Υπογράφθηκε σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ» προϋπολογισμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ)

Οικονομικά στοιχεία έργου               :              

Εργασίες :                             151.938,56€

Φ.Π.Α  24%                              36.465,25€

Συνολικό ποσό :                   188.403,81€        

Χρηματοδότηση έργου :     ΣΑΕΠ 541

Διάρκεια σύμβασης :           12 μήνες

Στοιχεία φυσικού αντικειμένου έργου :

Εκτέλεση αντιπλημμυρικών εργασιών για την βελτίωση της ικανότητας απορροής όμβριων υδάτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της ΠΕ Φλώρινας όπως καθαρισμό και μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρων ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος,  καθαρισμό οχετών, ανοίγματος μέχρι και 3,00μ , άρση καταπτώσεων, για κάθε είδους έδαφος, καθαρισμό πρανών, ανοιχτών εκσκαφών κ.λ.π

Σκοπός του έργου είναι η ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων από το κατάστρωμα της, τα οποία θα καταλήγουν σε υφιστάμενα τεχνικά και εν συνεχεία σε φυσικό αποδέκτη.

Φορέας Υλοποίησης έργου :             Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρας)