Την ανάγκη υιοθέτησης εθνικής στρατηγικής για την ψηφιακή οικονομία, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τα ανοιχτά δεδομένα και τη μετάβαση στην εποχή των ψηφιοποιημένων δημόσιων υπηρεσιών, επισημαίνουν με Ερώτηση τους προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 46 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένης και της Μαρίας Αντωνίου η οποία συνυπέγραψε την σχετική Ερώτηση.

Οι 46 Βουλευτές στην Ερώτησή τους τονίζουν πως σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), η Ελλάδα καταλαμβάνει για το 2016 την προτελευταία θέση, σημειώνοντας πως παρά το γεγονός ότι το 99% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, το 34% δεν έχει ακόμη συνδρομή σε αυτές, κάτι που σημαίνει πως περίπου το 1/3 των εν δυνάμει ψηφιακών καταναλωτών παραμένει εκτός αγοράς.

Μάλιστα, κατά την ανάλυση του συνόλου των δεδομένων γύρω από την ψηφιακή οικονομία στην Ελλάδα, διαπιστώνεται σύμφωνα με την Ερώτηση πως το σύνολο των προβλημάτων εκκινεί από τη διαφαινόμενη απουσία συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής, η οποία θα μπορούσε να: α) προσφέρει βασικές υποδομές στους πολίτες β) απαλλάσσει την ψηφιακή επιχειρηματικότητα από τα χρόνια αντικίνητρα και γ) συμβάλλει στη συνολική ανάπτυξη της Οικονομίας μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της εισροής νέων επενδύσεων στον τομέα καινοτόμου ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Θέμα: Εθνική στρατηγική για την ψηφιακή οικονομία

Στις 6 Μαΐου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 16 πρωτοβουλίες για τη μετάβαση σε μία ενιαία Ψηφιακή Αγορά (Digital Single Market) με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα, τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την εξάπλωση ψηφιακών δικτύων και υπηρεσιών αλλά και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.

Με την ανάδειξη της ψηφιακής οικονομίας σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί να οδηγηθεί μέσα από ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων σε μια ενιαία ψηφιακή αγορά που θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2016, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζοντας εκτεταμένες αδυναμίες που επιβραδύνουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δείκτη, παρά το γεγονός ότι το 99% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, το 34% δεν έχει ακόμη συνδρομή σε αυτές, κάτι που σημαίνει πως περίπου το 1/3 των εν δυνάμει ψηφιακών καταναλωτών παραμένει εκτός αγοράς.

Το γεγονός αυτό οφείλεται και στο χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων (το 30% των πολιτών δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ του το διαδίκτυο) αλλά κυρίως στην έλλειψη καταναλωτικής εμπιστοσύνης προς τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες.

Με χαμηλή απόδοση στην ευρυζωνική διείσδυση, τη συχνότητα της χρήσης του διαδικτύου, τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των ηλεκτρονικών προμηθειών, η χώρα μας εμφανίζει σημαντικό έλλειμμα στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, την ώρα που παγκοσμίως αυτή αναπτύσσεται με πολλαπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία. Βασικό μειονέκτημα αποτελούν οι αποσπασματικές πολιτικές, τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι ανεκμετάλλευτες δυνατότητες που υπάρχουν στη δημιουργία ταχέων ψηφιακώνδικτύων, τα οποία υποστηρίζουν κάθε δραστηριότητα της επιχειρηματικής και της ιδιωτικής ζωής.

Με δεδομένη λοιπόν:

– την υψηλή ανεργία (υπερβαίνει το 50% στους πολίτες κάτω των 35 ετών),

– τους ετησίως χιλιάδες αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης που σχετίζονται με

τον κλάδο των επιχειρήσεων,

– τα πλεονεκτήματα που η ψηφιακή αγορά μπορεί να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω της πρόσβασης σε νέα πελατολόγια πέρα από τους συνοριακούς περιορισμούς, συμπεραίνουμε ότι η Ελλάδα έχει περιθώρια να καταστεί πολύ ευνοϊκότερο οικοσύστημα καινοτόμου ψηφιακής επιχειρηματικότητας με βάση τη σημερινή πραγματικότητα, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη τεχνολογίας και διαδικτυακών υπηρεσιών αιχμής. Κλειδί για να συμβεί αυτό αποτελούν οι επενδύσεις σε νέες ιδέες μέσω νεοφυών επιχειρήσεων, η διαμόρφωση ενός σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου εναρμονισμένου με τα διεθνή πρότυπα και ταυτόχρονα η προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων.

Με την ανάλυση του συνόλου των δεδομένων γύρω από την ψηφιακή οικονομία στην Ελλάδα, διαπιστώνεται πως το σύνολο των προβλημάτων εκκινεί από τη διαφαινόμενη απουσία συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής, η οποία: α) θα προσφέρει βασικές υποδομές στους πολίτες β) θα απαλλάσσει την ψηφιακή επιχειρηματικότητα από τα χρόνια αντικίνητρα και γ) θα συμβάλλει στη συνολική ανάπτυξη της Οικονομίας μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της εισροής νέων επενδύσεων στον τομέα καινοτόμου ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1) Ποια βήματα έχει κάνει η Ελλάδα τους τελευταίους 15 μήνες για την τόνωση της

Ψηφιακής Οικονομίας;

2) Σε ποιο βαθμό υπάρχει Εθνική Στρατηγική για την Ψηφιακή Οικονομία, με ποιο

χρονοδιάγραμμα και με ποιους στόχους;

3) Σε ποιο βαθμό και σε ποιες δημόοσιες υπηρεσίες υπάρχει σήμερα η

δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής; Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ_ θα μπορούσε να

εξοικονομήσει έως και 380 εκ ευρώ ετησίως για το Δημόσιο και να μειώσει τα

γραφειοκρατικά εμπόδια και κόστη για τις επιχειρήσεις;

4) Υπάρχει και αν ναι, ποια είναι η εθνική στρατηγική για τη διάδοση των

Ανοιχτών Δεδομένων (open data); Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, μια αύξηση

κατά 100% στη διάδοση των ανοιχτών δεδομένων στην Ελλάδα μπορεί να

οδηγήσει υπό φυσιολογικές συνθήκες σε σημαντική βελτίωση κατάταξης χώρας σε__όρους ανταγωνιστικότητας κατά 25 θέσεις, ενώ σε όρους διαφάνειας κατά 33

θέσεις αλλά κυρίως θα οδηγήσει στη δημιουργία πάνω από 6.000 νέων

επιχειρήσεων.

5) Ποιες ενέργειες έχει υιοθετήσει ή σκοπεύει να υιοθετήσει το αμέσως επόμενο

διάστημα το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να τονωθεί η εμπιστοσύνη των

Ελλήνων καταναλωτών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο;

6) Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει προκειμένου να προσελκύσει επενδυτές

κεφαλαίων προς ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις (start up) αλλά και πως

σκοπεύει να προσελκύσει Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (venture

capitals) στη χώρα προς όφελος ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων;

7) Είναι μέσα στις προθέσεις της Κυβέρνησης να διευκολύνει περαιτέρω μεσα

από την απλούστευση των διαδικασιών την ίδρυση και τη διάλυση Ιδιωτικών

Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (ΙΚΕ), οι οποίες αποτελούν την κατ’ εξοχήν πλέον

εταιρική μορφή που επιλέγουν οι ιδρυτές νεοφυών αλλά και μικρών επιχειρήσεων;

8) Σκέφτεται την αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των εσόδων που προέρχονται

από ηλεκτρονικό εμπόριο, δεδομένης της παγκοσμιοποιημένης φύσης της

ηλεκτρονικής ψηφιακής αγοράς, στο πρότυπο της φορολόγησης της Ναυτιλίας;

9) Ποια ψηφιακά τεχνολογικά εργαλεία προσανατολίζεται να υιοθετήσει το

επόμενο διάστημα η Κυβέρνηση προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια

καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και εν γενεί τη βελτίωση της διαφάνειας στο

δημόσιο τομέα;

10) Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ σε συνεργασία με τη Google και το

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αν η χώρα μας υιοθετήσει καθολικά την

ηλεκτρονική τιμολόγηση και αγγίξει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο χρήσης, το

προβλεπόμενο όφελος για τα έσοδα της χώρας μπορεί να φτάσει έως και τα 1.4

δισ. ευρώ με την έκδοση πλαστών και εικονικών να περιορίζεται κατά 80%.

Προσανατολίζεται η ηγεσία του Υπουργείου στην υιοθέτηση του μέτρου; Με ποιο

χρονοδιάγραμμα;

11) Υπάρχει προσανατολισμός στην υιοθέτηση ψηφιακού συστήματος δημοσίων

ηλεκτρονικών προμηθειών; Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του ΣΕΒ για το

ενδεχόμενο αυτό, η μείωση στα διοικητικά έξοδα μπορεί να φτάσει τα 400 εκατ.

ευρώ.

12) Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ, η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε συνδυασμό με σύγχρονες διαδικασίες διαχείρισης,

αυξάνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος απονομής

Δικαιοσύνης βελτιώνοντας την αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματος και

ιδιαίτερα τον ρυθμό επίλυσης υποθέσεων. Με δεδομένη τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση σημαντικών αποφάσεων της Δικαιοσύνης,

γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για μεγάλα αναπτυξιακά έργα,

προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στην

εφαρμογή συστημάτων e-Δικαιοσύνης; Το ύψος των πόρων που θα

εξοικονομηθούν υπολογίζεται σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ στα 235

εκατ. ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Οι τρεις πιο συχνοί μύθοι για τον ήλιο και το μαύρισμα

Οι τρεις πιο συχνοί μύθοι για τον ήλιο και το μαύρισμα

Τις αποφάσεις ένταξης τεσσάρων έργων συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης.5.185.483,86 ευρώ για το Άργος Ορεστικό

Τις αποφάσεις ένταξης τεσσάρων έργων συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης…

Γυναίκα 63 ετών ξεψύχησε στο σπίτι της στην Κέρκυρα από το κρύο

Γυναίκα 63 ετών ξεψύχησε στο σπίτι της στην Κέρκυρα από το κρύο

Ο δισυπόστατος ναός του Αγίου Χριστοφόρου και του Προφήτη Ησαΐα (+ 9 Μαΐου) στη Λεύκη Καστοριάς

Ο δισυπόστατος ναός του Αγίου Χριστοφόρου και του Προφήτη Ησαΐα (+ 9…

Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με 150 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ». Αναλυτικά τα ποσά για τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με 150 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα…

Δήμος Γρεβενών: Παράταση έως τις 30 Απριλίου για την Μαθητική Δράση “Ζωγραφίζουμε την Ελευθερία μας”

  Δήμος Γρεβενών: Παράταση έως τις 30 Απριλίου για την Μαθητική Δράση…

Καστοριά: “Μερικές φορές το σκοτάδι μπορεί να μας αποκαλύψει το απόλυτο φως…” (Φωτο)

Καστοριά: “Μερικές φορές το σκοτάδι μπορεί να μας αποκαλύψει το απόλυτο φως…”…