Προκαταβολή σύνταξης: Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή, οι δικαιούχοι και τα ποσά

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την προκαταβολή της σύνταξης, την παράταση των αναστολών συμβάσεων εργασίας, του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και την ενίσχυση των εργαζομένων στον τουρισμό και τους καλλιτέχνες.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» με σειρά από σημαντικές προτεινόμενες διατάξεις.

Τροπολογία

Προκαταβολή Σύνταξης

1.α. Χορηγείται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, στους ασφαλισμένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, προκαταβολή έναντι της συντάξεως που δικαιούνται.

β. Δεν χορηγείται η ως άνω προκαταβολή όταν: i) οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια, ii) χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη οποιασδήποτε κατηγορίας από τον e-ΕΦΚΑ, iii) η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των Διακρατικών Συμβάσεων.

γ. Καθίσταται η ως άνω παροχή ακατάσχετη (αλλά δύναται να παρακρατούνται οφειλές στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές) και συμψηφίζεται με τα ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την προσωρινή και οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

δ. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

ε. Καταβάλλονται αναδρομικά τα ποσά προκαταβολής στην περίπτωση των εκκρεμών αιτήσεων και δεν επιβάλλεται κράτηση για τον κλάδο ασθένειας, ενώ ο φόρος επιμερίζεται στα φορολογικά έτη που αναλογεί η παροχή.

2. Παύει η προστασία, κατά την έννοια του ν.2643/1998 «μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όσων έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, εφόσον δεν κατέστησαν άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.), των τέκνων τους καθώς και όσων υπήρξαν μέλη των ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982.

3. Απαγορεύεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η μετάταξη ή απόσπαση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μετακίνηση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και ματαιώνονται οι εκκρεμείς σχετικές ενέργειες.

4. Καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 31.03.2021 οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, για τις επιχειρήσεις-εργοδότες, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο το έτος και κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2020 έως και τον Δεκέμβριο 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019.

5. Δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και λόγω του σοβαρού κινδύνου διασποράς του COVID-19, για χρονικό διάστημα μέχρι την 31.05.2021, να διενεργούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το ίδιο ή για εποπτευόμενα νομικά του πρόσωπα, διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την i) προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού ii) παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, λειτουργίας και υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου ή/και κέντρου υποστήριξης και επίλυσης θεμάτων του κοινού για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εποπτευόμενα νομικά του πρόσωπα καθώς και για κάθε αναγκαία προμήθεια ψηφιακών εργαλείων, μέσων και εφαρμογών για την επικοινωνία αυτών με το κοινό. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται ομοίως να παρατείνονται υφιστάμενες δημόσιες συμβάσεις ανάλογου αντικειμένου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εποπτευόμενων νομικών του προσώπων.

6. Συμπεριλαμβάνονται στο καθεστώς της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων του πολιτισμού, που προβλέπεται στο άρθρο 70 του ν. 4745/2020 και οι επιχειρήσεις με κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)59.13.

Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

7.α. Παρατείνεται για ένα (1) μήνα, μέχρι τις 31.3.2021 (λήγει στις 28.2.2021), το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (άρθρο 31 ν.4690/2020), για εργαζόμενους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31.1.2021.

β. Καθορίζονται, με κ.υ.α., ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης. Με όμοια ή την ίδια απόφαση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή να προβλέπεται η εφαρμογή του για έτερα χρονικά διαστήματα, για τους προαναφερόμενους εργαζόμενους.

Αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον Μάρτιο – αφορά και εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 31.1.2021

8.α. Προβλέπεται ότι οι διατάξεις σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα αφορούν και σε εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 31.1.2021 και ισχύουν για όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας της αντίστοιχης επιχείρησης ή υποκαταστήματος και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31.3.2021.
β. Εμπλουτίζεται το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων για αναστολή συμβάσεων εργασίας, με την παροχή εξουσιοδοτήσεων σχετικά με τη δυνατότητα i) τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας πρόσληψης των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας μπορούν να τίθενται σε αναστολή και ϊί) του απώτατου χρονικού ορίου της αναστολής.

Οικονομική στήριξη καλλιτεχνών

9. Παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων, αναφορικά με εξειδικευμένους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, προς καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού.

Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων

10.α. Θεσπίζεται έκτακτη αποζημίωση, για τους οριζόμενους εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν.

β. Προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αποζημίωσης.

γ. Ορίζεται το χρονικό διάστημα (Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2021) και ο φορέας (Ο.Α.Ε.Δ.) καταβολής της ανωτέρω αποζημίωσης,

δ. Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α., τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Παράταση ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών

11.α. Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (30.4.2021), μέχρι 31.12.2021, η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Οι ανωτέρω οφειλές δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής [σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις, από είκοσι τέσσερις (24) που προβλέπει η ισχύουσα ρύθμιση],

γ. Οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και είκοσι τεσσάρων (24) μηνιαίων δόσεων [ισχύει για δώδεκα (12)] απαλλάσσονται των προβλεπόμενων τόκων.

dikaiologitika.gr