Μακεδονία-Θράκη, ενώ κανένα επενδυτικό σχέδιο δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής στο Βόρειο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Grant Thorton, η οποία λειτουργεί ως σύμβουλος παρακολούθησης, σχεδιασμού και επιμέτρησης κόστους των επενδυτικών σχεδίων, μέχρι και τον Αύγουστο του 2023, έχουν υποβληθεί 499 ενεργά αιτήματα συνολικού προϋπολογισμού 17,475 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 208 είναι εγκεκριμένα με προϋπολογισμό 7,744 δισ. και 291 σε στάδιο αξιολόγησης με προϋπολογισμό 9,731 δισ. ευρώ.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων (δηλαδή 17,475 δισ. ευρώ.), το 41% αφορά δανεισμό μέσω Ταμείου Ανάκαμψης (7,236 δισ. ευρώ), το 35% αφορά δανεισμό μέσω εμπορικών δανείων (6,069 δισ. ευρώ.) και το 24% αφορά συμμετοχή με ίδια κεφάλαια (4,169 δισ. ευρώ). Από το σύνολο των 208 εγκεκριμένων αιτημάτων το 53,4% αφορά Μεγάλες Επιχειρήσεις, το 18,2% Μεσαίες Επιχειρήσεις και το 28,4% Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Σε στάδιο αξιολόγησης από τις τράπεζες εντοπίζονται 199 αιτήματα με προϋπολογισμό 7,588 δισ. ευρώ. Σε στάδιο αξιολόγησης από Ανεξάρτητο Αξιολογητή (ΑΑ) έχουν προωθηθεί 54 αιτήματα ύψους 1,379 δισ. ευρώ, ενώ στο στάδιο τελικής αξιολόγησης από τράπεζες βρίσκονται 38 αιτήματα ύψους 764 εκατ. ευρώ.

Το 46,8% του συνολικού προϋπολογισμού των ενεργών επενδυτικών σχεδίων αφορά δαπάνες στον πυλώνα Πράσινης Μετάβασης (προϋπολογισμός 8,178 δισ.), ενώ το 12,3% αφορά δαπάνες στον πυλώνα Ψηφιακού Μετασχηματισμού (2,149 δισ. ευρώ.).

Το 35,5% του προϋπολογισμού εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων αφορά δαπάνες στον πυλώνα Πράσινης Μετάβασης (2,749 δισ. ευρώ), ενώ το 21% αφορά δαπάνες στον πυλώνα Ψηφιακού Μετασχηματισμού (δηλαδή 1,626 δισ. ευρώ).

Τα μεγαλύτερα project

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις ανά κλάδο, το 37,1% του συνολικού προϋπολογισμού των αιτημάτων, δηλαδή περίπου 6,48 δισ. ευρώ αφορούν τον κλάδο «παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου ατμού και κλιματισμού», ακολουθεί ο κλάδος «ξενοδοχεία – καταλύματα» με επενδυτικά σχέδια 3,33 δισ. ευρώ και οι τηλεπικοινωνίες με 1,212 δισ. ευρώ. Οι βασικοί κλάδοι φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πηγή: Grant Thornton

Στον τομέα της ενέργειας το μεγαλύτερο έργο σε όρους προϋπολογισμού είναι η μονάδα αντλησιοταμίευσης στην περιοχή της Αμφιλοχίας με ισχύ 680 ΜW που αναπτύσσεται από τη ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με προϋπολογισμό 650 εκατ. ευρώ. Στον τουρισμό το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο είναι το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο που σχεδιάζεται στο Ελληνικό με προϋπολογισμό 886,9 εκατ. ευρώ. Στις τηλεπικοινωνίες το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο ανέχεται σε 734,5 εκατ. ευρώ και αφορά κατασκευή και λειτουργία υποδομών υπερύψηλής ευρυζωνικότητας.

Ξενοδοχεία στην Αττική, ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία και… τίποτα στο Β. Αιγαίο

Πηγή: Grant Thornton

Στην Περιφέρεια Αττικής έχουν υποβληθεί 152 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού € 6.340 εκ. εκ των οποίων τα 62 είναι εγκεκριμένα με συνολικό προϋπολογισμό € 3.022 εκ. Σημειώνεται πως ο Κλάδος Καταλυμάτων στην Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνει επενδυτικό σχέδιο με συνολικό προϋπολογισμό 887 εκατ. το οποίο αναμένεται να αξιοποιήσει πόρους του ΤΑΑ ύψους 443 εκατ. ευρώ. Το 87% του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων έχει πραγματοποιηθεί από Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν υποβληθεί 71 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €2.331 εκ. εκ των οποίων τα 35 είναι εγκεκριμένα με συνολικό προϋπολογισμό € 1.404 εκ. To μεγαλύτερο μέρος των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων αφορά τους κλάδους χονδρικού εμπορίου (€ 901 εκ.) και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ (€ 874 εκ.).

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχουν υποβληθεί 66 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού € 1.868 εκ. εκ των οποίων τα 11 είναι εγκεκριμένα με συνολικό προϋπολογισμό € 159 εκ. To μεγαλύτερο μέρος των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων (85%) αφορά τους κλάδους Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ και Καταλυμάτων, με συνολικό προϋπολογισμό επενδυτικών σχεδίων ύψους € 1.285 εκ. και € 294 εκ. αντίστοιχα. Το 69% του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων αφορά έργα ΑΠΕ.

Στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης έχουν υποβληθεί 30 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού € 1.546 εκ. εκ των οποίων τα 23 είναι εγκεκριμένα με συνολικό προϋπολογισμό € 484 εκ. To 86% των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού € 1.323 εκ. αφορούν κυρίως έργα ΑΠΕ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος έχει υποβληθεί από Μεγάλες Επιχειρήσεις. Σημειώνεται πως στον εν λόγω κλάδο υφίσταται προς αξιολόγηση επενδυτικό έργο συνολικού προϋπολογισμού €433εκ., το οποίο αφορά στην κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού πάρκου.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουν υποβληθεί 55 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού € 1.461 εκ. εκ των οποίων τα 22 είναι εγκεκριμένα με συνολικό προϋπολογισμό €1.083 εκ. Το 51% των επενδυτικών σχεδίων αφορά έργα στον κλάδο των καταλυμάτων. Στον κλάδο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος περιλαμβάνεται εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο του με συνολικό προϋπολογισμό € 524 εκ. το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με πόρους του ΤΑΑ ύψους €108 εκ.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν υποβληθεί 19 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού € 1.166 εκ. εκ των οποίων τα 6 είναι εγκεκριμένα με συνολικό προϋπολογισμό € 103 εκ. Σημειώνεται πως στον κλάδο παροχής ρεύματος μέσω ΑΠΕ έχει υποβληθεί προς αξιολόγηση επενδυτικό σχέδιο με προϋπολογισμό € 650 εκ. το οποίο αναμένεται να αξιοποιήσει πόρους του ΤΑΑ ύψους €75 εκ. (ποσοστό 12% επί του συνόλου της επένδυσης). Το 79% του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων αφορά έργα ΑΠΕ.

Στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν υποβληθεί 41 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού € 808 εκ. εκ των οποίων τα 22 είναι εγκεκριμένα με συνολικό προϋπολογισμό € 363 εκ. To μεγαλύτερο μέρος των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων (94%) αφορά στον κλάδο των Καταλυμάτων, συνολικού προϋπολογισμού € 766 εκ. Σημειώνεται πως στον κλάδο των Καταλυμάτων υφίσταται 16 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια ύψους € 342 εκ.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν υποβληθεί 14 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού € 805 εκ. εκ των οποίων τα 10 είναι εγκεκριμένα με συνολικό προϋπολογισμό € 595 εκ. To 100% των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων αφορά έργα ΑΠΕ. Σημειώνεται πως στον εν λόγω κλάδο υφίσταται εγκεκριμένο επενδυτικό έργο συνολικού προϋπολογισμού € 115 εκ. το οποίο αφορά στην κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού πάρκου.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν υποβληθεί 18 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού € 451 εκ. εκ των οποίων τα 12 είναι εγκεκριμένα με συνολικό προϋπολογισμό € 261 εκ. To μεγαλύτερο μέρος των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων (86%) αφορά τον κλάδο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ (συνολικού προϋπολογισμού € 384 εκ.).

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν υποβληθεί 13 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού € 443 εκ. εκ των οποίων τα 6 είναι εγκεκριμένα με συνολικό προϋπολογισμό € 194 εκ. To μεγαλύτερο μέρος των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων (77%) αφορά τον κλάδο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ΑΠΕ και τον κλάδο κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ύψους € 230 εκ. και € 110 εκ. αντίστοιχα.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου έχουν υποβληθεί 20 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού € 154 εκ. εκ των οποίων τα 8 είναι εγκεκριμένα με συνολικό προϋπολογισμό € 37 εκ. To μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών σχεδίων αφορά α) τον ψηφιακό μετασχηματισμό ύψους € 63 εκ. και β) τον κλάδο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ ύψους € 51,3 εκ. (τα οποία έχουν υποβληθεί από Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις).

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχουν υποβληθεί 14 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού € 103 εκ. εκ των οποίων τα 4 είναι εγκεκριμένα με συνολικό προϋπολογισμό € 39 εκ. Το 99% του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων αφορά επενδύσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων. Το 79% του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων έχει πραγματοποιηθεί από Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Τέλος, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν έχει υποβληθεί κανένα επενδυτικό σχέδιο.

Κώστας Κετσιετζής

 

news.b2green.gr

You May Also Like

Σπ. Λιβανός: Οι θησαυροί της ελληνικής γης προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες για συνεργασία με τις αραβικές χώρες

Σπ. Λιβανός: Οι θησαυροί της ελληνικής γης προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες για συνεργασία…

Διαμαρτυρία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας προς Αρχηγό της ΕΛΑΣ για την αποδυνάμωση σε οχήματα των Αστυνομικών Υπηρεσιών της περιοχής

Διαμαρτυρία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας προς Αρχηγό της ΕΛΑΣ για την αποδυνάμωση…

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα

Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα (από…

Εξέπνευσε κατά τη μεταφορά στη Θεσσαλονίκη αρκούδα που τραυματίστηκε σε τροχαίο στο 12ο χλμ. Αμυνταίου-Καστοριάς

Εξέπνευσε κατά τη μεταφορά στη Θεσσαλονίκη αρκούδα που τραυματίστηκε σε τροχαίο στο…

Πυροσβέστες έσωσαν αλεπουδίτσα στο Πήλιο και αυτή ποζάρει μαζί τους

Πυροσβέστες έσωσαν αλεπουδίτσα στο Πήλιο και αυτή ποζάρει μαζί τους

Έκδοση 5 Προσκλήσεων προϋπολογισμού 17,5 εκ. € για τη χρηματοδότηση έργων λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου

Εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ των πόλεων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας,από…

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης: «Δίκαιη ανάπτυξη, βιώσιμη και με περιβαλλοντική προσέγγιση. Ένα έγκλημα στο περιβάλλον θα λάβει τέλος»

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης: «Δίκαιη ανάπτυξη, βιώσιμη και με περιβαλλοντική προσέγγιση.…

Τσίπρας από Ρόδο: Είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά – Απέτυχε σε όλες τις κρίσεις ο Μητσοτάκης

Τσίπρας από Ρόδο: Είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά…