Παράταση Πληρωμής Βοσκοτόπων

Πληροφορούμε τους κτηνοτρόφους του Δήμου Καστοριάς ότι σύμφωνα με την αριθ. 2056/140051 (ΦΕΚ 4642/29-11-2017) απόφαση του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, παρατείνεται μέχρι 15 Φεβρουαρίου του 2018 η διαδικασία είσπραξης μισθωμάτων βοσκήσιμων γαιών για τα έτη 2016 και 2017.

Στην περίπτωση μη καταβολής του ποσού, η αρμόδια ΔΑΟΚ της Περιφέρειας προχωρά στη σύνταξη χρηματικού καταλόγου, ο οποίος συνοδεύεται από περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης Οφειλής και τον αποστέλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (α΄90)», όπως ισχύει.