Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

στ) Την υπ΄αριθμ. 110478/3-7-2023 αίτηση παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γιάτσιου Ιωάννη

ζ) Την υπ΄αριθμ. 128079/2-8-2023 δήλωση ανεξαρτοποίησης του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κιοσέ Ιωάννη

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Άμπας Βασίλειος
 4. Ντιό Ευφροσύνη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

 

σε συνεδρίαση την Τρίτη 14/11/2023 και ώρα 10:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκρισης υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: Ίδρυση και λειτουργία πιλοτικής δομής με τίτλο: «Εργαστήριο επαγγελματικού προσανατολισμού για τα πράσινα επαγγέλματα στην ενεργειακή μετάβαση» Προϋπολογισμού: 164.000,00 €(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ» έως 30/11/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση 2ου  Πρακτικού ματαίωσης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΤΟΥ Ν.3669/2008» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 5. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ »ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΔΟ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 6. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Μορφωτικού-Λαογραφικού Συλλόγου Τετραλόφου και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για τα γυρίσματα επεισοδίου της τηλεοπτικής εκπομπής «Κυριακή στο χωριό», Κυριακή 2-5/12/2023(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 7. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων που θα δοθούν σε 163 αδυνατούντες μαθητές της Α’/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Κοζάνης(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 8. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021» αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση αποδοχής γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της Αριθμ. 30/2022 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη στήριξη της κινηματογραφικής ομάδας του 2ου Γενικού Λυκείου Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 11. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης φιλανθρωπικού και Αθλητικού χαρακτήρα (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 12. Εγκριση εξειδίκευσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ν. Γρεβενών(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 005/2, με τίτλο: «Αποκατάσταση Φέρουσας Ικανότητας και Ενίσχυσης της Γέφυρας του Ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών -Τρικάλων»Προϋπολογισμός : 296.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ  (7.935,00€), πλέον Φ.Π.Α., αναφορικά με εργασίες διαμόρφωσης πηγής και καλλιέργειας νερού στη θέση «Καβάκια» της Κοινότητας Αυγής, με σκοπό την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των παραγωγικών ζώων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την άρση της επικινδυνότητας» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για τη διοργάνωση Αμπελοοινικού Συνεδρίου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και ΙσότηταςΠ.Δ.Μ.)
 16. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ – ΜΟΝΟΠΥΛΟ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου:”Υποδομές οδοποιίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας (Δήμος Αμυνταίου)” (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 18. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, άνω των  ορίων του ν.4412/2016:  «Διαγωνισμός προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2023 – 2024», Προϋπολογισμού δαπάνης # 167.772,00 € #, με το Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 19. Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης καταλληλότητας Οχημάτων – Μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 20. Έγκριση  όρων χρησιδανείου για την εκ νέου παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της Παλαιάς Νομαρχίας Φλώρινας στον σύλλογο καρκινοπαθών Φλώρινας. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 21. Έγκριση  όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου (γραφείο) στο κτήριο  της Π.Ε. Φλώρινας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 1. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών και της Προέδρου του Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην 29η Συνεδρίαση του Π.Σ. στις 8-11-2023. (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 2. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στην 29η Συνεδρίαση του Π.Σ. στις 8-11-2023. (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

You May Also Like

Ηλίας Τζωρτζόπουλος: Μήνυμα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Σύσσωμος ο Ελληνισμός εορτάζει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Πριν…

<<Η Πεντάμορφη και το Τέρας>>!!

Βρήκε οικογένεια ο πανέμορφος γίγαντας ! (OΠΑΚ Ομάδα Προστασίας Αδέσποτων Καστορίας)

Ερώτηση Ολυμπίας Τελιγιορίδου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την πατατοπαραγωγή

  Ερώτηση Ολυμπίας Τελιγιορίδου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για…

Σύλληψη 25χρονου σε περιοχή της Φλώρινας για κατοχή αδασμολόγητου καπνού

Σύλληψη 25χρονου σε περιοχή της  Φλώρινας για κατοχή αδασμολόγητου καπνού

Δεύτερη Ευκαιρία στην Επιχειρηματικότητα – Η περίπτωση του έργου REBORN

Δεύτερη Ευκαιρία στην Επιχειρηματικότητα – Η περίπτωση του έργου REBORN

  Σημαντικές αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου, στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση μετά το ξέσπασμα της επιδημίας του κορονοϊού

  Σημαντικές αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου, στην πρώτη δια ζώσης…

Αγορά φορητών ηχείων με μικρόφωνο για το 3ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο, από τον συλλόγου γονέων.

Αγορά φορητών ηχείων με μικρόφωνο για το 3ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο, από τον συλλόγου γονέων.

Επιτυχημένη η σύνοδος των προέδρων οργανώσεων και των στελεχών της ΝΟ.Δ.Ε. Καστοριάς

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 3/9/2016 η Σύνοδος των Προέδρων και Στελεχών…

Ο Ιωάννης Τσακιρίδης για τη λειτουργία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Καστοριάς: «Με λύπη μου βλέπω ότι εξ αιτίας ενός ανθρώπου μέσα στον Δήμο, κωλύεται η διαδικασία»

Ο Ιωάννης Τσακιρίδης για  τη λειτουργία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Καστοριάς:…

Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Καστοριάς

Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Καστοριάς