Από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 θα υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό βοήθημα 2023 της ΔΥΠΑ.

Φέτος το εποχικό βοήθημα ξεκινάει από 609,75 και φτάνει 1.219,50 ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με δύο τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης του Δημοσίου gov. gr από την 11.09.2023 έως την 30.11.2023.

Η είσοδος στην ψηφιακή πύλη του δημοσίου γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στην καρτέλα gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-dypa.

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα Δ.ΥΠ.Α.

  • Μέσω των ΚΕΠ από την 20.09.2023 έως την 30.11.2023.

Η αίτηση καταχωρίζεται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ παρουσία του δικαιούχου. Με την καταχώριση της αίτησης, χορηγείται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου και δίδεται αντίγραφο της αίτησης στον ασφαλισμένο. Η αίτηση χρεώνεται στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ βάσει των στοιχείων της δ/νσης κατοικίας που έχουν δηλωθεί.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα:

Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού – μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, χορευτή – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10.9.2023 και κατά το έτος 2022 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2023, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 € .

Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11.9.2023 και μετά, ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξής τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

Δεν είναι δικαιούχοι όσοι υπηρετούν στις 10.09.2023 τη στρατιωτική τους θητεία. Αντιθέτως, όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία από 11.9.2023 και μετά είναι δικαιούχοι, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος εξαρτάται από το ισχύον κατά την περίοδο καταβολής του ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.

Συγκεκριμένα,

1. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του ισχύοντος κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

2. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη, ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του ισχύοντος κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

3. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών – κεραμοποιών – πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του ισχύοντος κατά τον χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

4. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου – κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου – κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λπ. μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χορευτών – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και των τεχνικών απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του ισχύοντος κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Το σε ισχύ ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται στα 34,84 €, σύμφωνα με την Υ.Α. 31986/24-3-2023 (ΦΕΚ 2003/Β/28-3-2023).

ΚΛΑΔΟΣ – ΥΨΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί 37Χ70% ΒΚΗ 902,43
Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες 35Χ70% ΒΚΗ 853,65
Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες 35Χ70% ΒΚΗ 853,65
Καπνεργάτες 35Χ70% ΒΚΗ 853,65
Μουσικοί – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
Υποδηματεργάτες 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 35Χ70% ΒΚΗ 853,65
Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων ν25Χ70%ΒΚΗ 609,75
Ηθοποιοί 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
Σμυριδεργάτες 50Χ70% ΒΚΗ 1.219,50
Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 25Χ70%ΒΚΗ 609,75
Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 25Χ70%ΒΚΗ 609,75

Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι οι εξής:

1. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο της καταβολής του επιδόματος έτος, εν προκειμένω το 2022, ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου για τον οποίο αιτούνται το βοήθημα, εντός των ελάχιστων και ανώτατων ορίων που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Ημερομίσθια 2022 Από – Έως
Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί 95-210
αποκλειστικά στον κλάδο
Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες 50-210
Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες 50-210
Καπνεργάτες 50-210
Μουσικοί – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου 50-210
Υποδηματεργάτες 50-210
Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 50-230
Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, 70-210
γεωτρητικών μηχανημάτων
Ηθοποιοί 50-210
Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης 50-210
Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου 50-210
Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου 50-210
Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου 50-210
Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου 75 και όχι άνω των
50 από 1/10 -31/12
Σμυριδεργάτες 50-240
Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου 50-210
Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 50-210
Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων 50-210

Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει οι ασφαλισμένοι κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (το έτος 2022) σε οποιαδήποτε ειδικότητα να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια, για όλες τις κατηγορίες εκτός από τους οικοδόμους.

3. Να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού του οικείου κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9/2023 – 30/11/2023) .

Η ιδιότητα του μισθωτού στον οικείο κλάδο αποδεικνύεται:

Από ενεργό εργασιακή σχέση ή βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (από 10.09.2023-30.11.2023).

Από ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την έναρξη της περιόδου καταβολής του βοηθήματος, το οποίο εκδόθηκε μετά από λύση εργασιακής σχέσης στον οικείο κλάδο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει απασχόληση σε άλλη ειδικότητα (και ανεξαρτήτως του χρόνου που εκδόθηκε το δελτίο). Στην περίπτωση που το δελτίο διεγράφη πριν από την έναρξη καταβολής του βοηθήματος θεωρείται ότι πληρούται η συγκεκριμένη προϋπόθεση, όταν η διαγραφή γίνεται λόγω ασθένειας βεβαιωμένης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα που συνεχίζεται κατά την έναρξη καταβολής του βοηθήματος.

4. Για όλες τις κατηγορίες εκτός από τους οικοδόμους, να μην συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος (10.9 – 30.11) , ανεξαρτήτως του αν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε τακτική επιδότηση ή όχι.

5. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (το έτος 2022) να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα, για όλες τις κατηγορίες εκτός των οικοδόμων, καθώς για τους τελευταίους βασική προϋπόθεση είναι η αποκλειστική απασχόληση σε οικοδομικές εργασίες (βλ. παρακάτω «ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ»). Ως απασχόληση σε άλλο κλάδο νοείται και η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

6. Να μην έχουν συμμετάσχει/συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α (τ. ΟΑΕΔ) από τα οποία λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν.
1836/89), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων περιλαμβάνεται στο έτος 2023.

7. Για όλες τις κατηγορίες πλην των οικοδόμων, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

You May Also Like

Ρόδος: Απεργία πείνας με αίτημα…την αποπληρωμή των χρεών στη ΔΕΗ – Η απεγνωσμένη επιχειρηματίας

Ένα ύστατο μέσο χρησιμοποιεί μια επιχειρηματίας από τη Ρόδο για να καταφέρει…

Επιταχύνεται η απονομή των συντάξεων που εκκρεμούν

Επιταχύνεται η απονομή των συντάξεων που εκκρεμούν

Ηλεκτρονικές απάτες: Έτσι αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς – Τα επικίνδυνα e-mails, SMS

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι ηλεκτρονικές απάτες

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής για συντάξεις Νοεμβρίου για όλα τα Ταμεία (ΙΚΑ,…

Τέλος στη ρύθμιση των 100 δόσεων

“Φρένο” στις προθέσεις της κυβέρνησης για επέκταση της ρύθμισης των 100 δόσεων…

Από σήμερα σε ισχύ το «Καλάθι του Πασχα» – Ποια προϊόντα περιλαμβάνει

Το μέτρο πρόκειται να έχει διάρκεια μέχρι και τις 4 Μαΐου

Πληρώνουμε τους φόρους μας παρά την πανδημία

Πληρώνουμε τους φόρους μας παρά την πανδημία

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα είμαστε αυτοδύναμοι

«Έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες μας για το επόμενο διάστημα, δεν θα υπάρχει άλλο πακέτο στήριξης»

Χρ. Σταϊκούρας: Όλα ανοιχτά για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα

«Στον βαθμό που είναι εφικτό θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε, αλλά όσο μπορούμε»

Στροφή των Ελλήνων σε diesel, ρεύμα και υγραέριο

Τεράστια άνοδο σημείωσαν οι πωλήσεις πετρελαιοκίνητων, ηλεκτρικών και υγραεριοκίνητων ΙΧ στο τρίτο…