Στην παρούσα συγκυρία όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει διαμορφωθεί μία κατάσταση η οποία φέρνει πλέον αντιμέτωπη την κοινωνία με την οικονομία. Ανάμεσα στις κυριότερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η ανάγκη για άμεση μείωση της ανεργίας και  για χάραξη του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ προτείνει μία νέα συμφωνία για την απασχόληση μεταξύ κοινωνικών εταίρων, Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ η οποία να διέπεται από την αρχή της εταιρικότητας και να εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των ζητημάτων της αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού της χώρας με την παράλληλη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Επειδή πολλές φορές η πραγματικότητα μας εφοδιάζει με καλές πρακτικές, αξίζει να αναφερθεί η πρόσφατη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και ΟΑΕΔ για το σχεδιασμό και την ωρίμανση δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, οι οποίες ενσωματώνουν καινοτομίες ικανές να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Θεωρούμε ότι αυτή ευκαιρία για συνεργασία θα πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί περαιτέρω, καθώς όταν ετοιμάζονται δράσεις για την αγορά, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ξέρεις τις ανάγκες της και το πώς θα την προσεγγίσεις, πράγμα που διασφαλίζεται με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Πέρα από το ζήτημα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, όμως, πιστεύουμε  ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο για συνεργασία για ζητήματα διάγνωσης, ρύθμισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Οι κοινωνικοί εταίροι ως τώρα έχουν συνεργαστεί σε πολλές κομβικές δράσεις (Διάγνωση αγοράς εργασίας, μαθητεία, πιστοποίηση προσόντων κ.ά.) με εξαιρετικά αποτελέσματα τα οποία είχαν και την πολιτική τους ανακεφαλαίωση (π.χ. άρση αυτοδέσμευσης για το Σύστημα Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας), όμως η βάση της συνεργασίας ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις ad hoc. Θεωρούμε ότι είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες για την συστηματοποίηση της συνεργασίας αυτής, με περιεχόμενο το οποίο θα συναποφασιστεί από όλες τις πλευρές.

Η ΕΣΕΕ, τέλος, επιμένει στην πάγια θέση της να δοθούν ισχυρά κίνητρα με τις πολιτικές απασχόλησης, ώστε οι αυτοαπασχολούμενοι να γίνουν εργοδότες, δημιουργώντας τουλάχιστον μια νέα θέση εργασίας και οι περισσότεροι από 500.000 μικρομεσαίοι εργοδότες να προσλάβουν από έναν άνεργο, αφού, όπως φαίνεται άλλωστε, οι Μμε Επιχειρήσεις είναι αυτές που τονώνουν την απασχόληση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών».

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ισχύουν συνοπτικά τα εξής:

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι άνεργοι:

α) εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆, για χρονικό διάστηµα άνω των 12 µηνών, ηλικίας άνω των 50 ετών και να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου µέχρι την πρόσληψή τους,

β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣ∆.

Τι επιδοτείται στην επιχείρηση που θα τους προσλάβει:

ς ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και µη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου µε ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των οργανώσεων μελών αυτών, αυτού του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των πανελλήνιων οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.

Αφορά τη δυνατότητα επιδοτούμενης πρόσληψης για υποστηρικτικό προσωπικό των ανωτέρω οργανώσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης συνολικά διακοσίων (200) ανέργων ηλικίας 18-66 ετών, και η ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας των φορέων που αναφέρονται.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας άνω των 25 ετών που θα προσληφθούν στα πλαίσια του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τριάντα εννιά (39) μήνες, εκ των οποίων οι τριάντα έξι (36) μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και τρεις (3) μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.

ΛΑΕΚ 1-25. Αφορά τη διοργάνωση σεμιναρίων που απευθύνονται προς εργαζόμενους, από συλλόγους. Καλύπτονται αμοιβές των ωφελουμένων, τα έξοδα κατάρτισης και το κόστος διοικητικής υποστήριξης από τους συλλόγους.

ΛΑΕΚ 0,24. Αφορά την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση επιχειρήσεων, οι οποίες την οργανώνουν αυτόνομα, με κόστος έως το σύνολο της σχετικής εισφοράς που τους έχει παρακρατηθεί σε ετήσια βάση. 

Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΡΏΗΝ ΣΕΛΕΤΕ)

Οι επιχειρήσεις ή οι  εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε μήνα στον σπουδαστή  το 80% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΕΣΣΕ) που ισχύει κάθε φορά. Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν.

Προώθηση της απασχόλησης μέσων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 δήμου (επιβλέποντες φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.737 θέσεις πλήρους απασχόλησης (α’ κύκλος).

Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία 3.737 θέσεων Πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης  προσωπικού (εφεξής Ωφελούμενοι/ες) σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας (Επιβλέποντες Φορείς) σε έναν κύκλο συνολικής διάρκειας 8 μηνών και έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, οκτάμηνης διάρκειας που απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους.

Επιλέξιμοι φορείς: Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Δήμος Παύλου Μελά, Δήμος Θερμαϊκού, Δήμος Καλαμαριάς, Δήμος Κορδελιού – Εύοσμου, Δήμος Παιανίας, Δήμος Καματερού, Δήμος Σιντικής, Δήμος Αρταίων, Δήμος Αγρινίου, Δήμος Αγ. Αναργύρων- Καματερού, Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Δήμος Περάματος, Δήμος Σαλαμίνος, Δήμος Ασπρόπυργου, Δήμος Φυλής, Δήμος Άργους – Μυκηνών, Δήμος Κορινθίων

 

Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

1. Κατάρτιση ανέργων 30-50 ετών και επαγγελματικό προσανατολισμό ή αναπροσανατολισμό τους από φθίνοντα επαγγέλματα σε δυναμικά επαγγέλματα, στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ.

Αφορά 3.500 άνεργους 30-50 ετών. Σκοπός της δράσης είναι η κατάρτιση 3.500 ανέργων 30-50 ετών και η τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης μέσω επαγγελματικού προσανατολισμού ή αναπροσανατολισμού από φθίνοντα επαγγέλματα σε δυναμικά επαγγέλματα.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα αποτελέσει συνάρτηση ερευνών που θα αφορούν τη διάγνωση αναγκών στην αγορά εργασίας, την ανάγκη επαγγελματικού προσανατολισμού ή αναπροσανατολισμού των ανέργων, τον προσδιορισμό των φθινόντων και των δυναμικών επαγγελμάτων που θα επιλεγούν, τα χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας των επιλεγέντων περιοχών δράσης κ.λπ.

2. Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας (18-24) μέσω της προώθησης της καινοτομίας και παροχής συμβουλευτικής για τη δημιουργία startups με στόχο την ενίσχυση της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020

H δράση αφορά περίπου 4.000 νέους.

Σκοπός της δράσης είναι η τόνωση της απασχόλησης και η δημιουργία πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων ανέργων, μέσω της προώθησής τους στην επιχειρηματικότητα.

Η δράση επιδιώκει την άμεση στήριξη και καθοδήγηση των ωφελουμένων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων είτε την ανακατεύθυνσή τους σε άλλες υλοποιούμενες ή προς υλοποίηση δράσεις κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση.

Η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους εργοδοτικούς κοινωνικούς εταίρους, ενώ θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό COMPELIO.

3. Σχεδιάζεται επίσης και ένα voucher για ηλικίες 29-64, το οποίο προβλέπει ειδική κατάρτιση σε 45 περίπου ειδικότητες, πιστοποίηση προσόντων και μετά πεντάμηνη πρακτική σε επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να προκηρυχθεί στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Η διαμόρφωση του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού γίνεται από τους κοινωνικούς εταίρους.  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Μείωση ενοικίου 40%: Παράταση μέχρι και τον Αύγουστο, ποιοι οι δικαιούχοι

Μείωση ενοικίου 40%: Παράταση μέχρι και τον Αύγουστο, ποιοι οι δικαιούχοι

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες

Δικαίωμα υποβολής ένστασης μέχρι την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου

Ολοταχώς προς υψηλό επτά ετών το πετρέλαιο

Ολοταχώς προς υψηλό επτά ετών το πετρέλαιο

Τα 3 νέα μέτρα κατά της ακρίβειας – Τι αλλάζει στα σούπερ μάρκετ

Λίστα προϊόντων

Εστίαση: Πανελλαδικό κλείσιμο καταστημάτων την Τρίτη 16 Νοεμβρίου

Τι ανακοίνωσε η Ένωση Εστιατορίων και Συναφών Αττικής – Για μείωση τζίρου 30…

Νέα παράταση για το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, παρατείνεται κατά 15 ημέρες το χρονικό περιθώριο υλοποίησης του προγράμματος

ΟΠΕΚΑ: Νωρίτερα η πληρωμή Δεκεμβρίου σε επίδομα παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ Δεκεμβρίου αλλά και οι…

Επίδομα 534 ευρώ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες στην ΑΑΔΕ

Επίδομα 534 ευρώ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες στην ΑΑΔΕ