Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 το διοικητικό συμβούλιο του Δήμου Νεστορίου του νομού Καστοριάς αποφάσισε να εμπιστευτεί τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, για να αξιοποιήσει τις φυσικές  πηγές «Kεφαλόβρυσο» και «Mισό το Σάδι» στο Πευκόφυτο. Από τότε πέρασαν ακριβώς πέντε χρόνια, τόσα χρειάστηκαν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αναγνώρισης, κατασκευής εμφιαλωτηρίου, αδειοδότησης, και να δοθεί σε κυκλοφορία, σε μεγάλο και μικρό μέγεθος, το εμφιαλωμένο νερό ARRENA.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς οι συσκευασίες του εμφιαλωμένου νερού ARRENA θα βρίσκονται τις επόμενες εβδομάδες και οπωσδήποτε πριν τις εορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους στα ράφια όλων των Super Market.

Το νερό είναι «χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα και κατάλληλο για δίαιτα πτωχή και σε νάτριο», σύμφωνα με την επίσημη ανάλυση.

Η εταιρεία “Νερά Γράμμου Α.Ε.” επένδυσε στις φυσικές πηγές στο “Κεφαλόβρυσο” και στο “Μισό Σάδι”, συνολικά 6.392.810 ευρώ και την πλειοψηφία της εταιρείας κατέχει ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο γιός του Νίκος Τσάκος.

Για την επένδυση αυτή είχε εγκριθεί από τον Αναπτυξιακό Νόμο το ποσό των 2.879.264 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η οικογένεια Τσάκου έχει επενδύσει στον κλάδο των τροφίμων,  μαζί με την ΑΝΕΔΗΚ, τον Άγγελο Κρητικό και τον Μανώλη Καφούρο και δημιούργησαν τη Medhealth Food Exports.

Η εταιρεία αυτή, που ιδρύθηκε το 2019, ασχολείται με την τροφοδοσία των ποντοπόρων πλοίων και πλοίων κρουαζιέρας με τρόφιμα και υλικά. Επίσης, έχει αναπτύξει συνέργειες με Έλληνες παραγωγούς για την αντιπροσώπευση και την διάθεση Ελληνικών Ποιοτικών Προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, καθώς και σε συνεργασία με ξένους οίκους τροφίμων για την αντιπροσώπευση και διανομή των προϊόντων τους στην Ελληνική αγορά τροφίμων.

Καπετάν Παναγιώτης Ν. Τσάκος

Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος διαθέτει κτήματα με παραγωγή ροδιών, αλλά και θερμοκήπιο με βιολογικά προϊόντα στη Χίο.

Η εταιρεία “Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε.”, σύμφωνα με το καταστατικό της έχει διάρκεια τα 70 έτη, με έδρα το Πευκόφυτο.

Η σχετική απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η αναγνώριση του πόσιμου νερού, δημοσιεύθηκε στo ΦΕΚ 5616/Β/22.09.2023. Ειδικότερα, αναφέρονται στην απόφαση τα εξής:

Αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ 45818 (2) Αναγνώριση του νερού της πηγής υδροληψίας «Κεφαλόβρυσο» του οικισμού Πευκόφυτου ΤΚ Χρυσής ΔΕ Αρρένων Δήμου Νεστορίου ΠΕ Καστοριάς ως φυσικό μεταλλικό νερό, με την εμπορική επωνυμία «ARRENA», χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα και κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

  1. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
  2. Το π.δ. 433/1983 «Όροι εκμεταλλεύσεως και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών» (Α’ 163) και ιδίως το άρθρο 1 αυτού. 63366 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5616/22.09.2023
  3. Την υπ’ αρ. 56591/9.6.2004 (Β’ 887) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί καθορισμού του καταλόγου των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήμανση των φυσικών μεταλλικών νερών.
  4. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.6072/4-2-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία συγκροτήθηκε και η Επιτροπή για την αναγνώριση νερών ως Φυσικών Μεταλλικών Νερών.
  5. Τα υπ’ αρ. 133/21.6.2023 και 134/15.09.2023 Πρακτικά Συνεδρίασης της Επιτροπής Αναγνώρισης Φυσικών Μεταλλικών νερών.
  6. Τα υπό στοιχεία οικ. 68055/27-04-2023 και οικ. 140377/29-08-2023 έγγραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καστοριάς.
  7. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 8. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.48200/18.9.2023 εισήγηση της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ότι από το περιεχόμενο της παρούσας υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων, αποφασίζουμε: Αναγνωρίζουμε το νερό της πηγής υδροληψίας «Κεφαλόβρυσο» που βρίσκεται στον οικισμό Πευκόφυτο της ΤΚ Χρυσής της ΔΕ Αρρένων του Δήμου Νεστορίου της ΠΕ Καστοριάς της εταιρείας «Νερά Πηγών Γράμμου ΑΕ» ως φυσικό μεταλλικό νερό με την εμπορική επωνυμία «ARRENA» και τις ενδείξεις «κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο» και «χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα». Η ετικέτα να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. Για οποιαδήποτε αλλαγή επί της ετικέτας, θα πρέπει να υπάρξει σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αναγνώρισης φυσικών μεταλλικών νερών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης κ.α.α. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Ε.Κ.Δ.Υ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ

mononews.gr

You May Also Like

Δήμος Καστοριάς: Απογραφόμαστε και … μετράμε!

Δήμος Καστοριάς:  Απογραφόμαστε και … μετράμε!

Η πάνδημη εορτή του Αγίου Λουκά στον Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορα Καστοριάς

Η πάνδημη εορτή του Αγίου Λουκά στον Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορα Καστοριάς

Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «Κατηγορίας 1» και «Εισαγωγικού επιπέδου» Β’ Περιόδου 2021

Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «Κατηγορίας 1» και «Εισαγωγικού επιπέδου»…

Μαρία Νάτσιου: Το ιατροφαρμακευτικό υλικό μετά από μια μαραθώνια προσπάθεια έφτασε επιτέλους

Μαρία Νάτσιου: Το ιατροφαρμακευτικό υλικό μετά από μια μαραθώνια προσπάθεια έφτασε επιτέλους

Οικονομική ενίσχυση των πολιτών προς το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Οικονομική ενίσχυση των πολιτών προς το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Σχέδιο προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πόλη της Καστοριάς

Οι ρυθμίσεις ισχύουν από τις 15:00 μμ. της Παρασκευής 25-08-2017 έως τις…

Νέα απειλή βιομηχανοποίησης της προστατευμένης από το Δίκτυο Natura, περιοχής του Μπούρινου

Νέα απειλή βιομηχανοποίησης της προστατευμένης από το Δίκτυο Natura, περιοχής του Μπούρινου

Ζήσης Τζηκαλάγιας: Οι επαγγελματίες της περιοχής της καραντίνας,να τύχουν της βέλτιστης δυνατής βοήθειας του κράτους

Ζήσης Τζηκαλάγιας: Οι επαγγελματίες της περιοχής της καραντίνας,να τύχουν της βέλτιστης δυνατής…